09:51 ICT Thứ ba, 19/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới » Văn bản ngành

Kế hoạch lấy ý kiến ngành Kiểm sát nhân dân và tổ chức Hội nghị liên ngành góp ý Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự ( Sửa đổi)

Chủ nhật - 19/10/2014 15:36
Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-VKSTC ngày 13/10/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về lấy ý kiến ngành Kiểm sát nhân dân và tổ chức Hội nghị liên ngành góp ý Dự thảo BLTTHS , Ban biên tập trang tin điện tử VKSND thành phố Đà Nẵng đăng toàn văn Kế hoạch này cùng dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Báo cáo những nội dung cơ bản đề xuất sửa đổi, bổ sung BLTTHS tại mục Downloard Văn bản, trang tin này. Đề nghị các đơn vị tải về tham gia góp ý vào dự thảo .

  

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Số: 96/KH-VKSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Hà Nội, ngày  13  tháng 10  năm 2014

 

 

 

KẾ HOẠCH

LẤY Ý KIẾN NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

VÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LIÊN NGÀNH GÓP Ý

DỰ THẢO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

 

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-VKSTC-V8 ngày 24/02/2014 của Ban soạn thảo Dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) về việc xây dựng Dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sau đây viết tắt là BLTTHS), Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch lấy ý kiến ngành Kiểm sát nhân dân và tổ chức Hội nghị liên ngành góp ý Dự thảo BLTTHS với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Việc tổ chức lấy ý kiến ngành Kiểm sát nhân dân về Dự thảo BLTTHS nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, Kiểm sát viên, công chức toàn Ngành, đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân các cấp, của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên, công chức ngành Kiểm sát nhân dân vào việc sửa đổi BLTTHS và thi hành BLTTHS.

- Huy động trí tuệ, tâm huyết của các cơ quan, ban, ngành, các chuyên gia, các nhà hoạt khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn ở trong và ngoài ngành Kiểm sát đóng góp ý kiến cho Dự thảo BLTTHS.

2. Yêu cầu

2.1. Việc tổ chức lấy ý kiến phải được tiến hành dân chủ, công khai, khoa học; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm.

2.2. Tổ chức lấy ý kiến với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để mọi cán bộ, Kiểm sát viên, công chức trong Ngành tham gia góp ý.

2.3. Ý kiến đóng góp của cán bộ, Kiểm sát viên, công chức trong toàn Ngành; của các cơ quan, ban, ngành, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn tại Hội nghị phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác và nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện Dự thảo, trình các cấp có thẩm quyền.

2.4. Phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần được ưu tiên tập trung chỉ đạo của VKSND tối cao và Viện kiểm sát các cấp, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, mục đích, yêu cầu đặt ra; đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp trong việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo BLTTHS.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN

1. Tài liệu gửi lấy ý kiến

- Tài liệu gửi lấy ý kiến gồm: 1) Dự thảo BLTTHS; 2) Báo cáo những nội dung cơ bản đề xuất sửa đổi, bổ sung BLTTHS và một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau.

- Tài liệu được gửi 01 bộ kèm theo Kế hoạch này; đồng thời, được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao: www.vksndtc.gov.vn.

2. Nội dung tham gia ý kiến

Tham gia ý kiến vào toàn bộ nội dung Dự thảo BLTTHS, bao gồm cả bố cục của Dự thảo và kỹ thuật lập pháp. Đồng thời, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát, các cán bộ, Kiểm sát viên, công chức toàn Ngành tập trung góp ý sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động của Viện kiểm sát, đề xuất cụ thể việc hoàn thiện các quy định trong Dự thảo để bảo đảm Viện kiểm sát thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

3. Tổ chức lấy ý kiến trong ngành Kiểm sát về Dự thảo BLTTHS

Việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo BLTTHS trong toàn Ngành được thực hiện thông qua các hình thức sau đây:

- Góp ý kiến trực tiếp bằng văn bản và gửi đến VKSND tối cao (thông qua Viện Khoa học kiểm sát);

- Thảo luận tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm ở các đơn vị và Viện kiểm sát các cấp;

- Thông qua các phương tiện thông tin, tuyên truyền của ngành Kiểm sát (Báo bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Trang thông tin điện tử của VKSND tối cao…);

- Các hình thức khác.

 4. Tổ chức Hội nghị liên ngành tại địa phương góp ý Dự thảo BLTTHS

4.1. Chủ trì Hội nghị:

Giao Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai việc tổ chức và chủ trì Hội nghị.

