menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Cẩm Lệ - Chi bộ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu cấp ủy Chi bộ Viện KSND quận nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đăng ngày 18-02-2020 13:41

Thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Dự thảo hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ quận. Sáng ngày 14/02/2020, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu cấp ủy Chi bộ Viện KSND quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh - Bí thư Chi bộ, viện trưởng cùng 13 đồng chí là đảng viên trong chi bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh đã quán triệt đến các đồng chí đảng viên về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện của cấp ủy viên và cơ cấu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc đánh giá, lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch dựa theo tiêu chuẩn chung được quy định trong Chỉ thị số 35-CT/TW, trong đó cần lưu ý về bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, năng lực thực tiễn, uy tín, sức khỏe và chiều hướng, triển vọng phát triển, nhất là khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí chức vụ cao hơn.

Căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, sau khi rà soát, nhận xét, đánh giá đội ngũ đảng viên trong chi bộ, chi bộ đã họp và thống nhất giới thiệu 04 đồng chí (trong đó có 03 đồng chí là tái cử cấp ủy và 01 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu) để Hội nghị bỏ phiếu chọn giới thiệu để Đại hội bầu vào cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ Hội nghị lấy ý kiến, giới thiệu nhân sự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp, công khai theo đúng quy định.

  Xuân Lành - VKSND quận Cẩm Lệ