07:45 ICT Thứ bảy, 23/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Danh sách bài viết

Trang chủ » Công nghệ thông tin » Thống kê

Chuyên đề: " Đổi mới công tác Thống kê hình sự, thống kê tội phạm của VKSND thành phố Đà Nẵng"

Thứ ba - 02/04/2013 10:51
Ngày 15/6/2006, theo Quyết định số 09/VKSTC-V9 của Viện trưởng VKSND tối cao, Phòng TKTP trực thuộc VKSND thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở Bộ phận TKTP thuộc Văn phòng tổng hợp. Điều 1, Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng TKTP, ban hành kèm theo Quyết định số 56/TKTP, ngày 23/7/2007 của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng quy định chức năng nhiệm vụ như sau:

 

2.2.2. Thực trạng tổ chức thống kê hình sự, thống kê tội phạm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng

Theo sự phân công của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng, tổ chức bộ máy thống kê của VKSND thành phố có 01 đơn vị thống kê tổng hợp là Phòng TKTP, 15 đơn vị thống kê cấp cơ sở (08 Phòng nghiệp vụ và 07 VKSND quận, huyện).

2.2.2.1. Công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm của Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Ngày 15/6/2006, theo Quyết định số 09/VKSTC-V9 của Viện trưởng VKSND tối cao, Phòng TKTP  trực thuộc VKSND thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở Bộ phận TKTP  thuộc Văn phòng tổng hợp.  Điều 1,  Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng TKTP, ban hành kèm theo Quyết định số 56/TKTP, ngày 23/7/2007 của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng quy định chức năng nhiệm vụ như sau:

- Tham mưu giúp Viện trưởng VKSND thành phố quản lý và tổ chức thực hiện các chế độ báo cáo thống kê, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức thực hiện thống kê liên ngành; theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ công tác thống kê liên ngành, thống kê kết quả hoạt động thực hiện chức năng của các đơn vị trong ngành; sơ kết, tổng kết công tác thống kê của VKSND thành phố.

- Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích số liệu thống kê trong phạm vi VKSND thành phố; chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ và giải quyết những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn về công tác thống kê và CNTT; quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin thống kê theo đúng chế độ bảo mật hiện hành của Nhà nước và quy định của VKSND tối cao.

- Xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển và quản lý mọi hoạt động ứng dụng CNTT phục vụ cho công tác thống kê, công tác quản lý chỉ đạo điều hành. Tổ chức thu thập, xử lý, truyền gửi và quản lý dữ liệu thống kê; Quản lý, vận hành và thường trực Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về công tác thống kê và CNTT theo sự phân cấp của Viện trưởng VKSND tối cao.

 Phòng TKTP hiện có 03 biên chế, gồm 01 KSV trung cấp (Lãnh đạo Phòng), 01 Kiểm tra viên và 01 chuyên viên. Trong đó có: 01 Kiểm tra viên là cán bộ thống kê chuyên trách, 01 chuyên viên  CNTT có nhiệm vụ hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn  sử dụng các phần mềm và truyền các dữ liệu  công tác TKHS, TKTP. Đến nay, 100% cán bộ, KSV của Phòng TKTP đạt tiêu chuẩn cán bộ thống kê theo Điều 20, Quy chế thống kê. Tuy nhiên so với Chỉ thị số 06/CT-VKSTC, ngày 05/11/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác thống kê và ứng dụng CNTT trong ngành KSND, biên chế của Phòng TKTP còn thiếu: 02 biên chế.

           Trong quan hệ với các Phòng nghiệp vụ về công tác TKHS, TKTP, Phòng TKTP có trách nhiệm: Phối hợp với các Phòng nghiệp vụ trong việc theo dõi, quản lý, sử dụng thông tin thống kê; trong việc thống nhất cách giải quyết các vướng mắc về nghiệp vụ thống kê...; phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc nghiên cứu, xây dựng mô hình  tổ chức quản lý vụ án, mô hình tổ chức bộ máy thống kê thống nhất; phối hợp với các đơn vị chức năng trong hoạt động nghiên cứu khoa học về tội phạm, về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong việc hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thống kê; tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ về công tác thống kê cho cán bộ thống kê; định kỳ, ban hành thông báo rút kinh nghiệm về những sai sót của các đơn vị về công tác thống kê; cung cấp số liệu thống kê để các Phòng nghiệp vụ làm báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề.

