22:16 ICT Thứ sáu, 22/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Trang chủ » Đảng, đoàn thể » Đảng Bộ

SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW, NGÀY 14/5/2011 CỦA BỘ CHINH TRỊ

Thứ ba - 12/03/2013 15:32
Đảng ủy VKSND TP Đà Nẵng là cấp ủy trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà nẵng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Đảng ủy khối và Ban cán sự Đảng VKSND thành phố Đà Nẵng, có 05 bộ trực thuộc, với tổng số 53 đảng viên (tính đến tháng 2-2013

 

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TP

ĐẢNG ỦY VKSND TP ĐÀ NẴNG

 


Số: 19/BC-ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                                                                              

Đà Nẵng, ngày 12  tháng 03  năm 2013     

 

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/05/2011 của

Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo

 tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011-2013)

 

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/ĐUK, ngày 01/02/2013 của Đảng ủy khối các cơ quan TP Đà Nẵng về việc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy VKSND TP Đà Nẵng  báo cáo kết quả tổ chức, triển khai thực hiện như sau:

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Đảng ủy VKSND TP Đà Nẵng là cấp ủy trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà nẵng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Đảng ủy khối và Ban cán sự Đảng VKSND thành phố Đà Nẵng, có 05 bộ trực thuộc, với tổng số 53 đảng viên (tính đến tháng 2-2013). Trong đó có 04 chi bộ sinh hoạt ghép từ 02 đến 3 phòng nghiệp vụ.

Đảng ủy có chức năng lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong cơ quan vững mạnh.

Đứng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới cũng như những khó khăn, thách thức trong nước, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn giữ vững lập trường tư tưởng, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

         II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1.Tổ chức triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 03

Ngay sau khi có Kế hoạch số 18-KH/ĐUK ngày 26/9/2011 của Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan TP Đà Nẵng( gọi tắt Đảng ủy khối), Đảng ủy VKSND TP Đà Nẵng xây dựng và tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 59-KH/TU, ngày 02/11/2011, chương trình số 07-CT/ĐU ngày 16/02/2012 về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"  trong toàn Đảng bộ, phổ biến đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy Đà Nẵng, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND Tối cao và Đảng ủy khối về quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến các Chi bộ để tổ chức triển khai đến từng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thực hiện một cách thiết thực và có hiệu quả.

Đảng ủy giao cho các Bí thư Chi bộ, Đảng ủy viên, Ủy ban kiểm tra Đảng bám sát chương trình hành động, kế hoạch triển khai việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tiến hành đầy đủ các nội dung bảo đảm có chất lượng, thiết thực và cụ thể, đi vào chiều sâu, tạo ra chuyển biến thật sự về nhận thức đạo đức Hồ Chí Minh, về tu dưỡng rèn luyện đạo đức, thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí; về thực hiện lời dạy của người đối với cán bộ kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". Đồng thời gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm".

Trong hai năm qua, Đảng ủy cùng với Chi ủy các chi bộ đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên trong toàn Đảng bộ, đồng thời triển khai sâu rộng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn". Gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm". Đảng ủy đã mở một chuyên mục “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng để phản ánh những  tấm gương của các tập thể, cá nhân trong Đảng bộ tham gia cuộc vận động này.

Để thiết thực kỷ niệm 122 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy phát động cuộc thi viết với chủ đề những tấm gương tập thể, cá nhân trong phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng bộ. Kết quả đã có 27 cá nhân thuộc 5 Chi bộ, Chi đoàn Thanh niên, Công đoàn tham gia cuộc thi. Những bài viết hay đã được chọn đăng lên chuyên mục "Học tập và làm theo Bác" của trang thông tin điện tử VKSND TP Đà Nẵng, trong đó có 01 bài đoạt giải nhất được đăng trên Tạp chí Kiểm sát điện tử của VKSND Tối cao và  01 bài đoạt giải nhì đã được đăng trên bản tin nội bộ của Thành ủy Đà Nẵng. Kết quả qua việc kiểm tra, giám sát nhận thấy: Hầu hết các Chi bộ đều thực hiện nghiêm túc việc triển khai Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại các cuộc họp Chi bộ và tham gia cuộc sinh hoạt chuyên đề về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Đảng ủy tổ chức nhân ngày sinh nhật Bác (19/5). Nhiều tập thể và cá nhân đã nhiệt tình tham gia cuộc vận động này, tiêu biểu: Chi bộ 1 có 07 đảng viên tham gia viết bài, đoạt 5 giải thưởng; đồng chí Lê Thị Bắc (Công đoàn) đã tham gia 02 bài viết.

Vào ngày sinh nhật Bác (19/5), Đảng ủy đã tổ chức 01 buổi sinh hoạt chuyên đề về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh với sự tham gia đông đảo đảng viên, đoàn viên trong Đảng bộ. Đồng thời trao giải thưởng cho 10 cá nhân đoạt giải trong cuộc thi viết về chủ đề những tấm gương, tập thể, cá nhân trong phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

 

 

2. Triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư

Đảng ủy đã triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư “ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” ; Hướng dẫn số 48-HD/BTGTW về “ Học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại cơ quan, đơn vị”; Quy định số 55-QĐ/TW của BCH Trung ương “ về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên”; Hướng dẫn số 25_HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”; Quy định số 5946-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về trach nhiệm gương mẫu của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ,người đứng đầu các cấp.

Các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan và các đồng chí trong Đảng ủy, Chi ủy chi bộ trực thuộc thường xuyên  tự giác, gương mẫu tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức lối sống, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; có tinh thần trách nhiệm đối với công việc, tinh thần phê bình và tự phê bình.

