Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Ngành kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” và hướng dẫn việc “khen thưởng đột xuất trong ngành Kiểm sát nhân dân”

Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Ngành kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” và hướng dẫn việc “khen thưởng đột xuất trong ngành Kiểm sát nhân dân”
Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Ngành kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” và hướng dẫn việc “khen thưởng đột xuất trong ngành Kiểm sát nhân dân”.

Xác định việc đẩy mạnh các phong trào thi đua tạo động lực cho cán bộ, Kiểm sát viên Ngành kiểm sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những năm qua, VKSND thành phố Đà Nẵng (viết tắt là VKS thành phố) đã chủ động triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, chú trọng công tác khen thưởng, qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Chào cờ đầu mỗi tháng tại VKS thành phố, một nét đẹp trang nghiêm

Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Ngành kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Viện trưởng VKS thành phố đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nội dung của các văn bản số 2406/VKSTC-V16 ngày 05/6/2019 và 2565/VKSTC-V16 ngày 14/6/2019 của VKSND tối cao về phong trào thi đua này đến toàn bộ công chức và người lao động hai cấp kiểm sát thành phố; đồng thời triển khai Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 14/6/2019 của VKSND tối cao về “Việc khen thưởng đột xuất trong ngành Kiểm sát nhân dân”; Thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng, Văn phòng VKS thành phố đã ban hành văn bản số 278/VKS-VP ngày 20/6/2019 và văn bản số 282/VKS-VP ngày 24/6/2019 để triển khai các nội dung nêu trên đến các đơn vị thuộc VKS thành phố và VKS các quận, huyện để kịp thời tổ chức và nghiêm túc quán triệt đến toàn bộ công chức và người lao động của từng đơn vị.

Tuyên thệ của Kiểm sát viên khi bổ nhiệm chức danh là một quy định bắt buộc

Mục đích và nội dung của các phong trào thi đua, nói chung và phong trào thi đua  “Cán bộ, công chức, viên chức Ngành kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”, nói riêng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ của cán bộ, công chức và người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng chống tham nhũng, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện; xây dựng phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực của cán bộ, công chức, người lao động trong hoạt động công vụ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, để kịp thời khích lệ, động viên cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành, cần có sự khen thưởng đột xuất đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên từng lĩnh vực công tác, tạo động lực phấn đấu, thi đua trong toàn Ngành theo hướng thực chất, hiệu quả nhằm tuyên truyền về hình ảnh người cán bộ Kiểm sát nhân dân. Từ đó, nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp của cán bộ công chức và người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, của địa phương giao.  

Xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát thông qua các hoạt động văn hóa

Để các phong trào thi đua tạo được sức lan tỏa trong toàn Ngành, Viện trưởng VKS thành phố kêu gọi sự đoàn kết, nỗ lực của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên, chú trọng việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả góp phần xây dựng Ngành Kiểm sát xứng đáng với mười chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy đối với cán bộ, Kiểm sát viên Ngành kiểm sát, đó là:“Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” ./.

Tác giả bài viết: Khánh Ly-VP