Trong quan hệ với các VKSND quận, huyện, Phòng TKTP có trách nhiệm cụ thể: Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về nghiệp vụ công tác thống kê và CNTT của các VKSND quận, huyện; hàng năm, Phòng kiểm tra một số VKSND quận, huyện về công tác thống kê; định kỳ, có thông báo rút kinh nghiệm về những sai sót của các đơn vị về công tác thống kê.

2.2.2..2. Công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm tại các Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử và Thi hành án hình sự

Công tácthụ lý án và tổng hợp TKHS, TKTP của các  Phòng nghiệp vụ  được thực hiện như sau:

-  Phòng 1:có chức năng, nhiệm vụ THQCT và KSĐT, KSXX sơ thẩm án kinh tế, chức vụ và xâm phạm sở hữu do các cơ quan có thẩm quyền cấp thành phố thụ lý giải quyết.Phòng 1 có trách nhiệm thụ lý và thống kê các loại báo cáo, phụ lục thống kê gồm: Báo cáo thống kê nghiệp vụ; báo cáo thống kê liên ngành; báo cáo đối với từng bị cáo bị TAND xử phạt tử hình ở thủ tục xét xử sơ thẩm; báo cáo thống kê kết quả xử lý tội phạm về tham nhũng; báo cáo thống kê số người khởi tố, truy tố mới; báo cáo thống kết quả tiếp nhận, tố giác tin báo về tội phạm; lập và gửi các phiếu TKTP theo đúng quy định; nhập thông tin về điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm vào phần mềm QLAHS.

Việc tổng hợp thống kê  tin báo tội phạm của các VKSND quận, huyện và các ngành có liên quan do Phòng 1 đảm nhiệm theo Quy chế số 01/2008/LN-QCPH ngày 25/4/2008 của các ngành Công an - Tòa án - Thi hành án dân sự - Thanh tra Nhà nước - Sở Lao động Thương binh Xã hội - Chi Cục Kiểm lâm - Cục Thuế - Hải quan - Bộ đội Biên phòng và Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng về việc phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (viết tắt là Quy chế 01). Theo Quy chế 01, định kỳ hàng tháng, Thủ trưởng CQĐT Công an thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên ngành có trách nhiệm thông báo và cung cấp đầy đủ các số liệu tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, số vụ đã khởi tố, không khởi tố vụ án hình sự thuộc trách nhiệm của ngành mình và gửi đến VKSND thành phố. Định kỳ 06 tháng, VKSND thành phố chủ trì giao ban liên ngành. Hàng năm, liên ngành tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy chế. Tất cả các VKSND quận, huyện cũng đã xây dựng, ký kết và thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành như những nội dung trên.

Về thống kêkiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm: Căn cứ vào Thông tư số 01 và thực tiễn cho thấy việc giao cho Phòng 1 chịu trách nhiệm là đơn vị đầu mối trong công tác thống kê tin báo, tố giác về tội phạm là chưa hợp lý. Theo quan điểm của chúng tôi, công tác này thuộc lĩnh vực TKHS được quy định tại Thông tư số 01 nên giao cho Phòng TKTP làm đơn vị đầu mối có trách nhiệm thống kê, tổng hợp báo cáo toàn bộ công tác tiếp nhận và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm của VKSND thành phố Đà Nẵng và các ngành có liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì  hợp lý hơn.

