22:16 ICT Thứ sáu, 22/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Trang chủ » Đảng, đoàn thể » Đảng Bộ

NỘI DUNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CHI BỘ

Thứ năm - 20/12/2012 10:05
UBKT Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng hướng dẫn một số nội dung công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ và biểu mẫu kèm theo để các Chi bộ vận dụng chophù hợp với Chi bộ mình.

Phụ lục 1

NỘI DUNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CHI BỘ

Theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, công tác chuẩn bị đại hội chi bộ được tiến hành theo các  bước sau:

 1. Xây dựng báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2010-2012 và Phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ  2012-2015

-  Đồng chí bí thư chi bộ trực tiếp xây dựng dự thảo báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2010-2012 và Phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ  2012-2015

 • Chi uỷ chi bộ thảo luận tham gia vào dự thảo báo cáo; đồng chí bí thư chi bộ tổng hợp ý kiến tham gia của chi uỷ và họp chi bộ tiến hành thảo luận bổ sung vào dự thảo; ban chi uỷ chi bộ tiếp thu ý kiến bổ sung vào dự thảo báo cáo.
 • Ban chi uỷ thông qua dự thảo báo cáo đại hội với cấp uỷ cấp trên trực tiếp; tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo báo cáo để trình đại hội.
 • Chuẩn bị nhân sự chi uỷ, nhân sự bí thư, phó bí thư chi bộ

Việc chuẩn bị nhân sự ban chi uỷ khoá mới được thực hiện theo Quy chế bầu cử và hướng dẫn của cấp trên; quy trình chuẩn bị nhân sự cơ bản được tiến hành theo các bước sau:

 • Ban chi uỷ chi bộ họp kiểm điểm đánh giá tập thể chi uỷ và từng chi uỷ viên đương nhiệm; dự kiến về số lượng cơ cấu ban chi uỷ khoá mới, dự kiến những đồng chí tiếp tục tham gia chi uỷ khoá mới, những đồng chí nghỉ không tham gia chi uỷ và dự kiến bổ sung nhân sự khoá mới.
 • Ban chi uỷ chi bộ báo cáo dự kiến nhân sự với cấp uỷ cấp trên trực tiếp; xin chủ trương về nhân sự ban chi uỷ khoá mới.
 • Họp chi bộ lấy ý kiến giới thiệu nhân sự ban chi uỷ, nhân sự bí thư, phó bí thư khoá mới; ban chi uỷ tổng hợp kết quả giới thiệu nhân sự tại chi bộ và báo cáo cấp uỷ cấp trên cho ý kiến chỉ đạo.
 • Chuẩn bị thời gian, địa điểm tiến hành đại hội
 • Sau khi đã hoàn tất các thủ tục trên, ban chi uỷ họp bàn ấn định thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, báo cáo cấp uỷ cấp trên trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo.
 • Ban chi uỷ phân công cấp uỷ và đảng viên thực hiện một số nội dung cho đại hội:

+ Dự kiến chủ tịch đại hội, thư ký đại hội, ban kiểm phiếu bầu cấp uỷ, bầu bí thư, phó bí thư chi bộ.

+ Phân công cấp uỷ, đảng viên thực hiện một số nội dung đại hội./.


 

Phụ lục 2

QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ

(Căn cứ theo Điểm13(13.3; 13.4) tại Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 05-01-2012 của Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN)

 1. Trang trí:
 2.  Trên cùng là khẩu hiệu:

“Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”

 1.  Cờ, ảnh lãnh tụ:
 2. Treo cờ (nhìn từ dưới lên): Cờ Tổ quốc bên phải, cờ Đảng bên trái.
 3. Ảnh C.Mác và V.I. Lênin treo phía bên phải của phông (nhìn từ dưới lên). Vị trí của 2 ảnh như sau: ảnh C.Mác bên trái, ảnh V.I. Lênin bên phải.
 4. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt phía dưới giữa cờ Đảng và cờ Tổ quốc (nếu không có tượng thì thay bằng ảnh). Phía dưới tượng Bác đặt lẵng hoa hoặc lọ hoa.
 5.  Tiêu đề đại hội: Đặt dưới ảnh C.Mác và V.I. Lênin:

CHI BỘ .....

ĐẠI HỘI LẦN THỨ .....

(Nhiệm kỳ 2012 – 2014)

 1. Các bước tiến hành đại hội chi bộ:
 2. Chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca).
 3. Đọc diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 4. Thông qua chương trình, quy chế làm việc.

