Phòng 10 -VKSND thành phố Đà Nẵng: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật.

Trong 7 tháng đầu năm 2019, công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật (gọi tắt là vụ án hành chính, vụ việc KDTM) của Phòng 10 VKSND thành phố Đà Nẵng đã có chuyển biến tích cực đáng ghi nhận, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của hai cấp Kiểm sát.

Theo số liệu 6 tháng đầu năm 2019, Phòng đã kiểm sát thụ lý mới về án HC-KDTM-LĐ giai đoạn sơ thẩm là 23 vụ và 01 việc, tăng 11vụ và 01 việc (tỉ lệ: 50 %) so với cùng kỳ năm 2018;  Kiểm sát thụ lý án HC, KDTM, LĐ giai đoạn phúc thẩm là 23 vụ, 42việc, tăng 14 vụ và 05 việc(tỉ lệ: 29,2 %)  so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó án hành chính chủ yếu do Phòng 10 thụ lý và giải quyết án sơ thẩm, bởi vì đối tượng bị kiện là UBND và Chủ tịch UBND cấp huyện và thành phố, và các cơ quan thành phố.

 Qua công tác kiểm sát, hai cấp Kiểm sát đã phát hiện được nhiều vụ án có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, nội dung trong quá trình giải quyết vụ án như: Thẩm quyền giải quyết vụ ánGiải quyết không triệt để hoặc giải quyết ngoài phạm vi yêu cầu  khởi kiện; Xác định sai tư cách người tham gia tố tụng; Không đưa đầy đủ những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng; Xác minh, thu thập chứng cứ, đánh giá chứng cứ không đầy đủ để làm căn cứ giải quyết vụ án; Tính án phí không đúng quy định;Không giám định thiệt hại để làm căn cứ bồi thường;Vi phạm về thời hạn gửi các thông báo thụ lý, bản án quyết định, chuyển giao hồ sơ cho VKSND chậm hơn so với quy định... Từ những vi phạm tố tụng này dẫn đến việc quyết định nội dung trong bản án, quyết định không chính xác và khách quan. Trong kỳ, Phòng tham mưu cho lãnh đạo Viện đề nghị Hội đồng xét xử đã hủy 01 ản án, 01 quyết định sơ thẩm do vi phạm nghiêm trọng về tố tụng và nội dung...

Trong thời gian, Phòng 10 đã khắc phục khó khăn về lực lượng (02/03 Kiểm sát viên thường xuyên đi học lý luận chính trị), tiếp tục đổi  mới công tác quản lý chỉ đạo điều hành như: Ngay từ khi nhận được thông báo thụ lý các vụ án, Phòng đã tham mưu cho Lãnh đạo Viện ra quyết định phân công Kiểm sát viên thực hiện công kiểm sát tuân theo pháp luật theo tố tụng dân sự (đối với án KDTM,LĐ) hoặc lãnh đạo Phòng phân công Kiểm sát viên lập Phiếu Kiểm sát việc thụ lý án Hành chính...Nhờ đó Kiểm sát viên xác định trách nhiệm của mình thực hiện của Kiểm sát viên theo Luật tổ chức VKSND, BLTTDS, Luật TTHC và các quy chế nghiệp vụ của Ngành để phối hợp với các Thẩm phán để giải quyết các vụ án hành chính,  vụ việc KDTM kịp thời và đúng pháp luật. Đến nay, Phòng 10 đã tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành 03 kháng nghị (ngang cấp: 01, cấp dưới: 02), 03 kiến nghị, 01 báo cáo đề nghị tái thẩm; Phòng đã ban hành 03 thông báo rút kinh nghiệm chung, 01 yêu cầu Tòa  án xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ... Để hướng dẫn các VKSND quận, huyện, Phòng thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới, các Nghị quyết, án lệ của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, thông báo rút kinh nghiệm,  các văn bản nghiệp vụ của Ngành lên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố để phổ biến rộng rãi cho Kiểm sát viên học tập nâng cao nghiệp vụ.

Nhờ sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, Chuyên viên, nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ năm 2019, Phòng 10 đã về đến "đích" trước thời hạn, trong đó vượt chỉ tiêu 02 kháng nghị, 02 kiến nghị, 01 thông báo rút kinh nghiệm... và là đơn vị dẫn đầu đơn vị cấp Phòng về chỉ tiêu viết tin, bài, vượt 24 tin, bài..

Ngoài công tác chuyên môn các thành viên trong Phòng còn tích cực tham gia công tác Đảng, công tác của Hội đồng Sáng kiến, công tác của Ban biên tập trang thông tin điện tử, tham gia các phong trào thể thao do Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát động...

 Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc KDTM cũng còn một số tồn tại, hạn chế, đó là:  Mặc dù đã cóquyết định phân công Kiểm sát viên thực hiện việc tuân theo pháp luật ngay từ khi nhận được thông báo thụ lý của Tòa án song do số lượng án nhiều và một số Kiểm sát viên đi học nên một số vụ án chưa kịp thời  nội dung và tiến độ nên chưa thực hiện đầy đủ quyền yêu cầu của VKS; chưa thực hiện kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại VKSND quận, huyện.