-  Phòng 2 có chức năng, nhiệm vụ:THQCT và KSĐT, KSXX sơ thẩm án trật tự xã hội, an ninh và ma túy do các cơ quan có thẩm quyền cấp thành phố thụ lý giải quyết. Phòng 2 có trách nhiệm thụ lý và thống kê các loại báo cáo, phụ lục thống kê gồm: Báo cáo thống kê nghiệp vụ; báo cáo thống kê liên ngành; báo cáo đối với từng bị cáo bị TAND xử phạt tử hình ở thủ tục xét xử sơ thẩm; báo cáo thống kê kết quả xử lý tội phạm về ma túy; báo cáo thống kê số người khởi tố, truy tố mới; lập và gửi các phiếu TKTP theo đúng quy định;nhập thông tin về điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm vào phần mềm QLAHS.

  - Phòng 3 có chức năng, nhiệm vụ: THQCT và KSXX phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự do các cơ quan có thẩm quyền cấp thành phố thụ lý giải quyết. Phòng 3 có trách nhiệm thụ lý và thống kê các loại báo cáo, phụ lục thống kê gồm: Báo cáo thống kê công tác kiểm sát; báo cáo thống kê liên ngành; nhập thông tin về nhận - chuyển án, kết quả xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm vào phần mềm QLAHS.

- Phòng 4 có chức năng, nhiệm vụ kiểm sát tạm giam, tạm giữ, thi hành án hình sự. Phòng 4 có trách nhiệm thụ lý và thống kê các loại báo cáo, phụ lục thống kê gồm báo cáo thống kê công tác kiểm sát; báo cáo thống kê liên ngành; báo cáo những trường hợp người bị phạt tử hình trốn khỏi nơi giam, chết ở nơi giam, đã thi hành án tử hình; báo cáo danh sách các bị án, phạm nhân bị Tòa án xử phạt tử hình hiện đang ở trại tạm giam; báo cáo thống kê tuần; nhập thông tin về THAHS vào phần mềm QLAHS.

2.2.1.3. Công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm tại các Viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện

Các VKSND quận, huyện đều cử 01 cán bộ kiêm nhiệm công tác thống kê, trong đó có công tác TKHS, TKTP. Cán bộthống kê có trách nhiệm tham mưu, giúp Viện trưởng cùng cấp quản lý, hướng dẫn và thực hiện công tác thống kê; chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo thống kê định kỳ và các phương án điều tra thống kê do Viện trưởng VKSND tối cao ban hành; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện thực hiện thống kêliên ngành; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về nghiệp vụ thống kê của VKSND thành phố Đà Nẵng và VKSND tối cao; tổ chức việc ghi chép, đăng ký thông tin thống kê cơ sở khách quan, kịp thời và đầy đủ theo hệ thống sổ sách do VKSND tối cao ban hành và thực hiện việc thu thập, tổng hợp, phân tích thống kê về tình hình tội phạm và kết quả hoạt động thực hiện chức năng THQCT và kiểm sát các hoạt động tư pháp của đơn vị; cung cấp thông tin thống kê cho Bộ phận nghiệp vụ của đơn vị mình theo Điều 18 Quy chế Thống kê, cung cấp cho các cơ quan tiến hành tố tụng theo Thông tư số 01; nhập thông tin các vụ án hình sự vào phần mềm QLAHS.

Trách nhiệm TKHS, TKTP của các VKSND quận, huyện là lập và gửi các báo cáo thống kê  kèm theo phụ lục về Phòng TKTP, gồm: Báo cáo thống kê tuần (đối với các VKS quận, huyện có nhà tạm giữ, lưu giam); báo cáo thống kê nghiệp vụ, phụ lục thống kê; báo cáo thống kê liên ngành; báo cáo thống kê kết quả xử lý tội phạm về tham nhũng; báo cáo thống kê án ma túy; báo cáo những người khởi tố, truy tố mới; lập và gửi các phiếu TKTP theo đúng quy định; nhập thông tin điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhận - chuyển án vào phần mềm QLAHS.

