20:28 ICT Thứ năm, 19/07/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Kiểm sát viên viết

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, phân loại công chức và người lao động của VKSND thành phố Đà Nẵng (*)

Thứ bảy - 03/12/2016 17:11
Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng, việc đánh giá, phân loại cán bộ là một trong những nội dung quan trọng để đảm bảo sử dụng đúng người, đúng việc, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Hiện nay, Đảng và Nhà nước đặt ra nhiệm vụ của cải cách tư pháp nhằm bảo vệ quyền con người. Với mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc thì các ngành tư pháp nói chung, ngành Kiểm sát nói riêng phải chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong đó chú trong việc đánh gia, phân loại công chức và người lao động để làm cơ sở bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm góp phần thực hiện được yêu cầu của cải cách tư pháp và xây dựng người cán bộ Kiểm sát "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm".

  Xuất phát từ yêu cầu đó, tôi chọn đề tài “Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, phân loại công chức và người lao động của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng”, để nghiên cứu và áp dụng trong thực tiễn công tác.

1. Mục tiêu của đề tài

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác đánh giá, phân loại công chức, người lao động nhằm cung cấp cơ sở khoa học để lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp thành phố Đà Nẵng có định hướng, chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, người lao động hàng năm; đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại công chức, người lao động góp phần làmrõ ưu, khuyết điểm; các mặt mạnh, yếu của công chứcvà người lao động về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và triển vọng phát triển để làm căn cứ để bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, thi nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với công chức và người lao động.

2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài

Công tác đánh giá, phân loại công chức, người lao động của hai cấp Kiểm sát thành phố Đà Nẵng.

3. Bố cục của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, phần nội dung của đề tài gồm có ba mục lớn đó là:

I. Một số nhận thức chung về đánh giá, phân loại công chức và người lao động.

II. Thực trạng công tác đánh giá, phân loại công chức và người lao động của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, phân loại công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

PHẦN NỘI DUNG

I. MỘT SỐ NHẬN THỨC CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Mục đích đánh giá, phân loại công chức và người lao động

- Làm rõ ưu, khuyết điểm; các mặt mạnh, yếu của công chứcvà người lao động về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và triển vọng phát triển.

- Làm căn cứ để bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, thi nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với công chức và người lao động.

2. Yêu cầu đánh giá, phân loại công chứcvà người lao động

- Công chức và người lao động đã được giao nhiệm vụ thì phải được đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ về mọi mặt. Bảo đảm tính khách quan, toàn diện, cụ thể, công tâm và thực chất; kiên quyết khắc phục hiện tượng nể nang, hình thức trong đánh giá, phân loại công chức và người lao động; lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá công chức và người lao động.

- Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại công chức và người lao động của đơn vị mình; phải xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong đánh giá công chức và người lao động; với tinh thần thẳng thắn, tự phê bình và phê bình trong đánh giá công chức và người lao động; thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai đối với công chức và người lao động.

3. Đối tượng:

Đối tượng đánh giá là công chức, người lao động hiện đang công tác tại các đơn vị thuộc ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

4. Đơn vị đánh giá

Các đơn vị cơ sở quản lý, sử dụng công chức, người lao động chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đánh giá công chức, người lao động. Tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố là cấp Phòng và Viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện.

5. Căn cứ đánh giá

5.1. Căn cứ đánh giá công chức

a) Chức trách, nhiệm vụ của công chức;

b) Vị trí việc làm của công chức;

c) Tiêu chuẩn ngạch công chức;

d) Môi trường và điều kiện công chức thực hiện nhiệm vụ trong thời hạn đánh giá.

5.2. Căn cứ đánh giá người lao động

a) Các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết;

b) Vị trí việc làm của người lao động;

c) Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của người lao động;

d) Môi trường và điều kiện người lao động thực hiện nhiệm vụ trong thời hạn đánh giá.

5.3. Đánh giá công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì khi đánh giá còn phải căn cứ vào kết quả hoạt động của đơn vị và trách nhiệm đối với kết quả hoạt động của đơn vị mình; công tác quản lý điều hành và việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

6. Nội dung đánh giá, phân loại công chức và người lao động

Theo quy định tại Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo quyết định số 06/QĐ-VKSTC-V15 ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì nội dung đánh giá phân loại công chức và người lao động gồm:

6.1. Nội dung đánh giá công chức và người lao động

a. Đối với công chức gồm:

- Việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác, chấp hành sự phân công, điều động của cơ quan, đơn vị, thực hiện nội quy, quy chế, quy định của ngành, đơn vị và địa phương nơi cư trú;

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc; tinh thần trách nhiệm trong công tác, tự phê bình và phê bình, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác;

- Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; ý thức học tập nâng cao trình độ;

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ thể hiện ở khối lượng, chất lượng, chỉ tiêu công tác, tiến độ và hiệu quả của công việc trong từng vị trí, từng thời gian;

- Quan hệ phối hợp trong công tác với các đơn vị liên quan và đồng nghiệp; ý thức giữ gìn đoàn kết và xây dựng đơn vị;

- Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân;

- Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của công dân;

- Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của công chức.

b. Đối với người lao động gồm:

- Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của người lao động;

- Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của người lao động.

c. Ngoài những quy định tại mục a và b nêu trên, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung sau:

- Kết quả hoạt động của đơn vị được lãnh đạo, quản lý;

- Năng lực lãnh đạo, quản lý;

- Năng lực tập hợp, đoàn kết đơn vị; mức độ tín nhiệm trong đơn vị.

