menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSND tp. Đà Nẵng triển khai Kế hoạch 37/KH-VKSTC ngày 28/2/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội
Đăng ngày 29-03-2020 10:31

Ngày 28/2/2020, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch 37/KH-VKSTC thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án (Kế hoạch 37/KH-VKSTC).

Theo Kế hoạch, Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn Ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, đạt, vượt các chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Kiểm sát viên, Điều tra viên, công chức… trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch 37/KH-VKSTC tập trung vào 02 nhóm nhiệm vụ chính là: Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và công tác xây dựng Ngành. Trong đó, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu các Viện trưởng VKSND địa phương: Bảo đảm tỉ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90%; tỉ lệ truy tố tội đạt tỉ lệ trên 98%, tỉ lệ kháng nghị phúc thẩm các loại được Tòa án chấp nhận đạt trên 70%, tỉ lệ kiến nghị được các cơ quan hữu quan chấp nhận đạt trên 80%; Nâng cao trách nhiệm của Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, cấp huyện trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự; Viện trưởng VKSND cấp tỉnh trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và gắn liên với kết quả công tác này; Nâng cao trách nhiệm trong công tác thi hành án hình sự, thi hành án dân sự; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp bảo đảm thực hiện nghiêm, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành.Y

Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Viện trưởng VKSND các cấp: Căn cứ vào Kế hoạch 37/KH-VKSTC và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để xây dựng Kế hoạch của đơn vị mình, trong đó xác định rõ từng nội dung công tác, xây dựng cụ thể từng nhiệm vụ, đặt ra các chỉ tiêu, yêu cầu; phân công đến từng đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện; đề ra thời gian tổ chức thực hiện, thời gian hoàn thành; bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo tiến độ kết quả thường xuyên và định kỳ.

Trên cơ sở Kế hoạch này và của đơn vị mình, hằng năm, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo sơ kết, tổng kết và báo cáo phục vụ xây dựng báo cáo công tác của Viện trưởng VKSND tối cao tại Quốc hội.

(Toàn văn Kế hoạch này được đăng tại mục tin nội bộ, Trang tin này)

 

Văn Hưng- VPTH

File đính kèm