09:53 ICT Thứ ba, 19/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới » Văn bản ngành

Kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2015 của ngành Kiểm sát nhân dân

Thứ năm - 05/02/2015 19:56
Ban Biên tập trang thông tin điện tử VKSND thành phố đăng toàn văn kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2015 của Ngành để bạn đọc tham khảo.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

 

Số: 05 /KH-VKSTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

          

 

KẾ HOẠCH

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN NĂM 2015

 CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

 

- Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23 tháng 8 năm 2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân;

- Căn cứ Chương trình công tác cải cách tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2011 - 2016;

- Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2015;

- Căn cứ Kế hoạch số 2032/VKSTC-TĐKT ngày 02/7/2014 của VKSNDTC về phát động phong trào thi đua Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành KSND, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII;

 Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) xác định trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2015 như sau:

I. NỘI DUNG TRỌNGTÂM TUYÊN TRUYỀN

1.Tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội XI, các Nghị quyết, kết luận về cải cách tư pháp của Đảng, Chỉ thị số 03; Nghị quyết số 49- NQ/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 37/2012/QH13 và Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội ; chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về định hướng, chủ trương công tác kiểm sát từng quý, cả năm 2015; tuyên truyền về cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức; tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo Kế hoạch số 38-KH/CCTP của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp; tuyên truyền về kết quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ cũng như về những gương người tốt, việc tốt nhân dịp thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành KSND, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII….Tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin- Truyền thông về định hướng thông tin năm 2015.

2.Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Hiến pháp 2013, Kế hoạch số 03/KH-VKSTC-V8 ngày 15/01/2014 của VKSNDTC triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong ngành KSND.

Tuyên truyền về Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2014, Nghị quyết thi hành Luật và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Bộ Luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi)…

3.Thông tin về khoa học nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn hoạt động công tác kiểm sát, trọng tâm là: Thực hiện cải cách tư pháp trong Ngành; tăng cường trách nhiệm công tố trong điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; tăng cường các biện pháp nhằm chống oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; tăng cường tranh tụng tại phiên tòa; phản ánh các kết quả, khó khăn vướng mắc và kinh nghiệm trong việc áp dụng pháp luật, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các chủ trương công tác lớn mà Ngành đang triển khai. Thông qua đó thể hiện rõ vai trò của VKS và KSV góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân....

Tuyên truyền về hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tương trợ tư pháp hình sự; tuyên truyền về Hội nghị các tỉnh biên giới Việt- Lào lần thứ 4.

4.Tuyên truyền về kết quả các mặt hoạt động, công tác của các đơn vị trong Ngành, trọng tâm là: Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ; kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"; cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"; kết quả các phong trào thi đua, nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong thời kỳ đổi mới; Hội nghị toàn quốc về triển khai công tác năm 2015 vào Quý I năm 2015.

5.Tập trung tuyên truyền việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Viện trưởng VKSNDTC về công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là phải kiện toàn các Tổ, Ban Tuyên truyền ở các VKS địa phương, quan tâm tạo điều kiện bố trí kinh phí hỗ trợ tuyên truyền đến các Tổ, Ban Tuyên truyền để đảm bảo hoạt động của các Tổ, Ban này thật sự có hiệu quả nâng cao chất lượng tin, bài đăng tải trên các báo chí của Ngành, của các trang web đã có, nâng cao chất lượng tin, thông tin, truyền tải thông qua hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ bằng các phương thức thích hợp, mở rộng các chủ đề, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên kênh ANTV về cả tin, bài, phóng sự, cũng như các chương trình phim tài liệu, bảo vệ pháp luật. Bên cạnh đó, cần phối hợp với các cơ quan Đài truyền hình VTV1,VTC,VOV có hình, Truyền hình Thông tấn và các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tuyên truyền sâu rộng về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động thực hiện chức năng của Ngành, về triển khai thực hiện Hiến pháp, các Luật Tổ chức VKSND, Bộ luật TTHS, BLHS....

6.Tuyên truyền về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột xuất của đất nước theo yêu cầu của Bộ Thông tin- Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương như: Tuyên truyền về biển, đảo; tuyên truyền về các hoạt động của ASEAN mà Việt Nam là thành viên...và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Lãnh đạo VKSNDTC giao cho.

II.CÁC BIỆN PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền của Ngành

- Lập Kế hoạch thông tin tuyên truyền trọng tâm để thống nhất triển khai thực hiện trong toàn ngành KSND.

- Định kỳ 6 tháng họp 01 lần (hoặc đột xuất), Ban chỉ đạo họp nghe báo cáo tình hình, đánh giá kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục. Mỗi quý 1 lần, Thường trực Ban chỉ đạo có văn bản gửi đến các đơn vị để thông báo kết quả thực hiện Chỉ thị 05 và Kế hoạch trọng tâm tuyên truyền nêu rõ mặt tốt, đơn vị cá nhân làm tốt công tác thông tin - tuyên truyền và nêu rõ tên cơ quan, đơn vị thực hiện không đúng, không đầy đủ Chỉ thị 05 yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục. Đồng thời xem xét, bổ sung, điều chỉnh nội dung chương trình trọng tâm công tác tuyên truyền của VKS địa phương gửi về cho phù hợp với quan điểm của Ban Chỉ đạo.

