22:09 ICT Thứ hai, 23/04/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Trang chủ » Đảng, đoàn thể » Đảng Bộ

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT

Thứ ba - 19/06/2012 09:26
Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Quyết định số 46, ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương, Quyết định số 1305, ngày 15/5/2012 và Kế hoạch số 27, ngày 15/5/2012 của Đảng uỷ khối các cơ quanvề giám sát chuyên đề theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát số: 22, ngày 31/1/2012 của Ban thường vụ Đảng ủy khối, Đảng uỷ VKSND thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Đảng ủy) báo cáo kết quả Công tác giám sát như sau:

 

   ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   ĐẢNG ỦY VKSNDTP ĐÀ NẴNG

                      Số: 40   /KTGS                                         

                                                                                    Đà Nẵng ngày 18  tháng 6 năm 2012

 

                                                                                                             BÁO CÁO

KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG UỶ VKSNDTP ĐÀ NẴNG

(Từ ngày 1/1/2011 đến 31/5/2012 )

   

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Quyết định số 46, ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương, Quyết định số 1305, ngày 15/5/2012 và Kế hoạch số 27, ngày 15/5/2012 của Đảng uỷ khối các cơ quanvề giám sát chuyên đề theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát số: 22, ngày 31/1/2012 của Ban thường vụ Đảng ủy khối, Đảng uỷ VKSND thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Đảng ủy) báo cáo kết quả Công tác giám sát như sau:

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

VKSNDTP Đà Nẵng có chức năng : Thực hành quyền công tố, Kiểm sát hoạt động tư pháp,  gồm 11 phòng nghiệp vụ có chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Tổng số biên chế:  74 cán bộ công chức, nhân viên hợp đồng, trong đó Đảng bộ VKSND TP Đà Nẵng  có 52 đảng viên (  01 đảng viên dự bị ), chiếm tỷ lệ: 70% tổng số cán bộ công chức. Đảng bộ có  03 chi bộ trực thuộc, được thành lập trên cơ sở ghép từ 03 đến 05 phòng nghiệp vụ với  số lượng của mỗi chi bộ :  từ 13 đến 21 đảng viên.

Đại hội Đảng bộ VKSND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010- 2015  bầu Ban chấp hành gồm: 06 đồng chí ( khuyết 01 đồng chí). Đến cuối năm 2011, có 01 đảng ủy viên ốm mất, Đảng ủy còn 05 đồng chí . Để kiện toàn bộ máy Đảng ủy,  Ban chấp hành dự kiến bầu bổ sung 02 đồng chí vào tháng 7 năm 2012.Đảng ủy đã phân công đồng chí Phó Bí thư phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 3 thành viên. Các thành viên Uỷ ban kiểm tra đều là Trưởng, Phó phòng kiêm nhiệm công tác kiểm tra, giám sát. Ủy ban kiểm tra đã phân công từng thành viên thực hiện nhiệm vụ giám sát từng chi bộ.

Các chi bộ đều phân công Bí thư, hoặc phó Bí thư phụ trách công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết của cấp trên. Chi bộ giám sát đảng viên thông qua sinh hoạt thường kỳ, qua theo dõi, đôn đốc đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác chuyên môn.Định kỳ 6 tháng, 01 năm, các chi uỷ đều có báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát  gửi về Đảng uỷ và Uỷ ban kiểm tra.

 

 

II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁM SÁT

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước;  chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ.

       Đảng bộ VKSND TP Đà Nẵng đã tập trung triển khai, quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Thành phố và  Đại hội Đảng bộ khối cho đảng viên trong Đảng bộ. Thông qua  các hình thức như: tổ chức Hội nghị triển khai trong toàn Đảng bộ, sinh hoạt chi bộ thường kỳ, cung cấp tài liệu để quán triệt Điều lệ Đảng, các quy định, nghị quyết của Đảng làm cho đảng viên thấm nhuần các văn bản của Đảng . Đồng thời, Đảng ủy còn xây dựng chuyên mục công tác đảng tại Trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng để phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của các cấp ủy đảng và thông báo tình hình hoạt động của Đảng ủy để cán bộ, đảng viên biết và tham gia giám sát.

     Trong quá trình hoạt động,  Đảng ủy luôn coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, giữ gìn đoàn kết trong Đảng bộ, thường xuyên phối hợp với Thủ trưởng cơ quan trong công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức trong đơn vị ; Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể trong cơ quan như: Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội luật gia.

