22:17 ICT Thứ sáu, 22/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Trang chủ » Đảng, đoàn thể » Đảng Bộ

kẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN KIỂM TRA

Thứ sáu - 30/12/2011 16:19
Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam , Nghị quyết của Đảng bộ VKSNDTP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010-2015 và Hướng dẫn của Uỷ ban kiểm tra Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng vềphương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2012, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) đảng bộ VKSNDTP Đà Nẵng tập thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 1. Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, UBKT chủ động nắm tình hình, phát hiện đảng viên, cấp uỷ viên và chi bộ trực thuộc đảng bộ VKSNDTP Đà Nẵng khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời kiểm tra ngăn ngừa vi phạm; Kiểm tra về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Bộ chính trị về ” Những điều đảng viên không được làm ”; Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước; Kiểm tra việc đảng viên tham gia giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú theo Quy định số: 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị. 2.Kiểm tra các chi bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng UBKT kiểm tra việc sinh hoạt Chi bộ, Chi ủy theo Điều 24, Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 10, ngày 30/3/2007 cña Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ , Hướng dẫn số 05, ngày 25/5/2007 củc Ban tổ chức Trung ương ; KIểm tra việc thực hiện Chi thị số 03 của Bộ chinh trị về tiếp tục đẩy mạnh việc: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”; Kiểm tra việc các chi uỷ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và kiểm tra việc chấp hành kỷ luật Đảng.

 

                   ĐẢNG BỘ VKSNDTP ĐÀ NẴNG

UỶ BAN KIỂM TRA

Số:  81   /UBKT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2011

                                                                                                                   KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC KIỂM TRA , GIÁM SÁT  NĂM 2012

  CỦA UỶ BAN KIỂM TRA THUỘC ĐẢNG BỘ VKSNDTP ĐÀ NẴNG

    

     Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam , Nghị quyết của Đảng bộ VKSNDTP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010-2015 và Hướng dẫn của Uỷ ban kiểm tra Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng vềphương hướng, nhiệm vụ  công tác kiểm tra, giám sát năm 2012, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) đảng bộ VKSNDTP Đà Nẵng tập thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO ĐIỀU LỆ ĐẢNG QUY ĐỊNH.

1. Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm, UBKT chủ động nắm tình hình,  phát hiện đảng viên, cấp uỷ viên và chi bộ trực thuộc đảng bộ  VKSNDTP Đà Nẵng  khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời kiểm tra ngăn ngừa vi phạm; Kiểm tra về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày  01/11/2011 của Bộ chính trị về ” Những điều đảng viên không được làm ”; Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước; Kiểm tra việc đảng viên tham gia giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú theo Quy định số: 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

2.Kiểm tra các chi bộ  thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng

 UBKT kiểm tra việc sinh hoạt Chi bộ, Chi ủy theo Điều 24,  Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 10, ngày 30/3/2007 cña Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ , Hướng dẫn số 05, ngày 25/5/2007 củc Ban tổ chức Trung ương  ; KIểm tra việc thực hiện  Chi thị số 03 của Bộ chinh trị  về tiếp tục  đẩy mạnh việc: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh ”; Kiểm tra việc các chi uỷ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và kiểm tra việc chấp hành kỷ luật Đảng.

     3. Về thi hành kỷ luật trong Đảng

 UBKT chủ động xem xét xử lý hoặc đề nghị cấp trên xử lý kỷ luật đảng viên ( nếu có) kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật trong Đảng  theo đúng Quy định số 94-QĐ/TW của Bộ chính trị và Hướng dẫn số 11 của UBKT Trung ương Đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng, không để kéo dài dẫn đến kỷ luật không nghiêm. Thông qua đó, nâng cao sức chiến đấu, tính giáo dục cho toàn Đảng bộ và đảng viên.

 4.Giải quyết đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; Giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng.

     UBKT khi nhận đơn, thư tố cáo theo thẩm quyền sẽ xem xét, giải quyết kịp thời theo đúng thẩm quyền, đúng quy định, không để kéo dài, làm ảnh hưởng đến uy tín cán bộ, đảng viên, gây dư luận không tốt cho công tác kiểm tra, giám sát của đảng; Giải quyết kịp thời các khiếu nại kỷ luật đảng ( nếu có) phải bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục quy định.

       5.Kiểm tra việcthu, chi, sử dụng Đảng phí

Trong năm 2012, UBKT kiểm tra các đảng viên và chi bộ trong việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí và sử dụng kinh phí hoạt động của đảng theo đúng Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 của Ban Bí thư và hướng dẫn của cấp trên về chế độ đảng phí.

       II.THAM MƯU GIÚP ĐẢNG UỶ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT THEO ĐIỀU 30, ĐIỀU LỆ ĐẢNG VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG UỶ GIAO.

       1.UBKT tham mưu cho Đảng uỷ VKSNDTP Đà Nẵng thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 của Đảng uỷ. Nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát đối với đảng viên và các chi bộ trực thuộc trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03, ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 10, ngày 30/3/2007 cña Ban bí thư trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết XX của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết của Đảng bộ khối , Nghị quyết của Đảng bộ VKSNDTP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010-2015 và các quy định khác của cấp trên.

     2.Thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng uỷ giao; Tham mưu giúp Đảng uỷ giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên, xem xét thi hành kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát để nhận xét, đánh giá, thẩm định về phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách đảng viên của cán bộ do đảng uỷ quản lý, phục vụ bổ nhiệm, đề bạt cán bộ theo yêu cầu của cấp trên.

    3. Tham mưu giúp Đảng uỷ xây dựng kế hoạch kiểm tra các chi bộ trực thuộc về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2012, phục vụ việc đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên cuối năm.

    Trên đây là một số  nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 của UBKT  Đảng bộ VKSNDTP Đà Nẵng,  báo cáo  Ủy ban kiểm tra  Đảng ủy khối ,Đảng uỷ và các chi bộ trực thuộc Đảng bộVKSNDTP Đà Nẵng  biết để theo dõi chỉ đạo.

 

 Nơi nhận                                                                         TM. ỦY  BAN KIỂM TRA             

- UBKT, Đảng ủy khối (Báo cáo);                                                     Chủ nhiệm

- Đ/c Linh- Bí thư Đảng uỷ (nt);

- Các đảng ủy viên (nt);                                                                       ( Đã ký)

- Chi bộ 1,2,3  ;

- Các thành viên UBKT ;       

- Lưu UBKT .                                                                              Nguyễn Văn Hưng         

Tác giả bài viết: Văn Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Viện kiểm sát tối cao
Hộp thư điện tử
báo bảo vệ pháp luật
Đại học kiểm sát
thư viện pháp luật
Truyền hình kiểm sát
Quản lý án dân sự
Tạp chí kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
VKS Quảng Nam

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 45


Hôm nayHôm nay : 4294

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 121958

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11003939

Bình yên trên vùng đất mới