21:58 ICT Thứ hai, 23/04/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Trang chủ » Đảng, đoàn thể » Đảng Bộ

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2013

Thứ tư - 20/03/2013 07:14
Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; căn cứ Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW, ngày 22/1/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương, BanTuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Đảng uỷ VKSND thành phố Đà Nẵng hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”,như sau:

 

    ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TP

ĐẢNG ỦY VIỆN KIỂM SÁT NHÂNDÂN

        THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

                    Số:  21/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 Đà Nẵng, ngày 19   tháng 3 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Về việc học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ,

nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên,

nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”
 

Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; căn cứ Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW, ngày 22/1/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương, BanTuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Đảng uỷ VKSND thành phố Đà Nẵng hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”,như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa: “Suốt đời phấn đầu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

- Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên về việc học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

II. NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ

1. Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ cụ thể hằng ngày với cán bộ và học sinh, sinh viên, học viên.

2. Mỗi cán bộ, đảng viên tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, cán bộ và người học nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

3. Các tổ chức đảng xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương và thực hiện yêu cầu nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

4.Các chi bộ đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên trong toàn Đảng bộ, đồng thời triển khai sâu rộng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn". Gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ TUYÊN TRUYỀN VỀ NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ CỦA NĂM 2013

1. Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể

Trong các buổi sinh hoạt, cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận từ các tài liệu, liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên từng đơn vị. Từng nội dung cụ thể học tập và bàn biện pháp thực hiện làm theo, do các đơn vị xác định trong từng tháng cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể, trên cơ sở gợi ý sau:

- Tháng 3/2013: học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo về phong cách quần chúng trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm; gắn với rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn". Gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm

- Tháng 4 đến tháng 6/2013: học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo về phong cách dân chủ trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI)“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Tháng 7 đến tháng 9/2013: học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo về phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

* Chú ý:trong từng tháng, quý, các đơn vị chọn vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận biện pháp khắc phục.

- Tháng 10 đến tháng 11/2013: đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể chi bộ về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo.

2. Tài liệu

- “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

- Một số tài liệu tham khảo do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

3. Tuyên truyền rộng rãi về chuyên đề

- Các chi ủy chi bộ chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nội dung chuyên đề và việc học tập nghiên cứu chuyên đề tại đơn vị. Trong công tác tuyên truyền chú ý liên hệ với điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Bộ phận giúp việc chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung chuyên đề, về công tác tổ chức, triển khai việc học tập, nghiên cứu chuyên đề, gắn với tuyên truyền người tốt, việc tốt và đưa tin về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt Chương trình này, Đảng uỷ yêu cầu các chi bộ trực thuộc tiếp tục chỉ đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng triển khai thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với Bộ phận giúp việc Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng:

- Phối hợp với các Chi ủy, Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Chi đoàn, Hội cựu Chiến binh cơ quan tiếp thu việc học tập Chuyên đề và tổ chức bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền miệng giới thiệu chuyên đề theo yêu cầu của cấp ủy cấp trên.

- Tổ chức Hội thi tiếng hát Karaokee với chủ đề về: “ Nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhân dịp ngày 19.5

         -  Bộ phận giúp việc phối hợp với Ban Biên tậptrang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵngxây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung của chuyên đề, về các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về nội dung học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác Hồ.

2. Đối với các Chi ủy Chi bộ trực thuộc:

- Tiếp tục triển khai việc học tập các chuyên đề về Bác tại các kỳ sinh hoạt chi bộ  mỗi quý một lần( có thể lấy 01 nội dung để thảo luận, toạ đàm ).

- Các chi bộ nghiêm túc triển khai thực hiện, bản đăng ký nội dung Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho năm 2013của  đảng viên và quần chúng gửi về Văn phòng Đảng uỷ 01 bản và 01 bản lưu tại chi bộ để theo dõi thực hiện (báo cáo đăng ký gửi chậm nhất ngày 31/03/2013 ).

 ( Mẫu đăng ký trên chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng)

Cuối nămđảng viên và quần chúng phải báo cáo kết quả đã làm được, những việc còn chưa làm được, từ đó đưa ra biện pháp khắc phục vào tháng 11  năm 2013(đối với quần chúngphải gửi báo cáo kết quả thực hiện nội dung đăng ký về chi bộ và cuối nămcác chi bộ tổ chức sinh hoạt mở rộng có sự tham gia của toàn thể quần chúng để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện).

3. Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Chi đoàn thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh có trách nhiệm tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu tại đơn vị mình; báo cáo việc học tập cho Đảng ủy để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy  khối các cơ quan.

4.Văn phòng Đảng ủy thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệpKiểm sát đảm bảo phù hợp với tính chất nhiệm vụ cụ thể của năm 2013, đồng thời phải thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai tại hội trường, các Phòng làm việc của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Trên đây là một số nội dung triển khai việc Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại TCCSĐ và Đảng viên cuối năm, Đảng uỷ VKSND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các Chi bộ, Đoàn thể,  Bộ phận giúp việcnghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực ĐUK(Thaybáo cáo)

-Bộ phận giúp việc ĐUK (nt)

- Đ/c Vân- Bí thư BCS(nt)

- Các Chi bộ trực thuộc (đểthực hiện)

- Các đoàn thể

- Các đảng ủy viên(nt)

 -Thành viên Bộ phận giúp việcĐU(nt)

- Lưu VPĐảng uỷ.

 

 

                

                      TM. ĐẢNG ỦY

                           BÍ THƯ

 

 

 

 

 

                    Nguyễn Hữu Linh

 

 

 

 

 

                             

 

  

Tác giả bài viết: Văn Hưng- Đảng ủy VKSND thành phố

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: học tập

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Truyền hình kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
Tạp chí kiểm sát
VKS Quảng Nam
Hộp thư điện tử
Đại học kiểm sát
thư viện pháp luật
Quản lý án dân sự
Viện kiểm sát tối cao
Phần mềm quản lý án hình sự

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 5064

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 147843

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10628932

Bình yên trên vùng đất mới