VKSND các quận, huyện phân công cán bộ  hoặc KSV trực tiếp thụ lý, ghi chép thông tin giải quyết án hình sự vào sổ thụ lý. Cuối kỳ báo cáo, cán bộ thụ lý  tập hợp số liệu và tổng hợp thống kê chuyển cho cán bộ thống kê  kiêm nhiệm tổng hợp TKHS, TKTP để lập báo cáo thống kê gửi VKSND thành phố.Cán bộ thống kê phối hợp với các cán bộ, KSV thuộc Bộ phận nghiệp vụ  tổ chức đối chiếu số liệu giữa báo cáo TKHS với sổ sách thụ lý án hình sự, thi hành án hình sự và có trách nhiệm tổng hợp số liệu TKHS,TKTP theo  Quy chế số 379 và tổng hợp, tiếp ký số liệu thống kê liên ngành chung của toàn đơn vị theo quy định của Thông tư số 01. Các VKSND quận, huyện trong phạm vi trách nhiệm của mình có nhiệm vụ: Thực hiện nghiêm chỉnh các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của VKSND tối cao và Phòng TKTP để thực hiện tốt nhiệm vụ thống kê  của đơn vị; phối hợp chặt chẽ với Phòng TKTP trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác  thống kê.

Tổ chức TKHS, TKTP của VKSND thành phố Đà Nẵng theo mô hình tổ chức thống kê phân tán, theo đó tất cả các đơn vị đều có cán bộ kiêm nhiệm công tác thống kê, hầu hết là cán bộ trẻ mới vào ngành, chưa được đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, nghiệp vụ thống kê, thiếu kỹ năng, thiếu kinh nghiệm nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác thống kê. Qua kết quả  khảo sát thực tế về thực trạng cán bộ làm công tác thống kê, những khó khăn vướng mắc  trong công tác thống kê và CNTT ban hành kèm theo Công văn số 51/TKTP, ngày 16/8/2012 của VKSND thành phố Đà Nẵng, chúng tôi thấy:

Lực lượng làm công tác thống kê của VKSND thành phố và các VKSND quận, huyện (VKS hai cấp) tính đến ngày 30.8.2012 có 18 cán bộ, KSV, trong đó có 14 cán bộ, KSV làm công tác TKHS, TKTP, gồm: 01 cán bộ lãnh đạo quản lý, 01 cán bộ chuyên trách, 11 cán bộ kiêm nhiệm công tác thống kê và 01 cán bộ CNTT hỗ trợ ứng dụng CNTT vào công tác thống kê; 01 KSV trung cấp, 02 KSV sơ cấp, 02 Kiểm tra viên, 09 chuyên viên; trình độ Đại học Luật: 12, Đại học Tin học: 01, Đại học Kinh tế (chuyên ngành luật kinh tế): 01; Trình độ tin học A: 06, tin học B: 06, tin học C: 01, đại học: 01; có 07 cán bộ chưa qua đào tạo công tác Kiểm sát, 10 cán bộ chưa qua đào tạo hoặc tập huấn công tác thống kê (Bảng số 2.3 phần Phụ lục).

Qua số liệu trên cho thấy, do việc thay đổi cán bộ thống kê thường xuyên như: nhiều cán bộ thống kê chuyển công tác khác hoặc đi học nghiệp vụ nên các Phòng nghiệp vụ và một số VKSND quận, huyện thiếu biên chế cán bộ thống kê, nhất là thiếu KSV đã bố trí 09 chuyên viên (tỷ lệ 64%) chưa đạt tiêu chuẩn cán bộ thống kê làm nhiệm vụ thống kê, bao gồm cả TKHS,TKTP dẫn đến hiệu quả, chất lượng công tác này còn nhiều hạn chế.