4. Bầu đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch đại hội (từ 1-2 đồng chí), bầu thư ký đại hội (là các đảng viên chính thức).

5. Đọc báo cáo chính trị.

6. Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội.

7. Thảo luận báo cáo chính trị (kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của chi bộ).

8. Phát biểu ý kiến của đại diện cấp uỷ cấp trên (tuỳ điều kiện cụ thể để bố trí trình tự cho phù hợp).

9. Thực hiện bầu cử cấp uỷ mới (phiếu kín):

- Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách đề cử ban chi ủy khóa mới, đại hội cho ý kiến bổ sung và biểu quyết (nên đảm bảo có số dư).

- Bầu ban kiểm phiếu: số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn lựa chọn, giới thiệu; đại hội biểu quyết thông qua.

-  Chủ tịch đoàn chỉ đạo tổ chức bầu cử theo đúng quy định tại Điều 24 (Khoản 4) Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 về “Thi hành Điều lệ Đảng”:

Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy; chi bộ đông đảng viên bầu không quá 07 chi ủy viên. Chi bộ trực tiếp bầu Chi ủy trước, sau đó bầu bí thư, tiếp theo bầu một phó bí thư trong số chi ủy viên.

Chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức, không bầu Ban chi ủy: bầu bí thư chi bộ,  sau đó bầu phó bí thư (nếu cần).

10. Thông qua nghị quyết Đại hội và chương trình hành động.

11. Bế mạc (Quốc ca, Quốc tế ca)./.


 

Phụ lục 3

MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG ĐẠI HỘI

 

Mẫu 1- ĐHCB

 

ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TP ĐÀ NẴNG

 

Chi bộ: ........................................

 

 


      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đà Nẵng, ngày          tháng       năm 2012

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ

 

Thực hiện Quy định của Điều lệ đảng CSVN Khóa XI và Hướng dẫn số................ của Đảng ủy Học viện Hành chính, căn cứ tình hình thực tế của chi bộ ................................................,

Ban chi ủy chi bộ ...................... dự kiến kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 như sau:

 • Thời gian Đại hội: (hồi.......giờ.....phút, ngày..... tháng..... năm 2012);
 • Địa điểm: tại...........................................
 • Dự kiến nhân sự tham gia Ban chi ủy,  số lượng:......... người.

Danh sách trích ngang ứng viên tham gia Chi ủy chi bộ

nhiệm kỳ 2012-2014

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hiện nay

Dự kiến đảm nhiệm chức vụ

Đảng

Chuyên môn

1

 

 

 

 

Bí thư chi bộ

2

 

 

 

 

Phó Bí thư chi bộ

3

 

 

 

 

Chi ủy viên

4

 

 

 

 

.......

5

..........

 

 

 

..........

 

 

 

 

TM. BAN CHI ỦY

Bí thư chi bộ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 


Mẫu 2- ĐHCB

 

ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TP ĐÀ NẴNG

 

ĐẠI HỘI CHI BỘ ........................

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Đà Nẵng, ngày       tháng  12   năm 2012

 

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu Ban chi ủy chi bộ Khoá ............

(Nhiệm kỳ 2012 – 2015)

 

1. Đại hội chi bộ......................... ngày     tháng      năm 2012   đã bầu cử cấp uỷ khoá         theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng.

2. Đại hội biểu quyết số lượng cấp uỷ viên  Khoá.......là  ........ đồng chí.

3. Đại hội thông qua danh sách bầu cử gồm ...... đồng chí có tên dưới đây:

(1).....................................

(2).....................................

(3)........................................

.................

4. Đại hội đã bầu ban kiểm phiếu gồm ...... đồng chí, trong đó trưởng ban là: đ/c ..........................

5. Tổng số đại biểu được triệu tập ............ đồng chí, trong đó:

- Tổng số đại biểu dự đại hội: ...................... đồng chí

- Số đại biểu bị bác tư cách: ..................

- Số đại biểu chính thức vắng mặt:...................

- Tổng số đại biểu dự Đại hội có mặt khi bầu: ....................

6. Phiếu bầu:

 Số phiếu phát ra: ..................

Số phiếu thu về: .....................

 Số phiếu hợp lệ: ....................

 Số phiếu không hợp lệ : ......................

 Số phiếu bầu đủ số lượng: ...................

Số phiếu bầu thiếu so với số lượng cần bầu, trong đó:

 • Số phiếu bầu thiếu 01 người : ....................
 • Số phiếu bầu thiếu 02 người: ........................

