17:47 ICT Thứ hai, 16/07/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Cải cách công vụ, công chức

Phòng chống tiêu cực trong hoạt động Tư pháp

Thứ tư - 11/10/2017 08:06
Chú trọng, tập trung triển khai các biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vừa đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trước tình hình mới vừa làm tốt công tác phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Trong những năm qua, Viện kiểm sát hai cấp đã tuyển dụng, bố trí đội ngũ công chức và người lao động của Viện kiểm sát hai cấp thành phố đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân theo những quy định mới của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và các Bộ luật, luật mới về tư pháp; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 04/4/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; điều động, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức lãnh đạo quản lý, Kiểm sát viên phù hợp, đúng theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu và nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực; lựa chọn người thực sự có đạo đức tốt, tâm huyết, năng lực, bản lĩnh chính trị để đề bạt, bổ nhiệm các chức danh tư pháp theo chỉ tiêu, biên chế đã được giao; luôn chú trọng tạo nguồn cán bộ từ cơ sở, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ để tạo nguồn cán bộ có kiến thức thực tế, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhưng vẫn đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Thường xuyên rà soát đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên để thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý hai cấp. Thực hiện tốt chủ trương luân chuyển, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với Kiểm sát viên, công chức lãnh đạo, quản lý nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật nghiệp vụ. Triển khai thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra trong ngành Kiểm sát nhân dân theo quy định; tích cực tổ chức rút kinh nghiệm về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường kỷ luật, kỷ cương ở cả hai cấp Kiểm sát thành phố Đà Nẵng.

Có thể nói đến nay, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã xây dựng đội ngũ công chức và người lao động, nhất là những người được bổ nhiệm giữ các chức danh tư pháp, lãnh đạo quản lý của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố Đà Nẵng có phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả trong công tác quả lý công chức; tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống. Trong những năm qua, cả hai cấp Kiểm sát thành phố Đà Nẵng không có trường hợp công chức, người lao động nào có hành vi tiêu cực bị xử lý.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố Đà Nẵng cần tập trung thực hiện đồng bộ các nội dung sau:

Thứ nhất: Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân thành phố, các Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện phải tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Đề án và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm sát của Viện kiểm sát; những nội dung cơ bản Kế hoạch thực hiện Đề án của Viện kiểm sát nhân dân thành phố cần triển khai thực hiện; phương hướng, nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để đảng viên, công chức, người lao động trong ngành Kiểm sát, đảng viên, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn thành phố hiểu rõ chủ trương phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của Đảng, của ngành Kiểm sát. Qua đó, có đề xuất, kiến nghị về phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân; tạo sự nhận thức thống nhất và xác định rõ trách nhiệm; đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức hữu quan đối với việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố Đà Nẵng.

Thứ hai: Phải tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với ngành KSND, đó là: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và Chỉ thị số 29-CT/TU; Chỉ thị 43-CT/TU và chương trình thành phố 4 an của Thành uỷ Đà Nẵng. Từng thành viên Ban Cán sự đảng, Đảng uỷ, cấp uỷ Chi bộ ở Viện kiểm sát nhân dân thành phố và lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các quận huyện làm tốt công tác phòng ngừa những biểu hiện, hiện tương suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong công chức, đảng viên; thông qua các cuộc họp hàng tháng, tuần lồng ghép việc giáo dục lý luận chính trị, quan điểm, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành Kiểm sát cho công chức, đảng viên gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỹ cương và trách nhiệm” do Ngành phát động.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Viện kiểm sát hai cấp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong hoạt động tư pháp. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của các cấp uỷ đảng, người đứng đầu đơn vị; coi công tác phòng, chống tiêu cực trong Ngành là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Bí thư Đảng uỷ, Bí thư các Chi bộ và người đứng đầu các đơn vị nghiệp vụ phải thực sự gương mẫu, sâu sát, chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác này. Uỷ Ban kiểm tra Đảng uỷ, Chi uỷ chi bộ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ để kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý tổ chức, đảng viên, công chức có vi phạm. Kiểm tra, rà soát, đánh giá vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, tập thể và người đứng đầu đơn vị trong công tác phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

Tuân thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, thực hiện đúng chế độ báo cáo cấp uỷ đảng trong quá trình khởi tố, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính thành phố trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc.

Thứ ba: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thanh Tra Viện kiểm sát nhân dân thành phố; tăng cường các điều kiện cho Thanh Tra thực hiện công tác phòng, ngừa tiêu cực xảy ra trong hoạt động của Ngành. Chú trọng thanh tra hành chính và thanh tra theo chương trình, kế hoạch. Thanh tra đột xuất tất cả những trường hợp để xảy ra án huỷ, đình chỉ không phạm tội, oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội. Tập trung phát hiện những sai phạm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; việc chấp hành quy chế, quy trình công tác có dấu hiệu tiêu cực; kịp thời phát hiện hành vi tiêu cực để kiến nghị xử lý nghiêm minh; đồng thời, qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo để phát hiện sở hở, thiếu sót trong quy định của Pháp luật, của Ngành trong lĩnh vực tư pháp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp.

Thứ tư: Viện kiểm sát hai cấp thành phố Đà Nẵng phải tăng cường phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Toà án, Thi hành án dân sự, đồng thời tuân thủ nghiêm sự giám sát của Hội đồng nhân dân và các quy chế phối hợp với các cơ quan hữu quan đã được ký kết.

Chúng ta tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, nhất trí cao trong lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động, trong thời gian tới ngành kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ là ngọn cờ đầu trong công tác xây dựng Ngành và là tấm gương trong công tác phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp trên địa bàn thành phố, góp phần cùng với các cơ quan tư pháp trên địa bàn xây dựng hình ảnh về một nền tư pháp "Trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Tác giả bài viết: Hoàng Vũ Thành- Phòng TCCB

Tổng số điểm của bài viết là: 40 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Hộp thư điện tử
Phần mềm quản lý án hình sự
VKS Quảng Nam
Tạp chí kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
Truyền hình kiểm sát
thư viện pháp luật
Đại học kiểm sát
Quản lý án dân sự
Viện kiểm sát tối cao

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 3630

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 84873

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11132753

Bình yên trên vùng đất mới