2.2.2. Các hoạt động thống kê hình sự, thống kê tội phạm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng

2.2.2.1. Hoạt động thu nhận thông tin thống kê hình sự, thống kê tội phạm

Từ năm  2007 đến tháng 6 đầu năm 2012, Công tácthụ lý án, ghi chép và tổng hợp thống kê được cán bộ, KSV của VKSND thành phố Đà Nẵng nghiêm túc thực hiện, cụ thể :

- Cán bộ thụ lý án của VKS hai cấp đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ vụ án đi đến, quản lý sổ sách thụ lý, ghi chép, cập nhật kịp thời, khách quan và đầy đủ các thông tin về tình hình tội phạm và kết quả xử lý của các cơ quan tố tụng  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như: thụ lý khởi tố mới 3.347 vụ án với 6.006 bị can, truy tố: 3132 vụ án với 5759 bị can, xét xử: 3131 vụ án với 5731 bị cáo .

Định kỳ hàng tuần báo cáo với lãnh đạo trực tiếp phụ trách đơn vị về tình hình thụ lý án, kết quả giải quyết các vụ án hình sự; Trực tiếp thu thập thông tin, định kỳ lập các báo cáo thống kê trong phạm vi các vụ việc mình thụ lý rồi chuyển về cán bộ thống kê để kiểm tra, tổng hợp thống kê theo Quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 198/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2008 của Viện trưởng VKSND tối cao (viết tắt là Quy chế số 198); Trực tiếp thu thập thông tin, lập báo cáo thống kê để  chuyển cho cán bộ thống kê đối chiếu liên ngành trong phạm vi các vụ án theo dõi, quản lý đối với thống kê liên ngành theo quy định của Thông tư số 01.

- Kiểm sát viên làm nhiệm vụ trực tiếp giải quyết vụ án hình sự đã chuyển các lệnh, quyết định về việc giải quyết vụ án hình sự  cho cán bộ thụ lý án của đơn vị để đăng ký và thực hiện việc thu thập thông tin để lập được 5731 phiếu Thống kê tội phạm giai đoạn xét xử sơ thẩm theo quy định về điều tra thống kê, nhập thông tin quá trình giải quyết án vào phần mềm QLAHS. Từ ngày 1/1/2009 đến ngày 30/6/2012, KSV, cán bộ thống kê VKS hai cấp đã lập phiếu nhập thông tin các vụ án thụ lý mới vào phần mềm QLAHS  trong giai đoạn điều tra: 2107 vụ /2187 vụ (tỷ lệ: 96%), trong giai đoạn truy tố: 2002 vụ /2052 vụ (tỷ lệ 97%), trong giai đoạn xét xử; 2027 vụ/2090 vụ (97%). Tuy nhiên còn một số đơn vị nhập thông tin các vụ án thụ lý mới chậm so với thời hạn quy định trong giai đoạn điều tra: 80 vụ (cấp thành phố: 16 vụ, cấp huyện: 64 vụ), trong giai đoạn truy tố: 55 vụ (cấp huyện: 55 vụ), trong giai đoạn xét xử: 63 vụ (cấp thành phố: 03 vụ, cấp huyện: 60 vụ).

- Cán bộ thống kê đã phối hợp với Bộ phận nghiệp vụ tổ chức đối chiếu số liệu báo cáo thống kê với sổ sách thụ lý, để tổng hợp số liệu thống kê theo quy định của Quy chế thống kê, Quy chế số 198 và tổng hợp, tiếp ký số liệu thống kê liên ngành của đơn vị theo quy định của Thông tư số 01. Tuy  nhiên, một số VKSND quận, huyện tiếp ký số liệu đôi khi còn chậm làm ảnh hưởng đến thời hạn hoàn thành gửi báo cáo thống kê liên ngành về VKSND tối cao. Ví dụ: theo quy định thống kê liên ngành tháng 10/2012 của các cơ quan tiến hành tố tụng quận, huyện phải hoàn thành thống kê và có tại VKSND thành phố trong phạm vi 07 ngày. Tuy nhiên, các cơ quan tiến hành tố tụng quận Hải Châu, Cẩm Lệ đã gửi báo cáo thống kê vào ngày 9/11/2012 chậm hơn quy định, gây khó khăn cho tổng hợp số liệu thống kê.

