22:54 ICT Thứ ba, 20/08/2019
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Học tập và làm theo Bác

Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng: Một số kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Quy định số 01-QĐ/ĐUK ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Thứ năm - 20/09/2018 11:36
Trong thời gian qua, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định số 01-QĐ/ĐUK ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Ngành và xây dựng Đảng, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ngay sau khi Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 4, Đảng ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết 4. Sau Hội nghị, Đảng ủyban hành Chương trình số 18/Ctr-Đu, ngày 18/1/2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 4; Kế hoạch số 94/ĐUVKS, ngày 28/12/2017về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết 4;Hướng dẫn số 94, ngày 28/12/2017hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết4gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 đối với đảng viên. Kết quả có 100% đảng viên đã viết xây dựng cam kết, kế hoạch cá nhân vềthực hiện Nghị quyết4 gắn với Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII)  tương đối cụ thể, bám sát với nhiệm vụ chuyên môn.

Hàng năm. Đảng ủy đã đưa nội dung thực hiện Nghị quyết 4 trong công tác phê và tự phê  và phê bình, sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo quy định của Trung ương và Thành ủy. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết 04 được Đảng ủy gắn với kiểm điểm hằng năm. Người đứng đầu các đơn vị đã gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các Chi bộ, chưa phát hiện trường hợp tập thể, cá nhân vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 Để thiết thực học tập, tuyên truyền Nghị quyết 04 gắn liền với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy đã tổ chức Hội thi thuyết trình viên giỏi năm 2018 với chuyên đề: “Xây dựng phong cách,tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” với sự tham gia của 5 Chi bộ trực thuộc và 07 Chi bộ VKSND quận, huyện. Đây là cuộc sinh hoạt chuyên đề  năm 2018 thu hút của đảng viên, công chức và người lao động thuộc hai cấp Kiểm sát thành phố Đà Nẵng tham gia.

Đảng ủy, UBKT đã có Nghị quyết, Chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Thành ủy và Đảng ủy Khối, trong đó có nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết4.Đảng ủy đã tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 4, qua giám sát đã ban hành 01 Thông báo kết luận biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04 gắn với Chỉ thị 05, nhắc nhở các tập thể và đảng viên thực hiện chưa làm tốt các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng.Để thực hiện tốt Nghị quyết 4, Đảng ủy đã phân công một Đảng ủy viên làm công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và nhắc nhở các Chi bộ thực hiện Nghị quyết 4 và các đảng viên thực hiện cam kết.

Về công tác kê khai tài sản, thu nhập: Đảng ủy đã phổ biến và công khai  Quy định số 01-QĐ/ĐUK ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Đảng ủy đã phối hợp với Chính quyềntổ chức kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Đảng, Nhà nước; Đảng ủy phân công Đảng ủy viên là Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ tiến hành giám sát việc thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập của các đảng viên. Qua công tác giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diệnBan Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý, Đảng ủy chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai tài sản, thu nhập.

Đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 01-QĐ/ĐUK ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Về ưu điểm: Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tổ chức thực hiện kịp thời Nghị quyếtTrung ương 4, Kế hoạch của Thành ủy vàhướng dẫn của Đảngủy Khốivề thực hiện Nghị quyết4,Quy định 01 của Đảng ủy Khối.Đảng ủy đã có những cách làm mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền giúp Nghị quyết4 nhanh chóng đi vào cuộc sống. Công tác triển khai Nghị quyết 4 được thực hiện khá đồng bộ và hiệu quả; Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết4được Đảng ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương,Thành ủy và Đảng ủy Khối. Các đảng viên đã tự giác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý; qua kiểm điểm đã tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu; từ đó, đã đề ra những giải pháp khắc phục, sửa chữa; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 04; Quy định 01của Đảng ủy Khối được Đảng ủy, UBKT duy trì thường xuyên, nghiêm túc.

Nguyên nhân của ưu điểm:

 Đối với tập thể: Nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo và chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của cơ quan, tổ chức đảng và phân công cụ thể để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết; Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và công tác kiểm điểm đảng viên hàng năm. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém; liên hệ với những những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục.

 Đối với cá nhân: Tất cả đảng viên đã có cam kết về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”, báo cáo Chi bộ những nội dung đã tiếp thu; đề ra kế hoạch cá nhân, lựa chọn việc thiết thực có ích để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Người đứng đầu các Cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao. Nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình, tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm.

Tồn tại, hạn chế:Vai trò nêu gương của một số đảng viên ở một số đơn vị chưa rõ nét; Còn Chi bộ chưa tiến hành thường xuyên việc đánh giá thực hiện bản cam kết cá nhân của đảng viên trong sinh hoạt định kỳ; Việc góp ý cho cá nhân ở một số Chi bộ còn ít, chủ yếu thống nhất cao với những ưu điểm, khuyết điểm đã được nêu trong bản tự kiểm điểm của cá nhân; Một số Chi ủy chưa chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 4. Vẫn còn tình trạng trông chờ vào công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra.

Để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết trung ương 4 và Quy định số 01 về kê khai tài sản, thu nhập của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng cần thực hiện một số giải pháp trong thời gian tới:

Một là, Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy Đảng, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu Cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.Thực hiện tốt Quy định 01của Đảng ủy Khối xem đây là một trong nhữnggiải pháp về phòng ngừa tham nhũng của đơn vị.

Hai là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu nội dung của Nghị quyết 4.

Ba là, Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết 4 gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm;

Bốn là, Đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể Cấp ủy, từng Cấp ủy viên các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị mà hạt nhân là Bí thư Cấp ủy trong việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên.

Năm là, Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo đúng tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) và Ban cán sự Đảng VKSND tối cao.

Sáu là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với các Chi bộ, đảng viên. Các Chi ủy cần phát huy vai trò tự kiểm tra, giám sát tại chi bộ mình, nhất là giám sát đảng viên thực hiện Nghị quyết 4.

Tác giả bài viết: VH - P10

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Quản lý án dân sự
VKS Quảng Nam
Đại học kiểm sát
Tạp chí kiểm sát
Hộp thư điện tử
thư viện pháp luật
báo bảo vệ pháp luật
Phần mềm quản lý án hình sự
Truyền hình kiểm sát
Viện kiểm sát tối cao

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28


Hôm nayHôm nay : 4562

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77637

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12923391

video