7. Số phiếu được bầu xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp (Tính theo tỷ lệ phần trăm giữa số phiếu bầu và tổng số đảng viên chính thức của chi bộ trừ đi số đại biểu bị bác tư cách và đảng viên chính thức vắng mặt suốt thời gian Đại hội). Kết quả kiểm phiếu xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

 

STT

Họ và tên

Số phiếu bầu

Tỉ lệ (%)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

8. Danh sách các đồng chí trúng cử vào cấp uỷ khoá mới như sau:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Ghi chú

1

 

Bí thư

 

2

 

Phó bí thư

 

3

 

Chi ủy viên

 

.....

 

 

 

......

 

 

 

9. Biên bản này làm thành 03 bản, thông qua đại hội lúc      giờ       , ngày       tháng        năm 2012

 

 

CHỦ TỊCH

(hoặc T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH)                            (Họ tên và chữ ký)

THƯ KÝ

(hoặc T/M ĐOÀN THƯ KÝ)

(Họ tên và chữ ký)

 

 

 


 

Mẫu 3- ĐHCB

 

ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TP ĐÀ NẴNG

ĐẠI HỘI CHI BỘ ….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Đà Nẵng, ngày       tháng 12   năm 2012

 

BIÊN BẢN

Đại hội chi bộ:.................... lần thứ .......

nhiệm kỳ 2012-2015

 

 • Đại hội chi bộ...................... lần thứ......... nhiệm kỳ 2012 – 2015  diễn ra lúc   giờ...  ngày         tháng  12   năm 2012.
 • Đại hội có mặt:              đảng viên trên tổng số             đảng viên được triệu tập (Vắng ..............;  lý do...................).
 • Đại biểu khách mời dự đại hội có  các đồng chí:

1, ...............................

2,................................

Diễn biến

1- Thực hiện nghi lễ chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

2- Đại hội bầu các cơ quan làm việc.

- Giới thiệu và biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội

Gồm ..... đồng chí có tên sau:

1/.................

2/.....................

...............................

-  Giới thiệu và biểu quyết danh sách Đoàn thư ký Đại hội.

Gồm ......... đồng chí có tên dưới đây:

1/....................

2/......................

3-  Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (Đồng chí ....................... thay mặt chủ tịch đoàn chủ trì nội dung này).

4-Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (Đồng chí ........................  thay mặt chủ tịch đoàn chủ trì nội dung này).

5-Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015 của chi bộ (đồng chí: ................ trình bày)- có văn bản kèm theo.

6- Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Chi ủy nhiệm kỳ 2010-2012(Đồng chí ..................... trình bày)– có văn bản kèm theo.

7- Các ý kiến tham luận bổ sung cho 02 bản báo cáo tập trung vào các nội dung:

-........

-..........

8- Phát biểu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy cấp trên.

.................................

9-Đại hội đã nghe đồng chí ......................... báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội, nội dung cụ thể như sau:

- Tổng số đại biểu được triệu tập: ...........

- Tổng số đại biểu có mặt:

- Tổng số đại biểu vắng mặt: (Lý do)

10-  Bầu ban chi ủy  Khóa ..... nhiệm kỳ 2012-2015

 • Đại hội  biểu quyết thống nhất số lượng cấp ủy nhiệm kỳ mới: .......đ/c.

(............. = ..........% nhất trí).

 • Số đại biểu ứng cử: .........đ/c (Họ tên:...............)
 • Số đại biểu được đề cử: ..........đ/c (Họ tên...................).
 • Số đại biểu do cấp ủy giới thiệu: ..........đ/c (Họ tên...............).
 • Đại hội  biểu quyết thống nhất tổng số đảng viên có trong danh sách bầu cử: ..........đ/c (............. = ..........% nhất trí). Họ tên....................

-  Bầu ban kiểm phiếu:

     + Giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu gồm .......đồng chí, trưởng ban là đồng chí ...............................(Họ tên:.....................)

            + Biểu quyết ban kiểm phiếu: (............. = ..........% nhất trí).

-  Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử: đồng chí .................... thực hiện.

-  Bỏ phiếu bầu cử BCH khóa mới (toàn thể Đại hội).

-  Kiểm phiếu (trong thời gian kiểm phiếu, đại hội tiếp tục  thảo luận các bản báo cáo đã trình bày tại Đại hội)

11- Công bố kết quả bầu BCH  Chi bộ.... (đồng chí ................. thực hiện): đại hội đã bầu được .......... đồng chí vào Ban chi ủy nhiệm kỳ 2012-2015.

