23:10 ICT Thứ ba, 20/08/2019
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Cải cách công vụ, công chức

Xây dựng Đảng: Tăng cường giám sát kê khai tài sản cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Thứ bảy - 25/05/2019 11:57
Công tác giám sát việc kê khai tài sản đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý là nhiệm vụ mới được bổ sung tại Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ có chức vụ, người đứng đầu các địa phương đơn vị, vì vậy Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy đã tập trung triển khai thực hiện và tham mưu cấp ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ này.

 

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 85-QĐ/TW ngày 23-5-2017 về công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, UBKT Thành ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định số 03-QĐ/TU ngày 3-8-2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (viết tắt là Quy định 03-QĐ/TU), đồng thời chỉ đạo UBKT cấp dưới tham mưu ban thường vụ cấp ủy cùng cấp ban hành quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý để quán triệt và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung này. Cấp ủy và UBKT các cấp đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 và tổ chức thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Tính riêng trong năm 2018, UBKT Thành ủy đã tiến hành giám sát và tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tiến hành giám sát chuyên đề kê khai tài sản đối với 75 đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (trong đó có 65 đồng chí là cấp ủy viên các cấp) tại 13 địa phương, đơn vị.

Qua kiểm tra, giám sát, UBKT Thành ủy đã chỉ ra những hạn chế, đó là: nhiều tổ chức Đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3-1-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản (viết tắt là Chỉ thị 33-CT/TW) và Quy định số 03-QĐ/TU; bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của nhiều đơn vị chưa làm tốt công tác hướng dẫn và kiểm tra các bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ theo quy định.

Đa số các đảng viên được giám sát chưa nhận thức đầy đủ, nghiêm túc về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc kê khai tài sản; chưa nghiên cứu kỹ các quy định, hướng dẫn về kê khai tài sản, thu nhập nên nhiều trường hợp không kê khai tài sản, thu nhập thuộc quyền sở hữu, sử dụng của vợ/chồng, các thông tin kê khai chưa đầy đủ, rõ ràng, chính xác, nhất là thông tin nhà, đất (kê khai không đầy đủ thông tin giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và sử dụng đất, chưa kê khai thông tin đất gắn liền với nhà đã kê khai…); cách hiểu khác nhau về Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17-7-2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và nội dung hướng dẫn của Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31-10-2013 dẫn đến việc xác định phạm vi tài sản phải kê khai khác nhau nên có trường hợp chỉ kê khai tài sản thuộc quyền sở hữu, không kê khai tài sản được quyền quản lý, sử dụng hay tài sản có tổng giá trị mỗi loại trên 50 triệu đồng tại thời điểm kê khai nhưng không kê khai hoặc kê khai chưa đầy đủ, chính xác như thông tin về số lượng, giá trị các khoản tiền, xe... Nhiều trường hợp chưa giải trình về sự biến động tài sản, thu nhập hoặc giải trình nhưng chưa cụ thể, chưa thể hiện rõ ràng nguồn gốc và giá trị tăng hoặc giảm của tài sản, thu nhập so với năm trước.

Qua giám sát, UBKT Thành ủy đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của cán bộ, đảng viên trong việc kê khai tài sản, thu nhập; yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc 3 đảng viên; chuyển sang kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm và đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm 2 trường hợp. Kết quả cả 2 trường hợp đều vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Quá trình giám sát không chỉ phát hiện, ngăn chặn khuyết điểm, hạn chế hoặc xem xét xử lý các trường hợp vi phạm, mà còn giúp cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc kê khai tài sản thu nhập theo quy định. Qua giám sát, UBKT Thành ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các tổ chức Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt Chỉ thị 33-CT/TW, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ để nâng cao nhận thức, phát huy tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên thuộc diện kê khai tài sản theo quy định của pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản; chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức tập huấn việc kê khai tài sản cho cán bộ thuộc diện phải kê khai và cán bộ làm công tác tổ chức tại các địa phương, đơn vị; chỉ đạo các cấp ủy đảng và UBKT các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo kê khai tài sản, thu nhập đối với tổ chức Đảng cấp dưới; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, không để thiếu sót, khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm của đảng viên trở thành vi phạm của tổ chức Đảng.

Ngoài ra, UBKT Thành ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo việc công khai tài sản, thu nhập theo tinh thần Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 19-3-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Có thể thấy, chất lượng và hiệu quả của công tác giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ đã từng bước nâng lên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ thanh liêm, mẫn cán. Công tác kê khai tài sản cũng đã dần đi vào nền nếp và đã có tác dụng nhất định nhưng trên thực tế vẫn chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, cần xây dựng và hoàn thiện hơn nữa hệ thống các quy định của Đảng và pháp luật để bảo đảm tốt hơn nữa công tác kê khai tài sản và giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ.

La Nhung

 
 
 

Tác giả bài viết: VH-P10 (Theo dangbo.danang)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Quản lý án dân sự
Tạp chí kiểm sát
Hộp thư điện tử
Đại học kiểm sát
VKS Quảng Nam
Viện kiểm sát tối cao
Truyền hình kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
thư viện pháp luật
Phần mềm quản lý án hình sự

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 4654

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77729

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12923483

video