Tại cuộc họp, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đã công bố quyết định ngày 19/2/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND gồm 5 thành viên do đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Trưởng Ban. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp đánh giá việc triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND.

 Toàn cảnh cuộc họp 

Cũng tại cuộc họp, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến, Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo như: Về kế hoạch kiểm tra, việc thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND tại một số VKSND cấp tỉnh; việc tuyên truyền về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của ngành KSND; xây dựng báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ trong ngành KSND năm 2019; việc thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước, của Ban Chỉ đạo Trung ương và của Ngành liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ…

Các ý kiến cũng góp ý đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị tập trung vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác tổ chức cán bộ; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; công tác tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản…; việc thực hiện Quy chế dân chủ trong quan hệ công tác với các cơ quan hữu quan, tổ chức và công dân.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND đã nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của việc thực hiện Quy chế dân chủ.

Theo đó, việc thực hiện Quy chế dân chủ nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và người lao động, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động là công bộc của dân có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời phòng chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sách nhiễu nhân dân.

 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến phát biểu tại cuộc họp

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Huy Tiến đề nghị thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ phải bảo đảm thực chất, đánh giá đúng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND. Kết luận kiểm tra phải khách quan, phát hiện được những ưu điểm, cách làm sáng tạo để nhân rộng trong toàn Ngành; đồng thời, chỉ ra những thiếu sót và kiến nghị xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm. 

Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh, ở đâu có dân chủ thì ở đó có đoàn kết, ổn định, phát triển. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ sẽ góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, làm cơ sở để ngành KSND đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

P.V