      Để đảm bảo hoạt động của các chi bộ, đảng viên theo đúng Điều lệ Đảng, Nghị quyết và Chỉ thị của Đảng ñy cÊp trªn, §¶ng ñy ®· l·nh ®¹o, chØ ®¹oUBKT xây dựng chương trình c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t víi c¸c néi dung sát thực, gắn liền vớichấp hành Điều lệ Đảng.  Đảng uỷ đã tập trung giám sát các chi bộ và đảng viên là cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên; Giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức của đảng viên. Phương pháp giám sát của đảng ủy: chủ yếu thông qua các cuộc họp để nắm tình hình các đảng viên, chi bộ và các đoàn thể; qua sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đảng uỷ; phân công đảng uỷ viên dự sinh hoạt của các chi bộ, các tổ chức đoàn thể.

      Trong thời gian qua, nhờ các cấp uỷlàm tốt công tác chính trị tư tưởng, th­êng xuyªn nh¾c nhë ®¶ng viªn chÊp hµnh kû luËt §¶ng nên chưa có đảng viên nào vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức đến mức phải xử lý kỷ luật Đảng. Đảng uỷ không nhận được đơn thư khiếu nại, tè c¸ođối với đảng viên thuộc Đảng bộ VKSNDTP Đà Nẵng quản lý

2. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 45-QĐ/TW; Quyết định số 46- QĐ/TW, Quy định 47-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt và mời báo cáo viên của Ban tuyên giáo Thành ủy đến phổ biến những quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảngnhư: Quy định 45-QĐ/TW; Quyết định số 46- QĐ/TW, Quy định 47-QĐ/TW  của Ban chấp hành trung ương Đảng, đồng thời các chi ủy đã triển khai,  quán triệt  Quy định số 55 của Ban chấp hành trung ương vềcông tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên tại các chi bộ.và phát tài liệu đến đảng viên học tập các quy định về những điều đảng viên không được làm.

Trong thời gian qua, Đảng uỷ đã lãnh đạo UBKT và các chi uỷ trực thuộc giám sát việc đảng viên, chi bộ chấp hành Điều lệ đảng,thấynh­ sau:

- C¸c chi bé, chi ñy sinh ho¹t ®¶ng th­êng kú ®Çy ®ñ, cã nhiÒu cè g¾ng n©ng cao chÊt l­îng sinh ho¹t chi bé theo ChØ thÞ 10 cña Ban bÝ th­, Hướng dẫn số  09  của Ban tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ. Tr­íc c¸c kú sinh ho¹t ®Þnh kú, c¸c chi ñy, bÝ th­ chi bé ®Òu chuÈn bÞ tr­íc néi dung, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho tõng cÊp ñy viªn chuÈn bÞ néi dung. Trong các kỳ sinh hoạtchi bộ đều có các nội dung: phổ biến chủ trương chính sách mới của Đảng; đánh giá kết quả công tác đạt được; thảo luận phương hướng công tác đảng tháng tới; và chủ trì cuộc họp kết luận. Tiêu biểu là Chi bộ 2, mặc dù là chi bộ ghép của 5 phòng nghiệp vụ với 21 đảng viên, song đã có nội dung sinh hoạt phong phú, ghi chép biên bản đầy đủ, thực hiện chế độ báo cáo kết quả về Đảng uỷ theo quy định.

- Năm 2011, đã có 100 % đảng viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú đúng quy định, thực hiện tốt mối liên hệ với chi uỷ nơi cư trú, bản thân và gia đình chấp hành tốt pháp luật và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương theo Quy định 76, ngày 15/6/2000 của Bộ chính trị.

- Việc giám sát công tác bảo vệ chính trị nội bộ,  bổ nhiệm và quản lý cán bộ theo Quy định số 57- QĐ/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ chính trị được Đảng ủy triển khai thực hiện nghiêm túc.

- VÒ thu, trÝch nép ®¶ng phÝ : C¸c ®¶ng viªn vµ c¸c chi ñy ®· nộp đảng phí đầy đủ và đúng thời hạn quy định. Sæ s¸ch theo dâi thu - chi ®¶ng phÝ râ rµng, ®Çy ®ñ theo đúng quy ®Þnh.

Qua công tác giám sát thấy có một số tồn tại như: còn chi bộ cónội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng chưa thật sự phong phú, cßn nÆng vÒ c«ng t¸c chuyªn m«n; việc ghi chép nội dung  sinh hoạt hàng tháng có lúc thể hiện  chưa đầy đủ.