Về kết quả kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" cho thấy các đồng chí trong Đảng ủy, Chi ủy viên, đảng viên đều có tư tưởng, lập trường vững vàng, kiên định với đường lối đổi mới của Đảng ta, không có đồng chí cán bộ chủ chốt nào suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; không có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Các Chi bộ trực thuộc đã bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động cụ thể theo Nghị quyết Đại hội XI và kế hoạch hoạt động hàng năm. Nội dung nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung sinh hoạt định kỳ của các Chi bộ. Nhiều bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như thực hành tiết kiệm; giáo dục lề lối, tác phong công việc; giáo dục đạo đức lối sống… được các Chi bộ, các đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; bằng những hành động thiết thực, phấn đấu thực hiện theo lời dạy của Bác về rèn luyện năm đức tính của người cán bộ kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn".

3. Về thành lập Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị số 03

Ngày 31/10/2011, Đảng ủy ban hành Quyết định số 58-QĐ/ĐU thành lập Bộ phận giúp việc Đảng ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gồm 05 đồng chí do Phó Bí thư Đảng ủy làm trưởng Bộ phận giúp việc, các đồng chí phụ trách Văn Phòng Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh làm thành viên. Bộ phận giúp việc làm việc dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy VKSND TP Đà Nẵng thường xuyên và trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy. Bộ phận giúp việc có nhiệm vụ giúp Đảng ủy chỉ đạo, tổ chức, theo dõi tổng hợp tiến độ và két quả công tác triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Ngày 06/12/2011, Đảng ủy đã ban hành Quy chế số 75 về tổ chức và hoạt động của  Bộ phận giúp việc  Đảng ủy VKSNDTP Đà Nẵngvề tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đảng ủy đã ban hành Quy định số 77-QĐ/ĐU ngày 6/12/2011 quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quy chế làm việc của Đảng ủy đã nâng cao trách nhiệm học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong đơn vị để đạt được hiệu quả tốt.

Đảng ủy VKSND TP Đà Nẵng đã xác định việc tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là động lực quan trọng thúc đẩy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, triển khai hiệu quả Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24/02/2012 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

4. Sơ kết, tổng kết, tuyên dương khen thưởng

Ngày 1/3/2013, tại Hội nghị triển khai công tác đảng năm 2013, Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng đã sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 03, đồng thời tổ chức công bố và trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013, gồm: Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 4, Chi đoàn thanh niên, Công đoàn cơ quan và 05 đảng viên tiêu biểu của 05 Chi bộ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1.Ưu điểm:

- Đảng ủy đã bám sát nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương, kịp thời hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

- Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện bước đầu đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao của cán bộ, đảng viên.

2. Tồn tại, vướng mắc:

Một số Chi ủy trực thuộc chưa chủ động  đề ra những giải pháp cụ thể  để cán bộ, đảng viên làm tiêu chí lập kế hoạch làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Nguyên  nhân

         - Về khách quan: Những vụ việc tham nhũng tiêu cực trong cả nước đang tồn tại chưa được xử lý triệt để; Công tác chuyên môn của Ngành Kiểm sát rất lớn phải  tập trung giải quyết hàng ngày nên ảnh hưởng không nhỏ đến sự quan tâm của các Chi bộ, Đoàn thể.

- Về chủ quan: Một số ít cán bộ, đảng viên làm công tác phục vụ mặc dù đã được quán triệt đầy đủ nhưng chưa xây dựng kế hoạch cụ thể cho cá nhân mình trong việc thực hiện đầy đủ nội dung này.

4. Bài học kinh nghiệm

- Để triển khai thực hiện đúng và có hiệu quả nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp ủy cần bám sát, nắm vững nội dung văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, coi trọng, đề cao công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của nhiệm vụ này.

- Bộ phận giúp việc cho Đảng ủy về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tham mưu cho Đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện.

- Cấp ủy các cấp cần phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể để xây dựng và triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch một cách đồng bộ, cụ thể.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ, đánh giá chất lượng việc triển khai thực hiện của các cấp ủy trực thuộc. Đề cao việc đánh giá, rút kinh nghiệm; động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; kịp thời uốn nắn, nhắc nhở các cá nhân, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc, chưa đạt yêu cầu.

III. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Đảng ủy VKSNDTP Đà Nẵng đề nghị Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng khen thưởng tập thể và các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc cuộc vận động thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gồm:

  1. Tập thể: Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng
  2. Các cá nhân :
  3. Đồng chí Nguyễn Hữu Linh- Bí thư Đảng ủy

           -   Đồng chí Nguyễn Văn Hưng- Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng bộ phận giúp việc Đảng ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Trên đây là kết quả triển khai việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đảng ủy VKSNDTP Đà Nẵng báo cáo Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan TP Đà Nẵng theo dõi, chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:                                                  

-  Thường trực ĐUK (Báo cáo);

-  Đ/c Vân- Bí thư BCS Đảng (nt);

- Bộ phận giúp việc ĐUK (nt)

- Các Chi bộ trực thuộc;

- Các đảng ủy viên;

- Các đoàn thể

- Lưu Bộ phận giúp việc ĐU

 

 

                

TM. ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Linh

 

 

 

 

Tác giả bài viết: vh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: đảng ủy, đà nẵng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Phần mềm quản lý án hình sự
Truyền hình kiểm sát
Đại học kiểm sát
Tạp chí kiểm sát
Hộp thư điện tử
thư viện pháp luật
báo bảo vệ pháp luật
VKS Quảng Nam
Viện kiểm sát tối cao
Quản lý án dân sự

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42


Hôm nayHôm nay : 4281

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 121945

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11003926

Bình yên trên vùng đất mới