menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng ủy VKSNDTP Đà Nẵng - tổ chức hội nghị triển khai Chuyên đề năm 2019
Đăng ngày 21-01-2019 09:18
Thực hiện học tập chuyên đề năm 2019 – sáng ngày 18/01/2019 Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự Hội nghị triển khai Chuyên đề  2019 có tất cả Cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ, đồng chí Phan Trường Sơn – Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị. Đồng chí Trần Quang Nớp – Đảng ủy viên được sự phân công của Đảng ủy trình bày toàn bộ nội dung của Chuyên đề.

 Chuyên đề  gồm các nội dung về:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

Phong cách Hồ Chí Minh tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.

Kết luận Hội nghị triển khai Chuyên đề 2019, đồng chí Phan Trường Sơn – Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh đây là Chuyên đề  2019 có ý nghĩa chính trị và tính nhân văn sâu sắc, đồng chí yêu cầu các Chi bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức học tập và có liên hệ cụ thể trong công tác kiểm sát để đưa Chuyên đề vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất.

Một số hình ảnh tại hội nghị: