22:08 ICT Thứ sáu, 22/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Kiểm sát viên viết » Trao đổi nghiệp vụ

Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác thi đua năm 2015-2016

Thứ sáu - 09/09/2016 12:30
Trong 02 năm 2015 - 2016, ngoài việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua thường xuyên hằng năm phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác hàng năm, Viện kiểm sát hai cấp thành phố Đà Nẵng tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua như thi đua do VKSND Tối cao phát động.

Ngay sau khi nhận được Kế hoạch số 179/KH-VKSTC-V9 ngày 08/3/2012 của VKSND tối cao triển khai cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; Công văn số 1854/VKSTC-VP ngày 20/6/2011 và Công văn số 3535/VKSTC-VP ngày 08/11/2011 của VKSND tối cao hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Lãnh đạo VKSND thành phố tiếp tục xác định đây là trách nhiệm của toàn Ngành trong việc tổ chức, triển khai xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đạt chất lượng cao nhất, phục vụ tốt nhất việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương, gắn liền với triển khai thực hiện kịp thời và đạt hiệu quả cao Nghị quyết 82 ngày 24/11/2014 của Quốc hội và Kế hoạch số 110 ngày 12/12/2014 của VKSND tối cao về thực hiện Luật tổ chức VKSND năm 2014; tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trật tự nội vụ theo Chỉ thị số 05 ngày 31/3/2014 của VKSND tối cao, Chỉ thị số 29 ngày 26/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “5 xây” và “3 chống”; Chỉ thị 43 ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về “Năm văn hóa, văn minh đô thị năm 2015”.

 Đồng thời, đơn vị đã phát động phong trào thi đua; tổ chức đăng ký giao ước thi đua, gắn với yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và thực hiện các chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được xác định trong các Nghị quyết của Quốc Hội, Chỉ thị công tác hàng năm của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch công tác của Viện trưởng VKSND thành phố. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các phong trào thi đua của từng cán bộ, Kiểm sát viên; qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố điển hình, những tấm gương tiêu biểu; chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong việc các phong trào thi đua.

Sau 02 năm thực hiện Cuộc vận gắn với thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị đã tạo được những chuyển biến rõ nét về nhận thức trong cán bộ, Kiểm sát viên, củng cố ý thức phấn đấu và có nhận thức sâu sắc hơn về thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó, liên hệ rút ra những mặt tích cực cũng như những mặt còn hạn chế để phấn đấu khắc phục, rèn luyện vươn lên noi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn”.

Lãnh đạo VKS hai cấp thường xuyên tăng cường các biện pháp quản lý cán bộ theo các quy định của pháp luật, quy định của Ngành, giáo dục, rèn luyện về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động,… và các chính sách khác về tổ chức cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, quy trình. Phòng Tổ chức cán bộ đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 18 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện một số vi phạm, đã ban hành 03 Thông báo kết quả thanh tra, yêu cầu các đơn vị có vi phạm phải nghiêm túc kiểm điểm và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Trong 02 năm 2015 - 2016, tại VKS hai cấp thành phố có 08 tập thể và 38 cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen. Qua sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động, có 01 tập thể ( Phòng 7) và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Cuộc vận động được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen.

Về phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do VKSND tối cao phát động, VKSND thành phố đã tích cực triển khai, phát động phong trào thi đua trong VKS hai cấp với các nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, nhằm mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần cùng với các ngành của thành phố đảm bảo tốt việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, góp phần tạo môi trường ổn định cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

VKS hai cấp đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng việc bảo đảm tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn. Các đơn vị đã cụ thể hóa thành các chỉ tiêu ghi trong kế hoạch; triển khai và tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế ở địa phương. Một số đơn vị áp dụng nhiều cách làm hay trong triển khai, thực hiện phong trào, điển hình là VKSND huyện Hòa Vang…; các Phòng thuộc VKSND thành phố tuyên truyền pháp luật, tích cực tham gia công tác tuyên truyền pháp luật; cán bộ, công chức trong toàn ngành thường xuyên tổ chức quyên góp, ủng hộ vật chất cho các xã khó khăn ở địa phương và nhiều hoạt động thiết thực nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới. Đoàn viên Chi đoàn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật do Thành đoàn phát động.

