22:17 ICT Thứ sáu, 22/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Trang chủ » Đảng, đoàn thể » Đảng Bộ

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2012

Thứ năm - 16/02/2012 16:42
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 59 -KH/, ngày 02/11 /2011 của Đảng ủy VKSND TP Đà Nẵng , Hướng dẫn sô 32, ngày 11/1/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên”, Đảng ủy VKSNDTP Đà Nẵng xây dựng chương trình thực hiện như sau:

                                      

 

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN  TP

  ĐẢNG UỶ VKSNDTP ĐÀ NẴNG

             Số:07 /ĐU

 

          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đà Nẵng, ngày 16  tháng 2  năm 2012

                                              CHƯƠNG TRÌNH    

  V/v Triển khai  thực hiện học tập và làm theo tấm gương  đạo đức      Hồ Chí Minh  -   Năm 2012

 

        Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 59 -KH/, ngày 02/11 /2011 của   Đảng ủy VKSND TP Đà Nẵng , Hướng dẫn sô 32, ngày 11/1/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về   Đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên”,  Đảng ủy VKSNDTP Đà Nẵng  xây dựng chương trình  thực hiện như sau:

1. Các chi bộ phổ biến Quy định về việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên  theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  ban hành kèm theo Quyết định số 77-QĐ/ĐU, ngày 06/12/2011 của Đảng uỷ VKSND TP Đà Nẵng đến tất cả các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Coi việc thực hiện chuẩn mực đạo đức là căn cứ để kiểm điểm kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể.

Cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt và mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo Bác, coi đây là một trong những giải pháp cơ bản để đẩy mạnh hơn phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và trong xã hội. Mỗi đồng chí lãnh đạo tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Các chi bộ đảng có trách nhiệm theo dõi và giúp đỡ thực hiện.

2. Trong sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ,  chi uỷ và đồng chí bí thư chuẩn bị nội dung về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, bao gồm một trong những nội dung cụ thể như: từ các tài liệu của Trung ương; từ những điều Bác Hồ dạy; Phát hiện, thảo luận, trao đổi, học tập gương người tốt, việc tốt ở đơn vị mình, đơn vị bạn; Tự phê bình, phê bình những biểu hiện tiêu cực, thói hư tật xấu ở đơn vị mình;  Tập hợp những ý kiến, dư luận của quần chúng phê bình cán bộ, đảng viên của đơn vị mình, để  nhắc nhở, tiếp thu, sửa chữa;…. Mỗi kỳ sinh hoạt tháng , chi bộ bàn về một hoặc vài vấn đề cụ thể, sâu sắc và thiết thực. Đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện lời Bác Hồ dạy đối với cán bộ Kiểm sát: “ Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn ” vào sinh hoạt trong  chi bộ .

Vào tháng 5 năm 2012, tất cả các chi bộ phải tổ chức   01 buổi sinh hoạt chuyên đề riêng  về học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ( Không kết hợp sinh hoạt chuyên đề  với sinh hoạt chi bộ thường kỳ).

3. Đảng uỷ và đồng chí bí thư Đảng uỷ sẽ chỉ đạo, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để  các chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định. Coi đây là công việc trọng tâm của năm 2012.

4. Ủy ban kiểm tra và các chi uỷ tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; Biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, có sáng tạo, thiết thực và hiệu quả; đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức.

5. Về công tác tuyên truyền, chú trọng việc phát hiện, phổ biến, nhân rộng những cách làm sáng tạo, chủ động; những điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời phê phán những biểu hiện lệch lạc, làm qua loa, chiếu lệ; Nói không đi đôi với làm. Đảng uỷ VKSND TP Đà Nẵng đã mở chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên trang thông tin điện tử của VKSNDTP Đà Nẵng.

Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác ( 19/5/2012) , Đảng uỷ VKSNDTP Đà Nẵng tổ chức cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” . Các chi bộ và tổ chức đoàn thể tham gia, cụ thể như sau:

- Các chi bộ phải cử cán bộ đảng viên tham gia tối thiếu  03 viết bài viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

- Ban chấp hành Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh vận động đoàn viên tham gia  tối thiểu  10 bài viết :“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

- Ban chấp hành Công đoàn vận động mỗi tổ Công đoàn tham gia 01 bài viết về chủ đề Bác Hồ với công tác Công đoàn.

- Ban chấp hành Hội cựu chiến binh tham gia 01 bài viết về chủ đề Bác Hồ với công tác cựu chiến binh.

Các bài viết nộp về Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo :“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trước ngày 30/4/2012, Đảng uỷ sẽ đăng các bài viết trên Trang tin của VKSNDTP Đà Nẵng , đồng thời tuyển chọn những bài viết hay để khen thưởng và gửi thi sáng tác về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Báo Nhân dân tổ chức.

( Kèm theo Kế hoạch cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” )

6. Đảng uỷ và các chi ủy phải lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm; Lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo nội dung Hướng dẫn số 07, ngày 11-10-2011 của Ban Tổ chức Trung ương “ về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở và đảng viên ”.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Chương trình này kiểm tra định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả lên Đảng ủy . Chú trọng việc đánh giá công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện của các chi ủy theo hướng dẫn của đảng ủy cấp trên.

Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy, các chi ủy và các Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Chi hội cựu chiến binh, Ban chấp hành chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong cơ quan cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tìm chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động để đạt hiệu quả cao, thiết thực.

       Chương trình này được phổ biến đến các chi bộ đảng và các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng uỷ .

 Nơi nhận                                                                                       TM. ĐẢNG UỶ          

- Thường trực Đảng ủy khối (Báo cáo);                                                 Bí thư

- Ban tuyên giáo §¶ng ñy  khối(nt);

- Chi bé 1, 2 ,3  ( Để thực hiện )

- BCH Công đoàn (nt )

- BCH Chi hội cựu chiến binh( nt)                                                      ( Đã ký )

- BCH Chi đoàn TNCS HCM (nt)

- Bộ phận giúp việc (nt)

- UBKT Đảng uỷ (nt)

- Lưu VP;       

                     .                                                                                 Nguyễn Hữu Linh    

Tác giả bài viết: Văn Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Truyền hình kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
Quản lý án dân sự
thư viện pháp luật
Đại học kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
Hộp thư điện tử
VKS Quảng Nam
Tạp chí kiểm sát
Viện kiểm sát tối cao

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 45


Hôm nayHôm nay : 4295

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 121959

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11003940

Bình yên trên vùng đất mới