16:25 ICT Thứ sáu, 22/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới » Văn bản địa phương

Chỉ thị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Thứ ba - 28/10/2014 19:57
Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07-4-2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG

*                    

 

Số: 38-CT/TU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 9 năm 2014

CHỈ THỊ

về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

 

 
 

 

 

 

 

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 30-7-2004 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”,  nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực; phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của thành phố từng bước đi vào nền nếp; hình thức thi đua ngày càng đa dạng, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh , cũng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được quan tâm. Các quy chế, quy định về thi đua, khen thưởng từng bước được hoàn thiện. Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp được củng cố, kiện toàn.

Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước có lúc, có nơi vẫn chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa rõ nét. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua ở một số địa phương, đơn vị chưa đi vào thực chất, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến hiệu quả còn thấp. Tiêu chí thi đua, tiêu chuẩn xét tặng thiếu cụ thể nên một số địa phương, đơn vị còn lúng túng trong bình xét thi đua; trong triển khai thực hiện ở tất cả các cấp vẫn còn nặng về khen thưởng, thiếu chú ý đến tổ chức và hiệu quả của phong trào thi đua. Bộ máy, nhân sự làm công tác thi đua, khen thưởng chưa ổn định, thống nhất; phần lớn cán bộ cơ sở là kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi, thiếu kinh nghiệm nên còn hạn chế về năng lực tham mưu.

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07-4-2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1-Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực, chống bệnh hình thức trong công tác thi đua, khen thưởng. Mỗi chi bộ, đảng viên phải là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố.

2-Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật thi đua, khen thưởng. Qua đó, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3-Tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 21-9-2011 của Thành ủy về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Trọng tâm là đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm. Tổ chức phát động thi đua với các hình thức phong phú, hấp dẫn, có tiêu chí cụ thể, nội dung rõ ràng. Triển khai thực hiện đồng bộ ở cả khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình trong việc xây dựng mô hình mới, nhân tố mới. Tăng cường công tác tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến nhằm tạo được sự lan tỏa trong cơ quan, địa phương, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả một số nội dung thi đua trọng tâm trên địa bàn thành phố, như: Thực hiện đột phá về phát triển kinh tế - xã hội; chung sức xây dựng nông thôn mới; thực hiện các mục tiêu của Chương trình thành phố “5 không, 3 có”; nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ theo tinh thần “5 xây, 3 chống”...

4-Ðề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác khen thưởng. Theo kế hoạch và từng đợt thi đua, đợt vận động, người đứng đầu các cấp có trách nhiệm xem xét, đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua để xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng, bảo đảm nguyên tắc: chính xác, dân chủ, công khai, công bằng và kịp thời. Tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân là chính; chú ý khen thưởng cơ sở nhiều hơn cấp trên, người lao động trực tiếp nhiều hơn cán bộ quản lý. Quan tâm khen thưởng cho các đơn vị cơ sở, vùng sâu, vùng xa. Tập trung giải quyết dứt điểm việc khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến của dân tộc. Chủ động xem xét, khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài có đóng góp lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố. Ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

5- Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo đài thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để phục vụ công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến; biểu dương những nhân tố tích cực, những gương người tốt, việc tốt, tiêu biểu trong các phong trào thi đua để mọi người học tập và nhân rộng. Trường Chính trị thành phố nghiên cứu và thực hiện việc đưa vào chương trình giảng dạy đường lối, chủ trương của Ðảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng.

6-Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố, ủy ban nhân dân các quận, huyện có biện pháp kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp, đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả, có năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Quan tâm công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng, nhất là đội ngũ ở cấp cơ sở, xã, phường. Nâng cao vai trò của Hội đồng Thi đua - Khen  thưởng thành phố và hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp theo quy định.

7-Tổ chức, phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Ðảng bộ, toàn quân, toàn dân thành phố gắn với việc tổ chức tốt đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Ðại hội Thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ IV và Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX vào năm 2015.

8-Các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, các quận, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các ban cán sự đảng, đảng đoàn có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị.

9-Giao cho Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố theo dõi, kiểm tra thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ đảng.

 

Nơi nhận:

- Bộ Chính trị,

- Ban Bí thư  TW Đảng,                                                                                    

- Hội đồng TĐKT TW,                                                            

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc TU,

- Ban cán sự đảng, đảng đoàn,

- Quận, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc TU,

- Ban TĐKT thành phố,

- Các cơ quan báo đài thành phố,

- Các đồng chí Thành uỷ viên,

- Lưu: VT, TH.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

Trần Thọ

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Đặng Văn Anh ( Theo web của Sở Nội vụ Đà Nẵng)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Đại học kiểm sát
Quản lý án dân sự
VKS Quảng Nam
Truyền hình kiểm sát
Hộp thư điện tử
Viện kiểm sát tối cao
Phần mềm quản lý án hình sự
báo bảo vệ pháp luật
thư viện pháp luật
Tạp chí kiểm sát

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 3093

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 120757

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11002738

Bình yên trên vùng đất mới