Hoạt động thu thập thông tin về  tin báo tội phạm các vụ án hình sự của VKSND thành phố Đà Nẵng được phân công cho  Phòng 1 làm đầu mối theo dõi, quản lý, với cách làm này bảo đảm mọi thông tin khi có phát sinh đều được tiếp nhận, xử lý tin báo và  tố giác tội phạm đều được quản lý trên các sổ sách thụ lý của  Phòng 1. Từ năm 2007 đến 30/6/2012, các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm là: 5.028 tin. Đã giải quyết: 4961 tin, trong đó: Khởi tố: 2.727 tin; Không khởi tố: 604 tin: Xử lý hành chính: 379 tin; Chuyển theo thẩm quyền: 140 tin; Xử lý khác: 165 tin [27].

Ngoài các biểu mẫu TKHS, TKTP do Viện trưởng VKSND tối cao ban hành, để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 13/2011/QĐ-TKTP ngày 15/4/2011 ban hành loại thống kê  khởi tố, xử lý, xét xử sơ thẩm hình sự kèm theo Biểu mẫu thống kê số 04/ĐNg để thu thập các thông tin chủ yếu như: người phạm tội có hộ khẩu ngoài tỉnh, người nước ngoài,... để khắc phục những sơ hở trong công tác quản lý nhà nước, phòng chống tội phạm tại địa phương.

2.2.2.2. Hoạt động chuyển báo thông tin thống kê hình sự, thống kê tội phạm

Hoạt động chuyển báo thông tin TKHS, TKTP của VKSND thành phố Đà Nẵng được thực hiện đúng Quy chế Thống kê theo các phương thức sau:

- Đối với các VKSND quận, huyện: Báo cáo thống kê, bao gồm cả TKHS, TKTP và các bảng tổng hợp, phụ lục kèm theo gửi về Phòng TKTP được phải thực hiện đồng thời bằng hai phương thức: văn bản và điện tử (sử dụng đường truyền số liệu).

- Đối với các Phòng nghiệp vụ: Báo cáo thống kê định kỳ và các phụ lục kèm theo gửi về Phòng TKTP được thực hiện đồng thời bằng hai phương thức: văn bản và điện tử (sử dụng mạng nội bộ).

 - Đối với Phòng TKTP: CácBáo cáo thống kê và các bảng tổng hợp, phụ lục kèm theo của VKSND thành phố Đà Nẵng gửi về Cục TKTP được thực hiện đồng thời bằng hai phương thức: văn bản và điện tử (sử dụng đường truyền số liệu).

Nhờ đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT vào công tác chuyển báo thông tin thống kê nên trong thời gian qua, các báo cáo thống kê của VKSND thành phố Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc đều đáp ứng kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo VKSND các cấp.

2.2.2.3. Hoạt động xử lý thông tin thống kê hình sự, thống kê tội phạm

Tại VKSND thành phố Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc, số liệu TKHS, TKTP là cơ sở để xây dựng các loại báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo sơ kết, báo cáo tổng kết, báo cáo thi đua, báo cáo chuyên đề…Phòng TKTP, cán bộ thống kê của các đơn vị đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các báo cáo thống kê cho Văn phòng tổng hợp, các Phòng nghiệp vụ, Bộ phận nghiệp vụ để giúp Viện trưởng VKSND cùng cấp phân tích, đánh giá các chỉ tiêu công tác, xây dựng các loại báo cáo theo Quy chế số 198 (nay là Quy chế số 379). Từ năm 2007 đến 6 tháng đầu năm 2012, Phòng TKTP và các cán bộ thống kê của các đơn vị đã lập, cung cấp cho Văn phòng tổng hợp, các Phòng nghiệp vụ, các Bộ phận tổng hợp VKSND quận, huyện tổng cộng: 3432 báo cáo thống kê tình hình bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý tuần (cấp tỉnh: 1430, cấp huyện: 2002), 792 báo cáo thống kê hình sự liên ngành  tháng (cấp tỉnh: 330, cấp huyện: 462), 264 báo cáo thống kê hình sự liên ngành 6 tháng, 12 tháng và các báo cáo thống kê phục vụ Báo cáo sơ kết (cấp tỉnh: 110, cấp huyện: 154), 132 báo cáo thống kê phục vụ Báo cáo của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng tại Hội đồng nhân dân (cấp tỉnh: 55, cấp huyện: 77)[28].

