07:52 ICT Thứ bảy, 23/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !
Thông báo từ Hệ thống
Nên chú ý Nên chú ý: getimagesize() [function.getimagesize]: Read error! in file /modules/news/theme.php on line 30

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Thông tin, thông báo nội bộ

THƯ MỜI

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng, Tổ Tuyên truyền xin đăng toàn văn Thư mời đặt, mua sách“Tạ Đình Đề, những góc khuất cuộc đời” của Tiến sĩ Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Báo Bảo vệ pháp luật gửi để các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đặt, mua.

Thành lập Ban Chí đạo thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Thành lập Ban Chí đạo thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Để thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”; Đảng uỷ VKSND thành phố Đà Nẵng thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 29) như sau:

GÓP Ý DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NGHIÊN CỨU VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

GÓP Ý DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NGHIÊN CỨU VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

Thực hiện quyết định số 36/QĐ-VKS, ngày 26/02/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc Thành lập Hội đồng Nghiên cứu và áp dụng pháp luật, VKSND thành phố; Hội đồng Nghiên cứu và áp dụng pháp luật đã xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghiên cứu và áp dụng pháp luật, VKSND thành phố Đà Nẵng đề nghị các Viện trưởng, Trưởng Phòng và cán bộ, công chức trong ngành KSND thành phố Đà Nẵng tham gia góp ý. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Thư ký Hội đồng: Nguyễn Thị Ngọc- Phòng 1, hoặc hộp thư điện tử: banbientapvksdanang@gmail.com. Dưới đây là toàn văn dự thảo Quy chế:

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2014 CỦA CẢ 2 CẤP KIỂM SÁT

Quán triệt Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về công tác Thi đua - Khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2014 và Kế hoạch số 22/KH-VKS ngày 21/01/2014 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về Công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2014, các đơn vị đã tổ chức triển khai sôi nổi phong trào thi đua tại đơn vị mình và đăng ký các danh hiệu thi đua trong năm 2014. Kết quả tổng hợp được như sau:

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA PHÒNG THQCT - KSĐT - KSXX SƠ THẨM ÁN HÌNH SỰ VỀ KINH TẾ - CHỨC VỤ, VIỆN KSND TP. ĐÀ NẴNG NĂM 2014

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của Ngành kiểm sát nhân dân năm 2014; Căn cứ Hướng dẫn số 11/HD-VKSTC-V1 ngày 21-01-2014 của Vụ 1-VKSNDTC; Hướng dẫn số 12/HD-VKSTC-V1B ngày 24-01-2014 của Vụ 1B VKSNDTC và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2014 số 21/KH-VKS-VP ngày 21-01-2014 của Viện trưởng Viện KSND TP. Đà Nẵng, Phòng THQCT - KSĐT - KSXX sơ thẩm án hình về Kinh tế - Chức vụ (P.1) đề ra chương trình công tác năm 2014 của đơn vị như sau:

Chương trình công tác thống kê, công nghệ thông tin, và thông tin tuyên truyền năm 2014

Chương trình công tác thống kê, công nghệ thông tin, và thông tin tuyên truyền năm 2014

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2014,Hướng dẫn số 16/HD-VKSTC-TKTP, ngày 23/1/2014 về công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2014 của Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin,và Kế hoạchsố: 21/KH-VKS-VP,ngày21/1/2014của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng về công tácKiểm sátnăm 2014, PhòngThống kê tội phạm và Công nghệ thông tin - VKSND thành phố Đà Nẵng (Gọi tắt là Phòng Thống kê tội phạm) hướng dẫn một số nội dung cần tập trung năm 2014 như sau:

Kế hoạch của  Viện trưởng VKSND tối cao về triển khai thi hành hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong ngành kiểm sát nhân dân

Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao về triển khai thi hành hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong ngành kiểm sát nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch 03/KH-VKSTC-V8 , ngày 15/1/2014 về triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Viẹt Nam trong ngành Kiểm sát nhân dân, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đăng toàn văn Kế hoạch này và các Văn bản có liên quan để các đơn vị phối hợp với Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin triển khai thực hiện trong năm 2014. Các đơn vị theo dõi và tải tài liệu trên tiểu mục Thực hiện Hiến pháp, mục Văn bản của trang tin này.

THÔNG BÁO Tình hình án dân sự TAND TP Đà Nẵng đã giải quyết trong tháng 12 năm 2013

Ngày 17/01/2014, VKSND thành phố Đà Nẵng có Thông báo số 01/TB-VKS-P5 về tình hình án dân sự TAND thành phố Đà Nẵng đã giải quyết trong tháng 12 năm 2013

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM 2014

Trên cơ sở Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về công tác Thi đua - Khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2014, ngày 21 tháng 01 năm 2014, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành Kế hoạch công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2014 của 2 cấp kiểm sát với nội dung như sau:

VKS thành phố: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền năm 2014

VKS thành phố: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền năm 2014

Thực hiện Chỉ thị 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân, Kết luận của Tiến sĩ Trần Công Phàn – Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Tuyên truyền ngành KSND tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05 của VKSND tối cao tổ chức ngày 16/10/2013, ngày 27/12/2013, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn số 11 yêu cầu các Viện trưởng VKSND quận, huyện; Các Trưởng Phòng như sau:

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THỐNG KÊ NĂM 2014

Để việc thực hiện công văn số 4526/VKTC-TKTP, ngày 23/12/2013 của VKSND tối cao về thực hiện Chế độ báo cáo thống kê mới, sửa đổi, bổ sung, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin - VKSND TP Đà Nẵng (gọi tắt là Phòng TKTP) hướng dẫn các đơn vị thực hiện các báo cáo thống kê năm 2014 như sau:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2013 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2014

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-VKSTC-VP ngày 29/11/2013 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về việc “Tổ chức tổng kết công tác năm 2013 và triển khai công tác năm 2014 của ngành Kiểm sát nhân dân”, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng xây dựng và ban hành Kế hoạch số 444/KH-VKS ngày 18/12/2013 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác năm 2013 và triển khai Công tác năm 2014. Dưới đây là toàn văn Kế hoạch:

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUÝ IV NĂM 2013

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUÝ IV NĂM 2013

Ngày 27/11/2013, VKSND thành phố Đà Nẵng (P10) đã ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 265 /TB-VKS-P10 ( Mời các đơn vị, cá nhân có liên quan truy cập vào mục Tin nội bộ, Trang tin này để xem)

Quyết định ban hành Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Ngày 04/10/2013, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, Phòng Thống kê tội phạm và CNTT đăng toàn văn quyết định này và các biểu mẫu để các đơn vị, cá nhân trong Ngành Kiểm sát thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện. ( Các Hướng dẫn và biểu mẫu kèm theo, các đơn vị vào phần download văn bản để lấy tải về)

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Phần mềm quản lý án hình sự
Quản lý án dân sự
Đại học kiểm sát
Tạp chí kiểm sát
thư viện pháp luật
Truyền hình kiểm sát
Hộp thư điện tử
báo bảo vệ pháp luật
Viện kiểm sát tối cao
VKS Quảng Nam

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 808

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 123130

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11005111

Bình yên trên vùng đất mới