Với những thành tích đạt được, trong 02 năm 2015 và 2016, tại VKS hai cấp thành phố đã có 02 tập thể và 11 cá nhân được Viện trưởng VKSND Tối cao tặng Bằng khen. Trong đợt sơ kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua, có 01 tập thể (VKS huyện Hòa Vang) và 02 cá nhân được Viện trưởng VKSND Tối cao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Nhìn chung, qua 2 năm thực hiện Cuộc vận xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, VKS hai cấp thành phố đã tập trung triển khai nhiều biện pháp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt công tác. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Hệ thống chỉ tiêu của Quốc hội và Ngành đề ra. Tích cực đổi mới về tổ chức và hoạt động, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp quản lý chỉ đạo điều hành. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra và truy tố, xét xử kịp thời các vụ án gây nhiều bức xúc ở địa phương đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các hoạt động trong lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp và xây dựng Ngành cũng đạt được những kết quả quan trọng. Những kết quả trên đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Bên cạnh những kết quả đạt được rất khả quan và đáng ghi nhận của VKS hai cấp thành phố trong việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; vẫn còn một số tồn tại cần phải khắc phục như một số cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện chưa chú trọng việc rèn luyện trình độ kỹ năng kiểm sát; bản lĩnh trong công tác chưa cao;… dẫn đến  một số ít chỉ tiêu chưa đạt như: vẫn còn án hủy, án đình chỉ có trách nhiệm của VKS hoặc tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được chấp nhận đạt tỷ lệ chưa cao… Việc bình xét và đề nghị khen thưởng của một số tập thể và cá nhân chưa được chính xác, chưa đảm bảo đúng hướng dẫn của VKSND Tối cao về đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng…

Nguyên nhân của những tồn tại này trước hết do lãnh đạo một số đơn vị chưa thật sự đổi mới công tác thi đua; chưa bám sát vào các tiêu chí để phát động thi đua, cũng như bình xét thi đua.

Để khắc phục những tồn tại qua 2 năm thực hiện các phong trào thi đua, VKSND thành phố đã rút ra một số bài học kinh nghiệm. 

Một là, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban cán sự đảng, các cấp ủy, lãnh đạo VKS hai cấp là nhân tố quan trọng, quyết định trong thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần đưa công tác này ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.Công tác thi đua đã trở thành là một trong những động lực quan trọng để các đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Hai là,tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để đánh giá kết quả công tác, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có sai sót trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao,kịp thời chấn chỉnh, thông báo rút kinh nghiệm. Từ đó đề ra những biện pháp cụ thể, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Ba là, gắn các phong trào thi đua với phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch, chương trình công tác của cơ quan, đơn vị đã đề ra. Kịp thời phát động các phong trào thi đua, làm cho cán bộ, kiểm sát viên và người lao động nâng cao hơn nữa nhận thức về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của các phong trào thi đua.

  Bốn  là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật và hoạt động của Ngành, đơn vị trên Trang thông tin điện tử của VKSND thành phố và các phương tiện thông tin đại chúng làm cho cán bộ, kiểm sát viên nâng cao hơn nữa nhận thức về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của các phong trào thi đua, gắn với học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          Năm là,làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua; Thực hiện triệt để Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy hơn nữa vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp… trong các phong trào thi đua.

Tác giả bài viết: Văn Anh-VPTH ( Ảnh : Thu Hà)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Viện kiểm sát tối cao
Hộp thư điện tử
thư viện pháp luật
Tạp chí kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
Truyền hình kiểm sát
Đại học kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
Quản lý án dân sự
VKS Quảng Nam

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 4215

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 121879

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11003860

Bình yên trên vùng đất mới