- Danh sách các đồng chí trúng cử, Ban chi ủy nhiệm kỳ mới như sau:

 

 

STT

Họ Tên

Chức vụ đảng

Ghi chú

1

 

Bí thư

 

2

 

Phó bí thư

 

3

 

Chi ủy viên

 

........

 

 

 

 

- Ban chi ủy ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội, đồng chí ..................... đại diện BCH phát biểu ý kiến trước Đại hội.

12- Thông qua Nghị  quyết Đại hội

- Đọc nghị quyết Đại hội (đ/c ........................ - Ủy viên đoàn thư ký đại hội)

(có văn bản kèm theo)

 • Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội: 100% nhất trí thông qua.

13-  Bế mạc Đại hội

             Nhạc chào cờ: Quốc ca, Quốc tế ca

 

Đại hội bế mạc hồi      h giờ ......’, ngày      tháng       năm 2012./.

 

 

 

T/M ĐOÀN THƯ KÝ)

(Họ tên và chữ ký)

 

 

 

 

 

                                                     

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

(Họ tên và chữ ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mẫu 4- ĐHCB

 

ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TP ĐÀ NẴNG

ĐẠI HỘI CHI BỘ

 

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Đà Nẵng, ngày       tháng  9   năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội chi bộ:.................... lần thứ .......

nhiệm kỳ 2012-2015

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số...... của Đảng ủy  VKSND TP Đà Nẵng về việc tổ chức Đại hội chi bộ, vào lúc .............. ngày ..........tháng ......... năm 2012, Chi bộ .................đã  tiến hành Đại hội lần thứ .............., nhiệm kỳ 2012 – 2015.

Đại hội diễn ra trong ......buổi  ngày ..../..../2012 với sự tham gia của ............đại biểu.

Trên tinh thần phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, ..................................... ..................................................................................,

Đại hội đã tập trung nghe và thảo luận Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2010 -2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015 của Chi bộ............................................................

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ:

I.  Thống nhất đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua của Chi bộ với các nội dung chính nêu trong Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm công tác của Ban chi ủy:

1.................................................

2......................................................

3.....................................................

4....................................................

......................................

II. Đại hội thảo luận và thống nhất ý chí biểu quyết mục tiêu, phương hướng, xác định những nhiệm vụ cơ bản trên các lĩnh vực:

1)  ....................................................................

2)  ..................................................................

................................................

III. Đại hội lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c đại diện Đảng ủy VKSND TP với các nội dung cơ bản sau:

 Một là, ......................................

 Hai là, .........................................

..............................................

IV.  Đại hội bầu Ban chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015, gồm các đồng chí:

 1. Đ/c.................................giữ chức vụ Bí thư chi bộ;
 2. .......................................giữ chức vụ phó Bí thư chi bộ;
 3. .......................................giữ chức vụ chi ủy viên;
 4. .......................................

 

Đại hội kết thúc và lúc      giờ        phút, ngày       tháng      năm 2012

 

ĐẠI HỘI CHI BỘ

................................... LẦN THỨ ........

nhiệm kỳ 2012-2015

 


 

Mẫu 5- ĐHCB

 

ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TP ĐÀ NẴNG 

ĐẠI HỘI CHI BỘ

 

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Đà Nẵng, ngày       tháng  9   năm 2012

 

 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN TRÚNG CỬ BAN CHI ỦY

 Chi bộ..............................................

nhiệm kỳ 2012-2015

 

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hiện nay

Ghi chú

Chuyên môn

Đảng

1

 

 

 

Bí thư chi bộ

 

2

 

 

 

Phó bí thư chi bộ

 

3

 

 

 

Chi ủy viên

 

4

 

 

 

 

 

5

..........

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN CHI ỦY

Bí thư

(Họ tên và chữ ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ghi chú: Bí thư chi bộ có đủ thẩm quyền ký vào các văn bản của Đại hội ngay sau khi được bầu.

Tác giả bài viết: Văn Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: chi bộ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Viện kiểm sát tối cao
Quản lý án dân sự
báo bảo vệ pháp luật
Truyền hình kiểm sát
Đại học kiểm sát
VKS Quảng Nam
Tạp chí kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
Hộp thư điện tử
thư viện pháp luật

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42


Hôm nayHôm nay : 4285

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 121949

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11003930

Bình yên trên vùng đất mới