Trong quá trình phân tích số liệu thống kê, cán bộ tổng hợp và cán bộ thống kê đã có sự phối hợp với nhau để đánh giá, phân tích số liệu và hạn chế sai sót số liệu thống kê do các đơn vị báo cáo trước khi báo cáo VKSND tối cao, Hội đồng nhân dân và các cơ quan Đảng. Tuy nhiên ở một số đơn vị giao cho cán bộ tổng hợp là chuyên viên mới vào VKSND, chưa được đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát làm công tác phân tích số liệu thống kê, bao gồm cả TKHS, TKTP để lập báo cáo tổng hợp. Có trường hợp có đơn vị còn giao cho cán bộ tổng hợp là Cử nhân Kinh tế phát triển, chưa tốt nghiệp Đại học Luật và chưa đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát làm nhiệm vụ phân tích các chỉ tiêu TKHS, TKTP để viết báo cáo tổng hợp và đánh giá các chỉ tiêu, tiến độ công tác của các đơn vị trực thuộc VKSND thành phố dẫn đến sai sót khi phân tích, đánh giá số liệu thống kê.

Việc khai thác, sử dụng thông tin thống kê vào các mục đích khác đều   tuân theo quy định của Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước và chế độ bảo mật thông tin trong ngành KSND.Việc trích dẫn, sử dụng thông tin thống kê luôn bảo đảm tính trung thực và ghi rõ nguồn gốc thông tin sử dụng.

2.2.2.4. Hoạt động lưu trữ thông tin tội phạm

Để phục vụ việc xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm, báo cáo kết quả công tác của Viện trưởng VKSND thành phố tại Hội đồng nhân dân, phục vụ việc nghiên cứu các chuyên đề nghiệp vụ của các Phòng nghiệp vụ và cung cấp số liệu cho các cơ quan của Đảng và Nhà nước...được thuận tiện và nhanh chóng thì số liệu TKHS, TKTP hàng năm đều được hệ thống hóa, phải được sắp xếp theo các tiêu chí nghiên cứu khác nhau. Phòng TKTP tiến hành hệ thống hoá dữ liệu thống kê từ năm 2007 đến nay. Dữ liệu TKHS, TKTP được lưu trữ dưới 2 hình thức: lưu trữ giấy và lưu trữ điện tử.

Dữ liệu thống kê ban đầu (dữ liệu các đơn vị truyền về Phòng TKTP) hiện được lưu trữ trên máy chủ của VKSND thành phố.

Cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp (dữ liệu đã tích hợp) được hệ thống hoá lại từ các nguồn là các máy vi tính cá nhân đưa về lưu ở máy chủ của VKSND thành phố kèm theo giải pháp ứng dụng phần mềm để thuận tiện cho việc quản lý, tìm kiếm, tra cứu hiệu quả.

Việc lưu trữ dữ liệu TKHS, TKTP của VKSND thành phố  đảm bảo tính khoa học, thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu khai thác và sử dụng hiệu quả, có khả năng đáp ứng tối đa yêu cầu về thông tin thống kê cho các đơn vị, cá nhân sử dụng.

Tác giả bài viết: Thạc sĩ Nguyễn Văn Hưng- Trưởng Phòng Thống kê tộih phạm và CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

cntt

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 45


Hôm nayHôm nay : 741

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 123063

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11005044

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Đại học kiểm sát
Tạp chí kiểm sát
thư viện pháp luật
Quản lý án dân sự
báo bảo vệ pháp luật
Phần mềm quản lý án hình sự
Truyền hình kiểm sát
VKS Quảng Nam
Viện kiểm sát tối cao
Hộp thư điện tử

Bình yên trên vùng đất mới