Thông báo về việc kết nối Hội nghị trực tuyến ngày 20/11/2018

Thực hiện công văn số 4977/VKSTC-VP ngày 11/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc triệu tập Hội nghị trực tuyến " Tập huấn một số kỹ năng trong hoạt động điều tra của Điều tra viên, Kiểm sát viên. Phòng Thống kê tội phạm & Công nghệ thông tin thông báo đến các Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện thời gian kiểm tra kỹ thuật, kết nối hội nghị như sau :

- Đúng 14h00 ngày 19/11/2018 các đơn vị bật thiết bị để kết nối kiểm tra kỹ thuật với điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao

- Đúng 7h00 ngày 20/11/2018 các điểm cầu bắt đầu bật máy kết nối hội nghị cho đến khi kết thúc. 

Tác giả bài viết: Phòng TKTP&CNTT