- Tổ chức kiểm tra hoặc yêu cầu kiểm tra tại một số VKS cấp tỉnh, thành phố trong việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về hoạt động của các tổ, ban tuyên truyền, của các trang web đã có. Về thời gian và đơn vị được Ban Chỉ đạo chọn kiểm tra sẽ có kế hoạch riêng.

- Trên cơ sở đánh giá của các cơ quan, đơn vị chức năng về các trang thông tin điện tử trong toàn Ngành, Thường trực Ban chỉ đạo tiếp tục có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc xây dựng, bố trí các chuyên mục trên trang thông tin điện tử theo định hướng thống nhất và phù hợp với tôn chỉ, mục đích của từng trang web.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương như: Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, các cơ quan báo chí trong khối nội chính… để phối hợp công tác tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền về những thành tựu, kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân.Đặc biệt là những đổi mới của Ngành trước yêu cầu cải cách tư pháp.

- Thường trực Ban chỉ đạo (TCKS) phối hợp chặt chẽ với Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) xây dựng các chương trình chuyên sâu, từng bước tăng thời lượng phát sóng theo lộ trình Đề án Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân đã được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt.

-  Thường trực Ban Chỉ đạo (TCKS) có Kế hoạch phối hợp cùng Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và các đơn vị chức năng liên quan tổ chức mở các lớp  bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ báo chí  cho các thành viên tổ, ban  tuyên truyền, các cộng tác viên trong Ngành thuộc địa bàn Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, Bắc Bộ.... nhằm nâng cao  kỹ năng thông tin, tuyên truyền; kỹ năng quản trị trang thông tin điện tử và xây dựng các chương trình truyền hình nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao.

- Duy trì và phấn đấu tổ chức họp báo 2 kỳ/năm vào các dịp trước khi tiến hành Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác. (Trừ những trường hợp đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo VKSNDTC)  nhằm thông báo những kết quả hoạt động công tác của ngành Kiểm sát, đồng thời tăng cường sự hiểu biết của các cơ quan thông tấn, báo chí đối với ngành Kiểm sát nhân dân.

-Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp cùng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng các phương án dự trù kinh phí để đảm bảo các điều kiện về kinh phí, trang thiết bị, chế độ, chính sách... cho công tác tuyên truyền.

- Phối hợp cùng Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ngành đề xuất việc khen thưởng các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền.

2. Các cơ quan báo chí của Ngành

Tạp chí Kiểm sát, báo Bảo vệ pháp luật, Trang thông tin điện tử VKSNDTC ngoài việc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của đơn vị mình cần phải tập trung làm tốt, có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Xây dựng Kế hoạch trọng tâm công tác thông tin tuyên truyền  năm 2015, theo đó, các nội dung, nhiệm vụ quan trọng phải có các chương trình, kịch bản cụ thể trình Lãnh đạo Viện phê duyệt để triển khai trong đơn vị và thông báo cho các Viện kiểm sát địa phương, VKS quân sự các cấp, các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao biết để phối hợp. Nhất là việc tuyên truyền về  hoạt động của VKS các cấp thi đua lập thành tích chào mừng 55 năm thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2015).

- Rà soát để duy trì ổn định các chuyên trang, chuyên mục đã có, mở thêm các chuyên mục mới trên báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Trang thông tin điện tử của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo sát yêu cầu chính trị của Ngành, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin- Truyền thông. Đặc biệt, cần chú trọng mở các chuyên trang, chuyên mục mới tuyên truyền về thi hành Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức VKSND (sửa đổi) và các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện; về những nội dung của Dự thảo Bộ luật TTHS sửa đổi, ý kiến của các chuyên gia, những người làm công tác thực tiễn góp ý cho Dự thảo. Thông tin về kết quả cuộc vận động viết, sáng tác ca khúc về ngành Kiểm sát nhân dân, phản ánh những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Bên cạnh việc phản ánh những mặt tốt, tích cực thì cũng phản ánh về những tồn tại, hạn chế trong công tác hoạt động nghiệp vụ để rút kinh nghiệm chung.

