menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng: tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)
Đăng ngày 29-11-2019 14:30

Sáng ngày 28/11/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai một số văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phan Văn Cử- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; các Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối; Lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối; Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Khối;  Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

 Tại Hội nghị đã hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng. Theo đó, độ tuổi tham gia cấp ủy cơ sở lần đầu phải đủ ít nhất 60 tháng, sinh từ tháng 4 năm 1965 trở lại đối với nam, sinh từ tháng 9 năm 1967 trở lại đối với nữ; độ tuổi tái cử phải đủ ít nhất 60 tháng, sinh từ tháng 9 năm 1962 trở lại đối với nam, sinh từ tháng 9 năm 1967 trở lại đối với nữ.

Theo đó, độ tuổi đầu tham gia cấp ủy chi bộ trực thuộc lần đầu phải đủ ít nhất 60 tháng, sinh từ tháng 8 năm 1962 trở lại đối với nam, sinh từ tháng 8 năm 1967 trở lại đối với nữ; độ tuổi tái cử phải đủ ít nhất 15 tháng, sinh từ tháng 5 năm 1961 trở lại đối với nam, sinh từ tháng 5 năm 1966 trở lại đối với nữ.

Đảng bộ cơ sở có từ 50 đảng viên đến dưới 100 đảng viên: số lượng cấp ủy viên không quá 09 đồng chí; Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy không quá 03 đồng chí;  Phó Bí thư 01 đồng chí.

Chi bộ trực thuộc có từ 09 đảng viên chính thức trở lên: số lượng cấp ủy viên không quá 07 đồng chí;  Phó Bí thư 01 đồng chí.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, các Đảng ủy cơ sở hoàn thành việc chỉ đạo tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc hoặc Đảng bộ bộ phận trước ngày 15/4/2020; các Đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành đại hội cấp mình trước ngày 15/6/2020.

Ngoài ra, tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW; bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp và đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 60-KL/TW ngày 8/10/2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy một số nội dung về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.