menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng họp xét nâng lương thường xuyên hạn kỳ 1 năm 2020 và nâng lương trước hạn năm 2020
Đăng ngày 14-01-2020 08:52

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Hội đồng lương Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức họp, xét nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung kỳ 1 và nâng lương trước hạn năm 2020.

 Qua xem xét các trường hợp đến hạn nâng lương, các trường hợp được các đơn vị trực thuộc đề nghị nâng lương trước hạn do có thành tích xuất sắc trong những năm vừa qua, Hội đồng lương Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thống nhất đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng Quyết định nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung cho 24 công chức và người lao động, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao xét, đồng ý để Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng nâng lương trước hạn cho 20 công chức đã có thành tích xuất sắc trong công tác (đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân và được công nhận …).

Danh sách công chức và người lao động được xét nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng lương trước hạn đã được niêm yết công khai tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố và gửi cho Viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện để thông báo cho công chức và người lao động biết.

Hoàng Vũ Thành – Phòng 15