-  Chương trình Truyền hình KSND có kế hoạch chủ động để tăng thời lượng phát sóng và đổi mới, nâng cao chất lượng;  phối hợp với Ban Thời sự, Ban Chuyên đề của ANTV, của VTV, VTC... để tuyên truyền mạnh mẽ về  hoạt động của ngành Kiểm sát trong công tác  xây dựng pháp luật, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Luật Tổ chức VKSND và Dự án Bộ Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương để tuyên truyền về Ngành. Các cơ báo chí của Ngành chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình và bám sát chương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo đã đề ra.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo về thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình họp báo trong năm 2015 với các nội dung trọng tâm như: Giới thiệu những nét mới về cơ cấu tổ chức, bộ máy của ngành Kiểm sát được triển khai theo Luật Tổ chức VKSND (sửa đổi), những thành tích, kết quả trong các khâu công tác của Ngành, kết quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong Ngành…

3. Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

- Bám sát Kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2015 của Ban Chỉ đạo, chủ động xây dựng các kế hoạch trọng tâm tuyên truyền về các lĩnh vực, khâu công tác của đơn vị mình được giao phụ trách để triển khai công tác tuyên truyền. 

- Phối hợp với các cơ quan báo chí trong vào ngoài Ngành để cung cấp thông tin, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về ngành Kiểm sát nhân dân; động viên cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị tham gia làm cộng tác viên viết tin, bài cho các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo để xây dựng dự trù kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền ở VKSNDTC cũng như của 63 VKS cấp tỉnh, tham mưu cho Lãnh đạo VKSNDTC và Ban Chỉ đạo xây dựng và trình các Bộ, ngành có thẩm quyền duyệt các dự án, đề án tạo nguồn kinh phí cho công tác tuyên truyền. 

- Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo để xét đề nghị Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Ngành khen thưởng đối với những đơn vị, tập thể, cán bộ có nhiều  thành tích trong công tác thông tin tuyên truyền.

4.Viện kiểm sát nhân dân các địa phương, Viện kiểm sát quân sự các cấp

 Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các Viện kiểm sát tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2015 của Ban Chỉ đạo, cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể của đơn vị mình  để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền. Trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm, đó là:

-  Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các Viện kiểm sát tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  sớm kiểm tra, củng cố, kiện toàn tổ, ban tuyên truyền và chất lượng hoạt động của tổ, ban  tuyên truyền; những đơn vị  có điều kiện phối hợp thì chủ động tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ viết tin bài cho các thành viên của tổ, ban tuyên truyền và các cộng tác viên của đơn vị.

- Xem xét, phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền do tổ, ban tuyên truyền đề xuất.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí của Ngành để  thực hiện công tác tuyên truyền; chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí ở địa phương như (báo, đài phát thanh- truyền hình, đài truyền thanh) để triển khai các hình thức tuyên truyền phù hợp và hiệu quả.

- Phối hợp cung cấp tư liệu, tài liệu cho TCKS để phục vụ xây dựng và phát sóng các chương trình truyền hình KSND, truyền dữ liệu phản ánh hoạt động của VKS hai cấp ở địa phương mình về địa chỉ mail của ANTV để Ban Thời sự thuộc Truyền hình Công an nhân dân (ANTV)  kịp thời đăng tải, phát sóng vào buổi tối hàng ngày.

- Củng cố, hoàn thiện và duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của Ngành; làm các ấn phẩm, kỷ yếu... tuyên truyền đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập ngành KSND.

 Các Viện kiểm sát cấp tỉnh, cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự các cấp thông qua các hoạt động nghiệp vụ, xã hội như: Qua các phiên tòa xét xử lưu động, các hoạt động đoàn thể, giao lưu, văn hóa, xã hội, các đợt công tác đi cơ sở vùng sâu, vùng xa thuộc các địa bàn Viện kiểm sát được phân công phụ trách để linh hoạt lồng ghép làm tốt công tác tuyên truyền….

- Lãnh đạo VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, VKSQS các cấp cần quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, thực hiện chế độ chính sách cũng như khen thưởng kịp thời đối với Cộng tác viên, cán bộ tham gia thực hiện công tác tuyên truyền.

 

 

5. Thực hiện chế độ báo cáo

Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát quân sự các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trên cơ sở bám sát các nội dung Chỉ thị 05 đã đề cập; trong báo cáo sơ kết, tổng kết công tác hàng năm của đơn vị cần có nội dung báo cáo sơ kết, tổng kết về công tác tuyên truyền và gửi về Thường trực của Ban Chỉ đạo (Tạp chí Kiểm sát), Thường trực  Ban Chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này với Trưởng Ban Chỉ đạo và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo VKSTC (để báo cáo);

- Các thành viên BCĐ;

- Các VKSND tỉnh, thành phố;

- VKS quân sự TW;

- Các đơn vị trực thuộc VKSTC;

- Lưu: VT, BCĐ, VP.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

 

 

Trần Công Phàn

Tác giả bài viết: VH

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

thư viện pháp luật
Tạp chí kiểm sát
Đại học kiểm sát
Quản lý án dân sự
Phần mềm quản lý án hình sự
báo bảo vệ pháp luật
Truyền hình kiểm sát
Viện kiểm sát tối cao
Hộp thư điện tử
VKS Quảng Nam

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Thành viên online : 3

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 1432

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 106137

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10988118

Bình yên trên vùng đất mới