menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
“Chung tay xây dựng Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng ngày càng vững mạnh.”
Đăng ngày 14-01-2020 09:48

Đó là một trong những nội dung kết luận tại Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2020 của Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng diễn ra vào chiều ngày 14/01/2020. Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Trung Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng; Nguyễn Văn Bung- Phụ trách Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng phụ trách; Nguyễn Văn Hưng- Phó Bí thư phụ trách- Chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bung- Phụ trách Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng phụ trách trao Giấy khen cho tập thể Chi ủy 4 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng đảng năm 2019

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng- Phó Bí thư phụ trách đảng ủy trao Giấy khen cho các đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng đảng năm 2019

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác xây dựng đảng năm 2019, nghị quyết công tác xây dựng đảng năm 2020 do đồng chí Lương Hồng Minh thay mặt Đảng ủy trình bày, nghe tham luận của các chi bộ 4 và 5, và ý kiến chỉ đạo của đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan.

Đồng chí Lương Hồng Minh, Đảng ủy viên thay mặt Đảng ủy báo cáo Tổng kết năm 2019 và Nghị quyết năm 2020

Đồng chí Đinh Thị Việt Hồng- Bí thư Chi bộ 4 phát biểu tham luận tại Hội nghị

 

Đồng chí Ngô Văn Hùng- Bí thư Chi bộ 5 phát biểu tham luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưng- Phó Bí thư Đảng ủy - chủ trì Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác đảng trong năm 2020, đó là:

Thứ nhất, Triển khai thực hiện Nghị quyết 18 (Khóa XII) và Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 16/12/2019 của Thành ủy Đà Nẵng, Đảng ủy sắp xếp lại các chi bộ trực thuộc từ 05 chi bộ còn 03 chi bộ theo hướng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm bớt đầu mối trung gian, các chi bộ mới gồm các phòng có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 05, ngày 14/01/2020 về triển khai sát nhập các chi bộ như sau:

- Sáp nhập một phần Chi bộ 4 (đảng viên thuộc Phòng Thống kê và Phòng Tổ chức) vào Chi bộ 1. Chi bộ 1 (mới) bao gồm các đảng viên thuộc Khối tham mưu- tổng hợp, gồm 04 đơn vị cấp Phòng: Văn phòng, Thống kê, Tổ chức, Thanh tra.

- Sáp nhập Chi bộ 5 vào Chi bộ 2. Chi bộ 2 (mới) bao gồm các đảng viên thuộc Khối kiểm sát hoạt động tư pháp, gồm 04 Phòng: Phòng 8, Phòng 9, Phòng 10 và Phòng 11.

- Sáp nhập một phần Chi bộ 4 (đảng viên thuộc Phòng 7) vào Chi bộ 3. Chi bộ 3 (mới) bao gồm các đảng viên thuộc Khối Thực hành quyền công tố, gồm 03 Phòng:  Phòng 1, Phòng 3, Phòng 7.

Các Chi bộ mới đi vào hoạt động từ tháng 2 năm 2020.

Đảng ủy sẽ tổ chức Hội nghị đảng ủy mở rộng để triển khai kế hoạch này, đồng thời chỉ định các chi ủy để lãnh đạo các chi bộ mới thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ từ ngày 01/02/2020 đến đại hội chi bộ.

Thứ hai, về triển khai đại hội đảng các cấp theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính Trị

Các chi ủy được chỉ định có trách nhiệm chuẩn bị nhân sự, văn kiện và tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Hoàn thành trong tháng 03 năm 2020.

Chỉ định Chi bộ 2 tổ chức Đại hội Chi bộ mẫu, mời các Chi bộ 1 và 3 tham dự Đại hội để rút kinh nghiệm.

Đại hội Đảng bộ VKSND thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu hoàn thành trong tháng 4 năm 2020. Ngay sau khi hoàn thành Đại hội các chi bộ, Đảng ủy sẽ xây dựng phương án nhân sự để trình Đảng ủy Khối phê duyệt và thực hiện tổ chức đại hội đảng bộ theo Kế hoạch đã đề ra.

Thứ ba, Về  học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy quyết định tổ chức sinh hoạt chung chuyên đề năm 2020 cho các chi bộ trong Đảng bộ với hình thức phù hợp. Giao cho đồng chí Trần Quang Nớp- đảng ủy viên phụ trách tuyên giáo chịu trách nhiệm xây dựng nội dung cho phù hợp.

Thứ tư, Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề phù hợp với đặc điểm từng Chi bộ và đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X), Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 12/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Các chi bộ phải đưa nội dung đánh giá thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực vào sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Toàn cảnh Hội nghị

Thứ năm, Về công tác kiểm tra, giám sát

 Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra, các Chi ủy và đảng viên cần chú trọng chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo Quy định 179-QĐ/TW; Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan giám sát việc công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng kinh phí; trong mua sắm, đấu thầu và sử dụng tài sản công nhằm phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực theo các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí thể hiện tại Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Đây không chỉ là quy định của Đảng, Nhà nước mà liên quan trực tiếp đến quyền lợi của công chức và người lao động như: cải thiện phương tiện, điều kiện làm việc; cải thiện thu nhập tăng thêm cũng như điều kiện về sinh hoạt văn hóa thể thao.. Do vậy các cấp ủy, Đoàn thể và mỗi đảng viên đều phải có trách nhiệm thực hiện.

Ngoài ra, Đảng ủy và các Chi ủy đều có thông báo phân công nhiệm vụ cấp ủy viên hàng năm, đề nghị đảng viên thực hiện quyền giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên; Đảng ủy đã có thông báo phân công nhiệm vụ đảng ủy viên phổ biên công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan để đảng viên giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động của mỗi cấp ủy viên.

Thứ sáu, Về lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Năm 2020, Đảng ủy đề nghị các BCH đoàn thể thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình, nhất là Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết đã Đại hội Công chức và người lao động năm 2020 thông qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng- Phó Bí thư Đảng ủy trao tặng quà cho các đảng viên: Ngô Phú Quảng- Trưởng Phòng 3,  Phan Văn Cư- Kiểm sát viên Phòng 11 nghỉ theo chế độ

Lãnh đạo Viện chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên: Ngô Phú Quảng- Trưởng Phòng 3,  Phan Văn Cư- Kiểm sát viên Phòng 11 nghỉ theo chế độ

Chi đoàn thanh niên trình bày tiết mục văn nghệ trước Hội nghị

Bước vào thập niên mới (2020), các đảng viên cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để xây dựng cơ quan, xây dựng đảng bộ và các đoàn thể ngày càng vững mạnh, đồng thời đem lại các quyền lợi chính đáng cho công chức và người lao động. Điều đó phụ thuộc vào sự chung tay góp sức của mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, và các cấp ủy trong Đảng bộ./.

Hoài Linh- P10 ( ảnh Thanh Vân)