17:55 ICT Thứ hai, 16/07/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Kiểm sát viên viết » Trao đổi nghiệp vụ

Ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp

Thứ ba - 19/09/2017 14:55
Thực hiện chương trình cải cách tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016 -2021, trong các năm 2015, 2016 Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII; Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014; Kết luận số 01-KL/TW ngày 4/4/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 35-KH/CCTP ngày 14/3/2014 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương về “Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”; Chương trình số 03 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương; các chủ trương, đường lối về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa và Chương trình số 01-Ctr/BCSĐ ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016 đến 2021. Thông qua việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện thì công chức và người lao động của Viện kiểm sát hai cấp thành phố đã nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng về công cuộc cải cách tư pháp và thống nhất, đồng thuận cùng nhau phấn đấu thực hiện thành công chương trình cải cách tư pháp tại đơn vị.

Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đặc điểm, khối lượng công việc của từng đơn vị đã được Ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo Viện đã quan tâm. Công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, nhận xét đánh giá, phân loại và đề bạt, bổ nhiệm theo đúng quy định của Ngành và ưu tiên trẻ hoá nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mới theo quy định của các bộ luật, luật. Tạo điều kiện để Kiểm sát viên, Kiểm tra viên chủ động trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao tính độc lập, chịu trách nhiệm về các hành vi và quyết định tố tụng của mình theo quy định của pháp luật.

Công tác chuyên môn nghiệp vụ được chú trọng, Ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo Viện đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp ở đơn vị mình, xác định khâu công tác đột phá và có nhiều biện pháp chỉ đạo kịp thời để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện Quy chế liên ngành về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết án hình sự và thi hành án hình sự; phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự; Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Viện kiểm sát nhân dân thành phố. Đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra ngay từ khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiểm sát 100% việc khởi tố và không khởi tố của Cơ quan điều tra; tỷ lệ bắt, tạm giữ xử lý về hình sự đạt 98% (đạt chỉ tiêu đề ra). Tiếp tục thực hiện chủ trương "Tăng cường trách nhiệm trong hoạt động công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra", Kiểm sát viên thường xuyên bám sát tiến độ điều tra vụ án, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra (đạt tỷ lệ 70,24%) do đó, chất lượng điều tra ngày càng được nâng lên, việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ còn chiếm 4,1% số vụ án các cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý giải quyết (Toà trả 2,1%, Viện kiểm sát trả 2,2%); tỷ lệ truy tố đúng tội danh đạt 100%. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác giải quyết án hình sự và thi hành án hình sự giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan thi hành án hình sự; đã xác định 159 vụ án trọng điểm và những vụ án được dư luận xã hội quan tâm, phối hợp với Tòa án đưa ra xét xử lưu động 224 phiên tòa phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương và góp phần giáo dục pháp luật trong nhân dân. Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa, đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Tòa án tổ chức tổ chức được 130 phiên tòa rút kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tranh tụng cho Kiểm sát viên. Thông qua công tác thực hành quyền công tố trong lĩnh vực hình sự, Viện Kiểm sát hai cấp đã ban hành 21 văn bản kháng nghị phúc thẩm, 03 báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm; 24văn bản kiến nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan hữu quan trong công tác quản lý, phổ biến, giáo dục pháp luật và áp dụng biện pháp phòng ngừa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.  Kiểm sát trực tiếp 10 lượt tại các Cơ quan điều tra, đã ban hành 16 kiến nghị trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, 17 văn bản kiến nghị trong hoạt động điều tra, 8 văn bản trong hoạt động xét xử.

Đã kiểm sát chặt chẽ thông báo thụ lý, bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời phát hiện vi phạm để kháng nghị, kiến nghị, trong thời điểm báo cáo đã ban hành 33 văn bản kháng nghị theo trình tự phúc thẩm; 49 văn bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và được chấp nhận, khắc phục, sửa chữa.

Chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự được nâng lên, kịp thời phát hiện vi phạm trong công tác thi hành án dân sự đã ban hành 07 văn bản kháng nghị, 38 văn bản kiến nghị yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự khắc phục vi phạm và được chấp nhận 100%; 01 văn bản kiến nghị đối với Tòa án. Thường xuyên đôn đốc Cơ quan Thi hành án tổ chức thi hành việc có điều kiện.

