16:25 ICT Thứ sáu, 22/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới » Văn bản địa phương

Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ bảy - 17/10/2015 19:40
Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2010 - 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2015 - 2020 nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX trình đại hội:

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
NGHỊ QUYẾT

Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2015 tại Hội trường Trường Chính trị thành phố, gồm 350 đại biểu chính thức:

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2010 - 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2015 - 2020 nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX trình đại hội:

A. Về đánh giá tình hình 5 năm 2010 - 2015

Đại hội khẳng định:

Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, quân và dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Năm đột phá về phát triển kinh tế - xã hội được tập trung thực hiện và đạt một số kết quả quan trọng, trong đó ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch phát triển nhanh và dần khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Nhiều công trình trọng điểm quy mô lớn được hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo diện mạo mới về đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Hoạt động đối ngoại được mở rộng, vị thế thành phố ngày càng được nâng cao. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XX còn hạn chế cần khắc phục. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội XX đề ra chưa đạt. Kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa thật bền vững; quy mô nền kinh tế còn nhỏ. Tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển chưa được phát huy. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài còn thấp. Kết cấu hạ tầng đô thị phát triển nhanh nhưng chưa thật đồng bộ. Lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển chưa tương xứng với phát triển kinh tế và nhu cầu thụ hưởng của người dân. Đời sống, việc làm của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên một số mặt còn hạn chế.

Những hạn chế nói trên có nguyên nhân khách quan là do tác động của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế cùng những yếu kém vốn có của nền kinh tế; nhưng trực tiếp vẫn là nguyên nhân chủ quan, đó là việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện 5 đột phá về kinh tế - xã hội chưa quyết liệt; khả năng phân tích, dự báo còn hạn chế, nhiều chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2010 - 2015 được đề ra khá cao. Công tác phối hợp, chỉ đạo, điều hành giữa các cấp, các ngành còn thiếu đồng bộ; tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác, năng động, sáng tạo của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức các cấp còn hạn chế.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố, rút ra một số kinh nghiệm:

Một là, vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò người đứng đầu và trách nhiệm cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện.

Hai là, xây dựng, phát huy khối đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ và đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực của địa phương.

Ba là, nắm vững và quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc”, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân. Các chủ trương, chính sách đề ra phải có lợi cho dân, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

B. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2015 - 2020

Đại hội nhất trí:

1. Mục tiêu tổng quát đến năm 2020

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh đồng thuận, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước; phấn đấu xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Ba đột phá về phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020

Một là, phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại; tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin.

Hai là, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm; xây dựng và phát triển văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng thành phố môi trường.

Ba là, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 (tính theo phương pháp giá cơ bản)

- Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 8 - 9%/năm.

- GRDP bình quân đầu người ước đạt 4.000 - 4.500 USD.

- Cơ cấu GRDP: dịch vụ 63 - 65%; công nghiệp - xây dựng 35 - 37% và nông nghiệp 1 - 2%.

- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân 9,5 - 10,5%/năm.

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 10 - 11%/năm (trong đó, công nghiệp tăng 10,5 - 11,5%/năm).

- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân 2 - 3%/năm.

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng bình quân 15 - 16%/năm.

- Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 5 - 8%/năm; tổng chi ngân sách Nhà nước tăng bình quân 2 - 3%/năm.

- Tổng vốn đầu tư phát triển tăng bình quân 9 - 10%/năm.

- Giảm tỷ suất sinh 0,1‰/năm.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 50 - 55%; tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm bình quân 4 - 5%/năm.

- Hoàn thành Đề án giảm nghèo của thành phố giai đoạn 2016-2020.

- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch 95 - 100%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn đạt 95 - 98%.