Trong thời gian tới, Phòng 10 sẽ phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ngành và đồng chí Ngô Thọ Nam- Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng tại Hội nghị sơ kết năm 2019 thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-VKSTC, ngày 22/3/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.Khi thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ, đúng BLTTDS, Luật tố tụng hành chính, Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chínhvà Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự.  

Tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ chưa được thực hiện theo Quyết định 379/QĐ-VKS ngày 10/10/2017 của VKSND tối cao như: Chỉ tiêu kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ; Chỉ tiêu phiên tòa rút kinh nghiệm...

Lãnh đạo Phòng phải tăng cường trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết án, kịp thời phát hiện vi phạm để kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ án bị hủy, sửa có trách nhiệm của VKS.

Đối với những vụ án bị hủy có trách nhiệm của Kiểm sát viên, lãnh đạo Phòng phải tổ chức họp kiểm điểm để rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc đối với những thiếu sót của Kiểm sát viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã không phát hiện ra những thiếu sót, vi phạm của Tòa án để án bị hủy nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của Kiểm sát viên khi thực hiện nhiệm vụ. Thực tế hiện nay, công tác này ở một số đơn vị làm chưa nghiêm túc.

Thứ hai, Kiểm sát viên thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mạingay từ khi nhận được thông báo thụ lý của Tòa án.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của VKS trong công tác kiểm sát này, Kiểm sát viên thực hiện nghiêm túc quyết định phân công Kiểm sát viên thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật ngay từ khi nhận được thông báo thụ lý của Tòa án theo quy định tại Điều 57  BLTTDS, và Điều 10 Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự. Không để xảy ra trường hợp khi Thẩm phán hoàn thành hồ sơ vụ án và chuyển sang VKS mới phân công Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

Trong quá trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, Kiểm sát viên được phân công kiểm sát thụ lý vụ án hành chính phải bám sát nội dung vụ án và tiến độ giải quyết vụ việc của Tòa án; kịp thời phát hiện vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án để báo cáo Lãnh đạo đơn vị kịp thời thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của VKS; Kiểm sát chặt chẽ việc xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ của Tòa án để thực hiện quyền yêu cầu xácminh,thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định tại khoản 3Điều 58BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 22 Thông tư liên tịch số 02/2016. Trường hợp phát hiện có vi phạm trong việc thu thập chứng cứ của Tòa án thì Kiểm sát viên, Kiểm tra viên kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị thực hiện quyền kiến nghị theo quy định tại Điều 20 Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự.

Đối với các vụ án hành chính, khi nhận được thông báo thụ lý của Tòa án, Kiểm sát viên phải lập phiếu kiểm sát thông báo thụ lý vụ án hành chính theo đúng Điều 20 Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính.

Sau khi kết thúc phiên tòa, Kiểm sát viên phải báo cáo ngay kết quả xét xử vụ án theo đúng quy định tại Điều 25, Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự.

Thứ ba, Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị ngang cấp

Phòng 10 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao “Về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự, vụ án hành chính”, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc KDTM. Trường hợp kháng nghị của Viện kiểm sát có căn cứ nhưng không được Tòa án chấp nhận thì Kiểm sát viên phải báo cáo, đề nghị lãnh đạo Viện xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Khi có án hủy, sửa, lãnh đạo Phòng, Kiểm sát viên phải làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục tình trạng để xảy ra nhiều cải sửa mà không có kháng nghị ngang cấp hoặc báo cáo đề nghị kháng nghị nhưng để Viện kiểm sát cấp trên kháng nghị, Tòa án phúc thẩm hủy, sửa.

Thứ tư, Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, tự đào tạo, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và trả lời thỉnh thị

Phòng 10 tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, KDTM của VKSND quận, huyện, tập trung vào những đơn vị còn hạn chế để xảy ra án bị hủy, sửa nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của Lãnh đạo, Kiểm sát viên trong công tác giải quyết vụ án. Trong 6 tháng cuối năm, Phòng 10 kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ được 02 VKSND cấp huyện. Phòng 10 phối hợp với các VKSND cấp huyện tổng hợp những tồn tại, vướng mắc trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 để tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm vào quý III năm 2019.

Thứ năm, Tăng cường công tác phối hợp giữa Kiểm sát viên với Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ án.

Sau khi có quyết định phân công Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ kiểm sát tuân theo pháp luật, Kiểm sát viên chủ động phối hợp với Thẩm phán để nắm nội dung, tiến độ giải quyết vụ án và thực hiện quyền yêu cầu khi cần thiết. Việc Kiểm sát viên thực hiện tốt công tác phối hợp với Thẩm phán sẽ giúp kiểm sát viên rút ngắn được thời gian nghiên cứu vụ án, nắm chắc các tình tiết vụ án và căn cứ pháp luật để giải quyết vụ án, góp phần giải quyết vụ án đúng pháp luật, hạn chế được án sửa, hủy.

 Trong thời gian tới, với sự nổ lực của lãnh đạo, Kiểm sát viên, Chuyên viên Phòng 10  tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc KDTM tại đơn vị mình để khẳng định vị trí, vai trò của công tác này trong bộ máy của VKSND thành phố Đà Nẵng, cũng như góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thi Tú Anh- Phòng 10