Kiểm sát trực tiếp việc chấp hành pháp luật tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam 21 lượt, ban hành 16 kiến nghị; Trong kỳ, không có trường hợp nào người bị tạm giữ, tạm giam trốn hoặc phạm tội mới; chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được bảo đảm đúng quy định của pháp luật; thực hiện kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 121 phạm nhân. Kiểm sát trực tiếp tại 46 Ủy ban nhân dân xã, phường trong công tác tổ chức thi hành án hình sự, ban hành 23 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Tham gia xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc rút gắn thời gian thử thách 67 trường hợp; kháng nghị 01 quyết định hoãn thi hành án hình sự. Tham mưu cho UBND thành phố tổ chức Hội nghị pháp chế về công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ đạt hiệu quả tốt.

Công tác tiếp công dân và tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đơn thuộc trách nhiệm giải quyết của Viện Kiểm sát đạt 100%. Những đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp được chuyển đến cơ quan tư pháp có thẩm quyền kịp thời.  

Thường xuyên chăm lo, giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên và người lao động gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biển", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Trong hai năm vừa qua, Viện kiểm sát hai cấp thành phố không có công chức, người lao động nào vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Cơ bản đến nay, đội ngũ công chức và người lao động của Viện kiểm sát hai cấp thành phốđáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân theo những quy định mới của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và các Bộ luật, luật mới về tư pháp; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 4/4/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; điều động, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức lãnh đạo quản lý, Kiểm sát viên phù hợp, đúng theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu và nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực; lựa chọn người thực sự có đạo đức tốt, tâm huyết, năng lực, bản lĩnh chính trị để đề bạt, bổ nhiệm các chức danh tư pháp theo chỉ tiêu, biên chế đã được giao; chú trọng tạo nguồn cán bộ từ cơ sở, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ để tạo nguồn cán bộ có kiến thức thực tế, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhưng vẫn đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên để thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý hai cấp. Thực hiện tốt chủ trương luân chuyển, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với Kiểm sát viên, công chức lãnh đạo, quản lý nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật nghiệp vụ. Triển khai thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra trong ngành Kiểm sát nhân dân theo quy định; tích cực tổ chức rút kinh nghiệm về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường kỷ luật, kỷ cương ở cả hai cấp Kiểm sát thành phố Đà Nẵng.

Tiếp tục tăng cường đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm; đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2021.

Viện kiểm sát hai cấp thực hiện nghiêm túc các chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đối với công tác của ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà nẵng. Do đó, từ công tác kiểm sát điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác tư pháp, cải cách tư pháp, về thực hiện nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương; công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển chọn, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ ở cả hai cấp Kiểm sát thành phố Đà Nẵng đều được Hội đồng nhân dân, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đánh giá cao.

Công tác tuyên truyền về chủ trương cải cách tư pháp, các quy định, chính sách mới trong các luật, bộ luật được Quốc hội thông qua được quan tâm chú trọng. Hoạt động của Viện kiểm sát hai cấp được phản ánh kịp thời trên trang Thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân thành phố, có 1121 tin, bài được đăng tải; nhiều đơn vị đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền như: tổ chức xét xử các phiên tòa lưu động có sự tham dự của học sinh, thanh niên trên địa bàn để giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong thanh, thiếu niên; đã phối hợp với Tòa án tổ chức nhiều phiên tòa lưu động, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền về chính sách pháp luật hình sự cũng như giáo dục ý thức pháp luật trong nhân dân. Phối hợp với Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng kịp thời tuyên truyền, phản ánh những sự kiện nổi bật, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành và kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp của Viện Kiểm sát hai cấp.

Có thể nói rằng, chương trình cải cách tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã được triển khai, thực hiện có hiệu quả; chất lượng công tác nghiệp vụ được nâng cao; tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn; trình độ, năng lực của đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được nâng lên rõ rệt, góp phần vào kết quả chung trong công tác cải cách tư pháp và nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Trong thời gian tới, cả hai cấp Kiểm sát thành phố Đà Nẵng tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 đã đề ra.

Tác giả bài viết: Vũ Thành – P15

Tổng số điểm của bài viết là: 29 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

thư viện pháp luật
Tạp chí kiểm sát
Đại học kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
Quản lý án dân sự
Viện kiểm sát tối cao
báo bảo vệ pháp luật
Hộp thư điện tử
Truyền hình kiểm sát
VKS Quảng Nam

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 52

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 49


Hôm nayHôm nay : 3705

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 84948

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11132828

Bình yên trên vùng đất mới