22:03 ICT Thứ hai, 23/04/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Thông tin, thông báo nội bộ

Quyết định ban hành Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Thứ năm - 21/11/2013 07:06
Ngày 04/10/2013, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, Phòng Thống kê tội phạm và CNTT đăng toàn văn quyết định này và các biểu mẫu để các đơn vị, cá nhân trong Ngành Kiểm sát thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện. ( Các Hướng dẫn và biểu mẫu kèm theo, các đơn vị vào phần download văn bản để lấy tải về)

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

––––––––

Số: 452/QĐ-VKSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––          

Hà Nội, ngày  04 tháng 10  năm 2013

 

                                                QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành

quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

         

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

          Căn cứ Luật Thống kê năm 2003;

          Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

        Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013 và thay thế Quyết định số 758/QĐ/VKSTC-TKTP ngày 03/12/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 3.Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân địa phương, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Viện trưởng VKSND tối cao (để b/c);

- Các đồng chí Phó Viện trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu: VT, Cục TKTP&CNTT.

 

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

 

Hoàng Nghĩa Mai 

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

THỐNG KÊ CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ,

KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP VÀ THỐNG KÊ VI PHẠM

PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 452/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2013

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao )

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp bao gồm các quy định về: đối tượng áp dụng, nội dung báo cáo, kỳ hạn, thời hạn thực hiện, hiệu chỉnh, sử dụng thông tin thống kê và tổ chức thực hiện.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

b) Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

c) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh).

d) Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện).

e) Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Điều 2. Hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu thống kê

Hệ thống biểu mẫu và hướng dẫn biểu mẫu thống kê ban hành kèm theo Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp trong hoạt động tư pháp gồm:

 1. Thống kê công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (biểu số 01/2013).
 2. Thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự (biểu số 02/2013).
 3. Thống kê kết quả khởi tố, truy tố, xét xử sơ thẩm (biểu số 03/2013).
 4. Thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự (biểu số 04/2013) .
 5. Thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự (biểu số 05/2013).
 6. Thống kê công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (biểu số 06/2013).
 7. Thống kê công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố của cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân (biểu số 07/2013).
 8. Thống kê công tác điều tra các vụ án hình sự của cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân (biểu số 08/2013).
 9. Thống kê kết quả điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự (biểu số 09/2013).
 10. Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục sơ thẩm (biểu số 10/2013).
 11. Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục phúc thẩm (biểu số 11/2013).
 12.  Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm (biểu số 12/2013).
 13.  Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm (biểu số 13/2013).
 14.  Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm (biểu số 14/2013).
 15.  Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm (biểu số 15/2013).
 16.  Thống kê kết quả tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn (biểu số 16/2013).
 17.  Thống kê công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát (biểu số 17/2013).
 18.  Thống kê công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp (biểu số 18/2013).
 19.  Thống kê công tác kiểm sát giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp (biểu số 19/2013).
 20.  Thống kê công tác kiểm sát thi hành án dân sự (biểu số 20/2013).
 21.  Thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp.
 22.  Danh sách những người  bị Tòa án sơ thẩm tuyên phạt tử hình  (Phụ lục số 01/2013).
 23.  Danh sách những người bị Tòa án tuyên phạt tử hình đã thi hành án, trốn, chết  (Phụ lục số 02/2013).
 24.  Danh sách những người bị Tòa án phúc thẩm tuyên phạt tử hình (Phụ lục số 03/2013).
 25.  Danh sách những người bị Tòa án sơ thẩm tuyên phạt tử hình đã được xét xử phúc thẩm (Phụ lục số 04/2013).
 26.  Danh sách những người đã bị tuyên phạt tử hình mà Tòa án giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên đình chỉ vụ án hoặc hủy án để điều tra, xét xử lại (Phụ lục số 05/2013).
 27.  Danh sách những người bị tuyên phạt tử hình đã có quyết định của Chủ tịch nước  (Phụ lục số 06/2013).
 28.  Hướng dẫn các biểu mẫu thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp .
 29.  Hướng dẫn biểu thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp.

Điều 3.  Kỳ báo cáo thống kê

1. Kỳ thống kê tháng lấy số liệu từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.

2. Kỳ thống kê 6 tháng lấy số liệu từ ngày 01 tháng 12 của năm trước đến hết ngày 31 tháng 5 của năm báo cáo.

2. Kỳ thống kê 12 tháng lấy số liệu từ ngày 01 tháng 12 của năm trước đến hết ngày 30 tháng 11 của năm báo cáo.

Điều 4. Lập báo cáo thống kê

1. Kết thúc kỳ thống kê, các đơn vị phải lập báo cáo thống kê. Số liệu thống kê của kỳ nào phải báo cáo ngay trong kỳ đó.

