17:51 ICT Thứ hai, 16/07/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Học tập và làm theo Bác

Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thứ sáu - 13/10/2017 21:05
Đó là động lực thiết thực để Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến'', "Tự chuyển hóa trong nội bộ" và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thi thuyết trình viên giỏi năm 2017 (ảnh minh họa)

Ngày 30/10/2016,Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyếtTrung ương 4, khóa XII (Nghị quyết 4) về“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nghị quyết này đã thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”với 27 biểu hiện, gồm:9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết đã chỉ ra: Sự suy thoái về đạo đức, lối sống còn thể hiện ở chỗ sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, tham quyền lực, bè phái cục bộ, mất đoàn kết, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, quan liêu, …Nghị quyết đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp: Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, lợi ích nhóm;Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ VKSND thành phố rất vui mừng đón nhận, mong muốn Nghị quyết mới này đi vào thực tiễn đáp ứng được những điều bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nước và địa phương.

Gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".Phong cách Hồ Chí Minh và công tác xây dựng đảng có mối liên hệ, gắn kết chặt chẽ với nhau. Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh là thực hiện công tác xây dựng đảng thiết thực nhất. Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vận dụng những giá trị cốt lõi, tính nhân văn được kết tinh từ những đặc trưng tiêu biểu Hồ Chí Minh vào cuộc sống. Chỉ thị 05 nêu rõ: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo  phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”.

Phong cách của Hồ Chí Minh có những điểm nổi bật, đó là:

Thứ nhất, Phong cách về tư duy, trước hết là tư duy về phép biện chứng duy vật, xuất phát từ thực tiễn để trở lại biến đổi thực tiễn với những đặc trưng như: phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại; phong cách tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo; phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình trong mọi hoạt động.

 Thứ hai,Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trước hết ở phong cách lãnh đạo; làm việc khoa học và luôn đổi mới, sáng tạo.

 Thứ ba,Phong cách diễn đạt, thể hiện ở cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực; diễn đạt ngắn gọn, cô đọng, hàm súc, trong sáng có lượng thông tin cao; diễn đạt sinh động, gần gũi với cách nghĩ của quần chúng, gắn với những hình ảnh, sự ví von, so sánh cụ thể; diễn đạt luôn luôn biến hóa, nhất quán mà đa dạng.

Thứ tư,Phong cách ứng xử, thể hiện ở sự khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp; chân tình, nồng hậu, tự nhiên; linh hoạt, chủ động, biến hóa.

Thứ năm,Phong cách sống, thể hiện ở sự cần, kiệm, liêm, chính; sống hài hòa, kết hợp nhuần nhuyễn văn hóa Đông - Tây; đồng thời, tôn trọng quy luật tự nhiên, gắn bó với thiên nhiên.

Để vận dụng phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện Nghị quyết 4 (khóa XII) mỗi đảng viên cần thực hiện như sau:

Một là,Không ngừng học tập để nhận thức sâu sắc hơn nội dung cơ bản và những giá trị to lớn của phong cách Hồ Chí Minh, làm cho phong cách của Người thật sự thấm sâu vào công tác cán bộ, trở thành nền tảng tinh thần để mọi đảng viên vận dụng sáng tạo vào công tác được giao, nhất là xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát theo lời Bác dạy: Công minh, Chính trực, Khách quan,Thận trọng, Khiêm tốn. Mọi đảng viên phải nhận thức đầy đủ việc học tập và làm theo phong cách của Người, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong bối cảnh trong nước và địa phương hiện nay.

Hai là,Học phong cách Hồ Chí Minh, bám sát những giá trị cốt lõi trong phong cách của Người được thể hiện sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hoá kỳ diệu trong hoạt động hằng ngày để vận dụng vào đời sống, công tác và ứng xử xã hội. Đó là: Phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương...

Ba là,Từ nội dung phong cách Hồ Chí Minh, soi rọi vào những việc làm hiện nay của mỗi đảng viên vào những biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết 4 đã nhận diện, vừa để “sửa mình”, “sửa đổi lối làm việc”của mình góp phần thiết thực để xây dựng Đảng bộ, Chi bộ, các Phòng thuộc VKSND thành phố Đà Nẵng.

Bốn là,Đưa việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng Bộ và của Chi bộ, phải trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của Đảng bộ, từng Chi bộ; Lấy kết quả vận dụng phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết 4 (khóa XII) trong công tác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm.

Mỗi đảng viên đều nhận thức rằng: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 4(khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ đầy cam go, khó khăn, song mỗi đảng viên cần tin tưởng vào những chuyển biến tích cực của Đảng và Nhà nước trong thời gian gần đây, đã và đang tích cực tiến hành đấu tranh chống tham nhũng, lợi ích nhóm, tiêu cực, nhất là những vụ tham nhũng trong các lĩnh vực nhà đất, dự án, xây dựng cơ bản, đấu thấu, mua sắm tài sản công, v,v...đang từng bước bị khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử, tiêu biểu: các vụ đại án tham nhũng tại Tập đoàn VINASHIN, Tập đoàn dầu khí,Ngân hàng OCEANBANK,...đã gây thiệt hại cho Nhà nước hàng ngàn tỉ đồng;những biểu hiện “Nói một đường, làm một nẻo”,Nói nhiều,làm ít”, chạy chức, chạy quyền, bổ nhiệm cán bộ…, tiêu biểu như: vụ Trịnh Xuân Thanh- nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Đại biểu Quốc hội...Ở đâu đó còn tình trạng công chức "sáng cắp ô đi chiều cắp ô", việc bổ nhiệm cán bộ, công chức chưa căn cứ vào các tiêu chí quy định của pháp luật, trình độ và năng lực công tác thực tiễn đối với từng chức danh, chức vụ, nặng về giải quyết theo tình cảm...dẫn đến bộ máy Nhà nước, cơ quan, đơn vị đông nhưng không mạnh...

Sau học tập Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ VKSND thành phố đã có những chuyển biến tích cực như: Nâng cao tinh thần phê và tự phê của đảng viên, trung thực khách quan trong đánh giá xếp loại công chức và người lao động, xếp loại thi đua khen thưởng ngày càng đi vào thực chất hơn, chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ngày càng nâng cao…Tuy nhiên để Nghị quyết 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tiếp tục đi vào cuộc sống, trong đó có Đảng bộ VKSND thành phố, mỗi đảng viên, công chức và người lao động cần đóng góp thiết thực và hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đó là chung tay nâng cao chất lượng công việc của mỗi người, hãy nói ít làm nhiều, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải tuân thủ các quy định của  Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế của Ngành để làm gương cho cấp dưới và quần chúng noi theo, biết đấu tranh với những tiêu cực tham nhũng, lãng phí đang diễn ra.Thay lời nói nhiều mà hãy bằng hành động cụ thể:cùng nhau làm những việc làm thiết thực để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác xây dựng Ngành. Đó là việc làm thiết thực nhất góp phần xây dựng Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng thật sự là tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh./.

Tác giả bài viết: Văn Hưng-P10

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

thư viện pháp luật
Quản lý án dân sự
Phần mềm quản lý án hình sự
Hộp thư điện tử
Viện kiểm sát tối cao
Truyền hình kiểm sát
Đại học kiểm sát
Tạp chí kiểm sát
VKS Quảng Nam
báo bảo vệ pháp luật

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 46


Hôm nayHôm nay : 3664

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 84907

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11132787

Bình yên trên vùng đất mới