- Hằng năm phát triển trên 2.000 đảng viên mới, không còn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

- Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tập trung nâng cao quy mô, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Kết luận 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Đề án tái cơ cấu kinh tế, Đề án phát triển doanh nghiệp, Đề án phát triển dịch vụ đến năm 2020, xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm thương mại dịch vụ, du lịch chất lượng cao, thành phố sự kiện của khu vực và cả nước. Tập trung thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin; khuyến khích phát triển mạnh công nghiệp phụ trợ, đặc biệt tập trung triển khai các giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố, nhất là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tăng cường nguồn lực đầu tư để phát triển Đà Nẵng trở thành một trung tâm kinh tế biển. Có giải pháp tạo nguồn thu ngân sách ổn định, bền vững.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý đô thị; tiếp tục đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại, có môi trường sống tốt. Bổ sung quy hoạch phát triển không gian đô thị hợp lý. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai; rà soát, xóa bỏ các dự án quy hoạch treo, thu hồi đất dự án chậm triển khai. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và triển khai các công trình, dự án đã xác định trong Nghị quyết 33-NQ/TW, Kết luận 75-KL/TW của Bộ Chính trị và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục nâng cấp, cải tạo mạng lưới giao thông nội thị, phát triển hệ thống giao thông tĩnh, nâng cấp hệ thống giao thông công cộng gắn kết với các công trình ngầm. Đẩy nhanh hiện đại hóa hạ tầng viễn thông và ngầm hóa đường dây điện, dây điện thoại, cáp viễn thông, cáp truyền hình tại khu vực trung tâm. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”, Chương trình hành động của thành phố về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Dự án Phát triển bền vững.

- Thực hiện linh hoạt, đồng bộ cơ chế, chính sách; tăng cường thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Có chính sách thu hút các tập đoàn, tổng công ty lớn thành lập hoặc chuyển hội sở chính đến thành phố; khuyến khích, hỗ trợ phát triển một số doanh nghiệp có quy mô lớn, có sản phẩm chủ lực, mang thương hiệu thành phố. Phối hợp các bộ, ban, ngành Trung ương cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về một số cơ chế ưu đãi đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố. Chủ động phối hợp tổ chức thành công các sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế tại Đà Nẵng, đặc biệt là Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

- Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội tương xứng với vị thế trung tâm kinh tế - xã hội; tập trung xây dựng văn hóa, văn minh đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh công tác đào tạo, dạy nghề. Tạo chuyển biến mới và phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, tăng đầu tư cho Quỹ phát triển khoa học công nghệ; gắn kết nghiên cứu, đào tạo với sản xuất - kinh doanh theo phương thức nghiên cứu theo đơn đặt hàng. Tiếp tục đầu tư phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khám, chữa bệnh chất lượng cao. Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95 - 100% vào năm 2020. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình thành phố “5 không”, “3 có” và các chính sách an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

- Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực và thế trận. Chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần yêu nước, đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia trên Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa. Củng cố thế trận an ninh nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thanh tra, phòng, chống tham nhũng. Xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại và dân chủ, hình thành bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử. Tăng cường năng lực giám sát của các cơ quan dân cử. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, nhất là nhân sĩ, trí thức, tín đồ và chức sắc các tôn giáo, đồng bào các dân tộc và người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở một cách thực chất, đảm bảo công khai, minh bạch. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án về phát triển nguồn nhân lực, về công tác cán bộ nữ, trong đó lưu ý phải có cán bộ nữ tham gia lãnh đạo ở các cấp. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận của Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, nhất là nội dung “5 xây”, “3 chống”, cải tiến lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nền công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn.

II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Từ kinh nghiệm của khóa XX, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ đến.

III. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của tổ chức Đảng các cấp và các tầng lớp nhân dân trong thành phố vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổng hợp ý kiến thảo luận tại đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

IV. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 52 đồng chí; Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 17 đồng chí đại biểu chính thức và 1 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ban Đảng Trung ương có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI và các cấp ủy, tổ chức Đảng, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ thành phố đã đề ra, góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong thời kỳ mới.

Tác giả bài viết: VH ( Theo báo Đà Nẵng điện tử)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

báo bảo vệ pháp luật
Hộp thư điện tử
Tạp chí kiểm sát
Truyền hình kiểm sát
Quản lý án dân sự
thư viện pháp luật
Viện kiểm sát tối cao
Phần mềm quản lý án hình sự
Đại học kiểm sát
VKS Quảng Nam

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 3094

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 120758

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11002739

Bình yên trên vùng đất mới