2. Báo cáo thống kê do các đơn vị lập phải được thể hiện bằng văn bản, có chữ ký, họ tên của người lập biểu; chữ ký, họ tên của Thủ trưởng đơn vị báo cáo và đóng dấu.

Điều 5. Quy trìnhbáo cáo thống kê

1. Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh xây dựng báo cáo thống kê của đơn vị mình và gửi về Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

2. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh tổng hợp với số liệu báo cáo thống kê của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và các phòng nghiệp vụ thuộc tỉnh, xây dựng báo cáo thống kê và gửi về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

3. Viện kiểm sát quân sự Trung ương tổng hợp, xây dựng báo cáo thống kê của Viện kiểm sát quân sự các cấp và gửi về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

4. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng báo cáo thống kê của đơn vị mình và gửi về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

5.Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin tổng hợp, xây dựng báo cáo thống kê  của toàn Ngành.

Điều 6. Thời hạn gửi báo cáo thống kê

1. Báo cáo thống kê tháng:

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo thống kê về Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát quân sự Trung ương gửi báo cáo thống kê về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

c) Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin có báo cáo thống kê của toàn Ngành gửi Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Báo cáo thống kê 6 tháng:

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo thống kê về Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

b) Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát quân sự Trung ương gửi báo cáo thống kê về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin có báo cáo thống kê của toàn Ngành gửi Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

3. Báo cáo thống kê 12 tháng:

a) Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo thống kê về Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

b) Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát quân sự Trung ương gửi báo cáo thống kê về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

c) Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin có báo cáo thống kê của toàn Ngành gửi Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

4. Ngày gửi báo cáo thống kê là ngày ghi trên dấu bưu điện, ngày truyền dữ liệu, ngày Fax báo cáo, ngày gửi thư điện tử hoặc ngày nhận báo cáo nếu báo cáo gửi trực tiếp.

Điều 7. Phương thức gửi báo cáo thống kê

1. Báo cáo thống kê được gửi tới nơi nhận báo cáo đồng thời bằng văn bản qua đường bưu điện (hoặc gửi trực tiếp) và qua hệ thống truyền số liệu của Ngành.

2. Trong trường hợp không thể gửi qua hệ thống truyền số liệu thì có thể gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc Fax theo đường cơ yếu của Ngành.

3. Ngoài việc gửi báo cáo thống kê theo qui định tại khoản 2 Điều 5, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh còn phải gửi tất cả các báo cáo thống kê của các phòng nghiệp vụ và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh theo hệ thống truyền số liệu về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 8. Hiệu chỉnh số liệu trong báo cáo thống kê

Khi cần hiệu chỉnh số liệu trong báo cáo thống kê, các đơn vị phải gửi báo cáo bổ sung, giải trình rõ về việc hiệu chỉnh đó và truyền lại dữ liệu sau khi đã hiệu chỉnh. Số liệu thuộc kỳ thống kê nào thì hiệu chỉnh vào kỳ thống kê đó.

Điều 9. Sử dụng thông tin trong báo cáo thống kê

1. Mọi tổ chức, cá nhân được bình đẳng trong tiếp cận và sử dụng thông tin trong báo cáo thống kê của Viện kiểm sát nhân dân đã công bố.

2. Việc trích dẫn, sử dụng thông tin trong báo cáo thống kê của Viện kiểm sát nhân dân đã công bố phải trung thực, nêu rõ xuất xứ nguồn gốc của thông tin.

Điều 10. Trách nhiệm thực hiện Chế độ báo cáo thống kê

1.Cục trưởng CụcThống kê tội phạm và Công nghệ thông tin thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê trong toàn Ngành.

2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê đối với các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh.

3. Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê trong hệ thống Viện kiểm sát quân sự.

4. Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ thuéc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện Chế độ báo cáo thống kê trong đơn vị mình.

5. Cán bộ được giao nhiệm vụ tổng hợp, xây dựng báo cáo thống kê chịu trách nhiệm thực hiện và chấp hành nghiêm túc Chế độ báo cáo thống kê.

Tác giả bài viết: Văn Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thống kê

Những tin mới hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

thư viện pháp luật
Tạp chí kiểm sát
Hộp thư điện tử
báo bảo vệ pháp luật
Viện kiểm sát tối cao
VKS Quảng Nam
Quản lý án dân sự
Phần mềm quản lý án hình sự
Truyền hình kiểm sát
Đại học kiểm sát

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 45

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 5106

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 147885

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10628974

Bình yên trên vùng đất mới