 

4.2. Thời gian tổ chức:

Hội nghị diễn ra trong thời gian 01 ngày và hoàn thành trước ngày 15/11/2014.

4.3. Thành phần đại biểu tham dự:

a) Đại diện Lãnh đạo VKSND tối cao, Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án BLTTHS.

b) Đại điện các cơ quan, ban, ngành tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm: Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Cơ quan điều tra, các Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, Cảnh sát biển), Tòa án, Cơ quan thi hành án, Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Mặt trận Tổ quốc.

c) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm: Viện trưởng; các Phó Viện trưởng; Trưởng, Phó phòng, Kiểm sát viên công tác tại các đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự. Viện kiểm sát nhân dân cấp quận, huyện, gồm: Viện trưởng và Phó Viện trưởng. Đối với các đại biểu khác thuộc VKSND, căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, giao Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định triệu tập.

4.4. Tài liệu Hội nghị:

- Tài liệu thảo luận tại Hội nghị gồm: 1) Dự thảo BLTTHS; 2) Báo cáo những nội dung cơ bản đề xuất sửa đổi, bổ sung BLTTHS và một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau.

- VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phôtô tài liệu gửi các đại biểu nêu tại (mục II, 4.3,b) Kế hoạch này. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định việc phô tô tài liệu gửi các đại biểu của Viện kiểm sát địa phương mình hoặc chỉ đạo nghiên cứu Dự thảo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao: www.vksndtc.gov.vn.

4.5. Cách thức tổ chức Hội nghị:

a) Đặt bài tham luận góp ý Dự thảo BLTTHS

 Để Hội nghị đạt chất lượng tốt, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động liên hệ và đặt các bài tham luận góp ý kiến cho Dự thảo BLTTHS (lưu ý gửi tài liệu trước từ 05 đến 07 ngày để các đại biểu nghiên cứu). Cụ thể như sau:

- Đặt đại diện Cơ quan điều tra góp ý kiến: Phần thứ nhất (Những quy định chung); Phần thứ hai (Khởi tố, điều tra vụ án hình sự); Phần thứ bảy (Thủ tục đặc biệt); Phần thứ tám (Hợp tác quốc tế) và những vấn đề khác mà đại biểu quan tâm.

- Đặt đại diện Tòa án góp ý kiến: Phần thứ nhất (Những quy định chung); Phần thứ tư (Xét xử vụ án hình sự); Phần thứ sáu (Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án); Phần thứ bảy(Thủ tục đặc biệt); Phần thứ tám (Hợp tác quốc tế) và những vấn đề khác mà đại biểu quan tâm.

- Đặt đại diện Sở Tư pháp góp ý kiến: Chương IV (Người tham gia tố tụng); Chương VI (Những biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự); Chương VII (Bào chữa); Phần thứ năm (Thi hành bản án và quyết định của Tòa án); những quy định khác trong Dự thảo BLTTHS liên quan đến bảo đảm quyền con người, quyền công dân của những người tham gia tố tụng và những vấn đề khác mà đại biểu quan tâm.

- Đặt đại diện Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Mặt trận Tổ quốc tỉnh góp ý kiến về: Chương IV (Người tham gia tố tụng); Chương VI (Những biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự); Chương VII (Bào chữa); những quy định khác trong Dự thảo BLTTHS liên quan đến bảo đảm quyền con người, quyền công dân của những người tham gia tố tụng, liên quan đến cơ chế giám sát đối với hoạt động tố tụng hình sựvà những vấn đề khác mà đại biểu quan tâm.

- Đặt đại diện các cơ quan Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, Cảnh sát biểngóp ý kiến về các quy định liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và nhiệm vụ, quyền hạn của cấp trưởng, cấp phó, Trợ lý điều tra thuộc các cơ quan này và những vấn đề khác mà đại biểu quan tâm.

- Phân công đại diện các đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự thuộc VKSND cấp tỉnh, đại diện VKSND cấp huyện chuẩn bị các tham luận phát biểu tại Hội nghị góp ý kiến đối với nội dung của Dự thảo BLTTHS, trong đó tập trung góp ý sâu đối với các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát và cơ chế để bảo đảm Viện kiểm sát thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong từng giai đoạn (khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án) và những vấn đề khác mà đại biểu quan tâm.

- Tùy điều kiện cụ thể, có thể đặt các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn tại địa phương góp ý kiến về các nội dung cụ thể trong Dự thảo BLTTHS.

 

 

b) Điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, sau phần trình bày tóm tắt của đại diện VKSND cấp tỉnh hoặc Tổ biên tập về những nội dung cơ bản đề xuất sửa đổi, bổ sung BLTTHS và một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau, Hội nghị tiến hành phần trình bày các báo cáo tham luận, các ý kiến thảo luận của các đại biểu.

Chủ tọa Hội nghị điều hành để có được ý kiến phát biểu của hầu hết các đại biểu đại diện Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra,Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan thi hành án, Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Mặt trận Tổ quốc và ý kiến của các cơ quan, ban, ngành khác. Các ý kiến phải được ghi chép, tổng hợp đầy đủ.

4.6. Báo cáo kết quả Hội nghị:

Trên cơ sở kết quả Hội nghị, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến của Hội nghị góp ý Dự thảo BLTTHS. (Báo cáo tổng hợp có các nội dung nêu tại mục III Kế hoạch này).

4.7. Lựa chọn các đơn vị triển khai sớm việc tổ chức Hội nghị:

Giao VKSND thành phố Hồ Chí Minh và VKSND tỉnh Nghệ An triển khai và hoàn thành việc tổ chức Hội nghị trước ngày 30/10/2014. VKSND tối cao sẽ thông báo kết quả tổ chức Hội nghị của VKSND thành phố Hồ Chí Minh và VKSND tỉnh Nghệ An để VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham khảo, bảo đảm chất lượng tổ chức Hội nghị.

III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO BLTTHS

Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Hội đồng khoa học VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương, VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Báo cáo tổng hợp ý kiến tại Hội nghị liên ngành do VKSND các tỉnh, thành phố chủ trì tổ chức cần thể hiện các nội dung sau:

- Đánh giá chung về Dự thảo BLTTHS;

- Ý kiến đánh giá, góp ý từng nội dung trong Dự thảo (theo từng phần, từng chương, từng điều), trong đó nêu rõ: 1) Những nội dung tán thành hoặc không tán thành, lý do tán thành hoặc không tán thành; 2) Những nội dung cần sửa đổi và hướng sửa đổi; 3) Những nội dung cần bổ sung mới; 4) Những nội dung cần đưa ra khỏi Dự thảo BLTTHS;

- Ý kiến đánh giá, góp ý về bố cục của Dự thảo và kỹ thuật lập pháp.

 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương

- Báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo BLTTHS trong hệ thống Viện kiểm sát quân sự các cấp.

- Tổ chức nghiên cứu, thảo luận, góp ý Dự thảo BLTTHS tại cơ quan, đơn vị mình.

- Chỉ đạo việc xây dựng văn bản tổng hợp ý kiến góp ý của Viện kiểm sát quân sự các cấp đối với Dự thảo BLTTHS.

2. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSNDTC

- Tổ chức nghiên cứu, thảo luận Dự thảo BLTTHS tại đơn vị.

- Chỉ đạo việc xây dựng văn bản tổng hợp ý kiến góp ý của đơn vị đối với Dự thảo BLTTHS.

3. Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng khoa học VKSNDTC

- Tổ chức việc nghiên cứu, thảo luận Dự thảo BLTTHS.

- Xây dựng văn bản tổng hợp ý kiến góp ý của Hội đồng khoa học đối với Dự thảo BLTTHS.

4. Trách nhiệm của Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Tổ chức nghiên cứu, thảo luận, góp ý Dự thảo BLTTHS trong phạm vi Viện kiểm sát hai cấp ở địa phương.

- Tổ chức Hội nghị liên ngành tại địa phương góp ý kiến cho Dự thảo BLTTHS.

- Chỉ đạo việc xây dựng văn bản tổng hợp ý kiến góp ý của Viện kiểm sát hai cấp và của Hội nghị liên ngành tại địa phương đối với Dự thảo BLTTHS.

5. Trách nhiệm của Viện khoa học kiểm sát

- Giúp Ban soạn thảo, Lãnh đạo VKSND tối cao xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức các hoạt động lấy ý kiến về Dự thảo BLTTHS.

- Phối hợp với Văn phòng, giúp Ban soạn thảo, Lãnh đạo VKSND tối cao hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, các Viện kiểm sát trong toàn Ngành góp ý xây dựng BLTTHS.

- Xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến của toàn ngành Kiểm sát nhân dân về Dự thảo BLTTHS; đề xuất việc tiếp thu ý kiến góp ý hoặc giải trình các ý kiến, trình Lãnh đạo VKSND tối cao, Ủy ban kiểm sát VKSND tối cao, Ban soạn thảo.

- Chỉnh lý Dự thảo BLTTHS trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao, Ủy ban kiểm sát VKSND tối cao, Ban soạn thảo.

6. Trách nhiệm của Văn phòng VKSND tối cao

- Chủ trì, phối hợp với Viện khoa học kiểm sát giúp Lãnh đạo VKSND tối cao tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ này trong toàn Ngành.

- Bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết phục vụ các hoạt động góp ý xây dựng BLTTHS; việc tổ chức các cuộc họp Tổ biên tập, Ban soạn thảo, Ủy ban kiểm sát và các cuộc họp khác có sự tham gia của Lãnh đạo VKSND tối cao; căn cứ vào các nhiệm vụ có liên quan tại Kế hoạch này lập dự toán kinh phí hoạt động gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

7. Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch - Tài chính VKSNDTC

Lập dự toán kinh phí bảo đảm phục vụ việc góp ý xây dựng BLTTHS, báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao gửi cơ quan tài chính có thẩm quyền.

8. Trách nhiệm của Vụ Hợp tác quốc tế

- Tìm kiếm, sắp xếp nguồn kinh phí từ các dự án quốc tế để phục vụ nhiệm vụ góp ý Dự thảo BLTTHS;

- Phối hợp với Viện khoa học kiểm sát giúp Lãnh đạo VKSND tối cao trong việc tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học góp ý Dự thảo BLTTHS, sử dụng nguồn kinh phí từ các dự án quốc tế.

9. Trách nhiệm của các cơ quan thông tin, báo chí của ngành Kiểm sát nhân dân

Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, Trang thông tin điện tử của VKSNDTC, trang thông tin điện tử của các đơn vị, Viện kiểm sát địa phương có trách nhiệm xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Dự thảo BLTTHS vàtiếp nhận, phản ánh kịp thời các ý kiến, thông tin, sáng kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn trong và ngoài ngành Kiểm sát góp ý cho Dự thảo BLTTHS.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động xây dựng Dự án BLTTHS (sửa đổi) trong toàn Ngành.

 

 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, của Hội nghị liên ngành tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Viện kiểm sát quân sự trung ương, các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Hội đồng khoa học VKSND tối cao được gửi về Viện khoa học kiểm sát, VKSND tối cao trước ngày 15/11/2014.

2. Viện khoa học kiểm sát hoàn thành việc xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến của toàn ngành Kiểm sát nhân dân về Dự thảo BLTTHS, Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiếntrước ngày 25/11/2014 để trình Ủy ban kiểm sát và Lãnh đạo VKSND tối cao.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí phục vụ việc triển khai lấy ý kiến ngành Kiểm sát nhân dân và tổ chức Hội nghị liên ngành góp ý Dự thảo BLTTHS được lấy từ kinh phí hoạt động thường xuyên của Viện kiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến ngành Kiểm sát nhân dân và tổ chức Hội nghị liên ngành góp ý Dự thảo BLTTHS, yêu cầu toàn ngành nghiêm túc thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần kịp thời báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao (thông qua Viện khoa học kiểm sát) để xem xét, giải quyết.

 (Gửi kèm theo Kế hoạch này là: 1) Dự thảo BLTTHS (sửa đổi); 2) Báo cáo những nội dung cơ bản đề xuất sửa đổi, bổ sung BLTTHS và một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau).

 

Nơi nhận:

- Các đ/c PVT VKSNDTC;

- VKSQSTW (để thực hiện);

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSNDTC (để thực hiện);

- Các thành viên Hội đồng khoa học VKSNDTC (để thực hiện);

- Viện trưởng VKSND tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);

- Lưu VT, VKH.

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hòa Bình

Tác giả bài viết: VH ( Theo vksndtc.gov.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Viện kiểm sát tối cao
báo bảo vệ pháp luật
thư viện pháp luật
Hộp thư điện tử
Đại học kiểm sát
Truyền hình kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
Tạp chí kiểm sát
VKS Quảng Nam
Quản lý án dân sự

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Thành viên online : 3

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 1421

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 106126

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10988107

Bình yên trên vùng đất mới