3. Việc thực hiện Chỉ thị số 03, ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "

         Trong năm 2011, các chi bộ đã triển khai Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về “Tiếp tục thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với 05 đức tính mà Bác Hồ đã dạy đối với người cán bộ Kiểm sát: “ Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn ” .

Để thiết thực kỷ niệm 122 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy đã phát động cuộc thi viết với chủ đề những tấm gương tập thể, cá nhân trong phong trào: “ Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh ” trong toàn Đảng bộ. Kết quả đã có 27 cá nhân thuộc 03 chi bộ, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công đoàn tham gia cuộc thi. Những bài viết hay đã được chọn đăng trên chuyên mục: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng, trong đó có 01 bài đoạt giải nhất được đăng trên Tạp chí Kiểm sát điện tử của VKSND tối cao.

Vào ngày 18/5/2012, Đảng ủy đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề  “ Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” vớisự tham của các chi bộ, Công đoàn và Chi đoàn Thanh niên. Đồng thời trao giải thưởng cho 10 cá nhân đã đoạt giải thưởng trong cuộc thiviết về chủ đề những tấm gương tập thể, cá nhân trong phong trào: “ Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh ”.

4.Triển khai Nghị quyết Trung ương Đảng 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 16/4/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; Kế hoạch số: 15 ngày 26/05/2012 của Ban cán sự Đảng VKSNDTP Đà Nẵng; Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTUK ngày 04/5/2012 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan, Đảng ủy đã triển khai Nghị quyết trung ương 4 đến các chi bộ và từng đảng viên, đồng thời Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2012 về công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương lần thứ 4 (khóa XI).

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA

1.Ưu điểm:

Nhìn chung, Đảng ủy VKSND TP Đà Nẵng đã chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giám sát. Qua triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện đã tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ, trong đó xác định được tầm quan trọng của công tác giám sát trong Đảng đã góp phần tích cực cho công tác kiểm tra của Đảng đảm bảo chính xác, đạt hiệu quả cao; đồng thời nâng cao nhận thức của mỗi cấp ủy viên, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót; góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

2. Khuyết điểm

Bên cạnh những ưu điểm, công tác giám sát còn một số hạn chế: việc thực hiện nhiệm vụ giám sát còn lúng túng về quy trình, phương pháp, có việc còn nể nang, ngại va chạm.

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC GIÁM SÁT TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM 2012

Trong những tháng cuối năm 2012, công tác giám sát của Đảng ủy tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

1.Tập trung giám sát cấp ủy, đảng viên các chi bộ triển khai và thực hiện đầy đủ các nội dung, hướng dẫn kiểm điểm đảng viên theo Nghị quyết Trung ương lần thứ IV (Khóa XI);Nâng cao hiệu quả giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên.

2.Tăng cường giám sát việc khắc phục những thiếu sót sau kết luận kiểm tra; đề cao việc tự kiểm tra của đảng viên, xác định đúng đắn trách nhiệm của chi ủy, nhất là cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát.

3.Tăng cường giám sát việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên để chủ động phòng ngừa, hạn chế những sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

4.Giám sát công tác kiện toàn cấp ủy và Đại hội các chi bộ vào quý IV năm 2012; Cử cấp ủy viên đi tập huấn, bồi dưỡng công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát; Bố trí, sử dụng cán bộ Đảng có uy tín, năng lực thực tiễn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Trên đây là Kết quả công tác giám sát năm 2011 và 5 tháng đầu năm 2012 của Đảng uỷ VKSNDTP Đà Nẵng, kính báo cáo Thường trực, Tổ giám sát, UBKT Đảng ủy khối biết để theo dõi chỉ đạo.

 

 Nơi nhận                                                                                                                                     TM. ĐẢNG UỶ   

 - Tổ giám sát ĐU khối (Báo cáo);                                                                                          Phó   Bí thư

 - Thường trực ĐU khối (nt);

 - Đ/c Vân- Bí thư BCS (nt)

 - Đ/c Linh- Bí thư ĐU (nt );                                                                  

 - UBKT §¶ng ñy khối(nt);

 - Các đảng ủy viên ( nt );                                    

 - Các chi bộ trực thuộc(nt)

 - Lưu VP-UBKT;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Nguyễn Văn Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: giám sát

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Đại học kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
Phần mềm quản lý án hình sự
thư viện pháp luật
Tạp chí kiểm sát
VKS Quảng Nam
Truyền hình kiểm sát
Quản lý án dân sự
Viện kiểm sát tối cao
Hộp thư điện tử

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 61


Hôm nayHôm nay : 5170

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 147949

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10629038

Bình yên trên vùng đất mới