6.2. Các mức phân loại công chức và người lao động

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

- Không hoàn thành nhiệm vụ.

6.3. Tiêu chí đánh giá, phân loại

* Tiêu chí đánh giá, phân loại mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì đánh giá, phân loại mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

a) Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

b) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị;

c) Tận tuỵ, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

d) Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, đơn vị, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

đ) Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

e) Có thái độ đúng mực và xử sự văn hoá trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí;

g) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả;

h) Hoàn thành kịp thời và bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đột xuất;

i) Có ít nhất một công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến, giải pháp được áp dụng có hiệu quả trong công tác của đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận.

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì đánh giá, phân loại mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

a) Có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại mục 1 nêu trên;

b) Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất;

c) Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ vượt tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

d) Có năng lực tập hợp, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất; mức độ tín nhiệm trong đơn vị.

* Tiêu chí đánh giá, phân loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a) Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

b) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị;

c) Tận tuỵ, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

d) Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, đơn vị, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

đ) Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

e) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

g) Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất;

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì đánh giá, phân loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a) Có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại mục 1 nêu trên;

b) Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất;

c) Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

d) Xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất.

* Tiêu chí đánh giá, phân loại mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chỉ đạt được các tiêu chí sau đây thì đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực:

a) Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

b) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị;

c) Hoàn thành 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

d) Thực hiện nhiệm vụ được giao còn chậm về tiến độ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

đ) Tham mưu đề xuất giải quyết công việc chưa đảm bảo chất lượng, chưa đúng với quy định của pháp luật hoặc phải để cấp trên xử lý lại;

e) Không có thái độ đúng mực và xử sự văn hoá trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

g) Có biểu hiện cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chỉ đạt được các tiêu chí sau đây thì đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực:

a) Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

b) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị;

c) Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

d) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chậm tiến độ;

đ) Giải quyết công việc của đơn vị không đúng quy định của pháp luật, nhưng chưa gây hậu quả;

e) Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.

* Tiêu chí đánh giá, phân loại mức không hoàn thành nhiệm vụ

1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì đánh giá, phân loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định;

b) Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của đơn vị nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất;

c) Không hoàn thành nhiệm vụ tương ứng với chức danh đang giữ;

d) Thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

đ) Gây mất đoàn kết trong đơn vị;

e) Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

g) Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật.

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì đánh giá, phân loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại mục 1 nêu trên;

b) Để xảy ra tham ô, tham nhũng, lãng phí tại các đơn vị được giao phụ trách;

c) Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

d) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

đ) Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

 

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Kết quả đạt được

Trong những năm qua, việc thực hiện công tác nhận xét, đánh giá, phân loại công chức và người lao động của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng luôn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Ngành. Quy trình tổ chức nhận xét, đánh giá được thực hiện chặt chẽ từ việc triển khai cho cán bộ, công chức làm bản tự nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo các tiêu chí cụ thể. Bản tự đánh giá của mỗi cá nhân đượctập thể cán bộ, công chức của đơn vị trực tiếp tham gia góp ý kiến và biểu quyết mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đối với các đồng chí giữ các chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện, sau khi được tập thể đơn vị nhận xét, đánh giá đã gửi hồ sơ báo cáo với cấp ủy địa phương và được Ban Thường vụ cấp ủy địa phương nhận xét, đánh giá bằng văn bản gửi Viện kiểm sát nhân dân thành phố. Kết quả đánh giá, nhận xét của đơn vị đối với các đồng chí giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ đều được báo cáo Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố nhận xét cho ý kiến. Sau đó, Lãnh đạo Viện kiểm sát thành phố tổ chức họp, nhận xét, đánh giá đối với từng trường hợp cụ thể và ra thông báo cho toàn thể công chức, người lao động biết kết quả nhận xét, đánh giá, phân loại công chức, người lao động trong năm từ đó có hướng phấn đấu cho những năm tiếp theo.

Riêng đối với các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Viện kiểm sát thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để góp ý kiến. Thành phần dự hội nghị gồm: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các phòng nghiệp vụ; Bí thư Đảng ủy cơ sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan; Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm tra viên chính; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện. Bản tự đánh giá cán bộ, công chức của các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố và Biên bản Hội nghị cán bộ chủ chốt được gửi Ban Thường vụ Thành ủy để báo cáo xin ý kiến nhận xét, đánh giá theo đúng quy định. Sau khi có ý kiến nhận xét, đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Viện kiểm sát thành phố gửi toàn bộ hồ sơ lên Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo quy định.

  Chất lượng đánh giá, phân loại trong 5 năm qua được thể hiện cụ thể như sau:

Stt

Năm công tác

Số người phân loại

Kết quả các mức phân loại

Ghi chú

HTXS

Tỷ lệ %

HT tốt

Tỷ lệ %

HThạn chế

Tỷ lệ %

Không hoàn thành

Tỷ lệ %

1

2011

152

39

25,65

109

71,71

03

1,97

01

0,6

 

2

2012

183

38

20,76

139

75,95

06

3,27

0

 

 

3

2013

185

44

23,78

137

74,05

4

2,16

0

 

 

4

2014

209

119

56,93

87

41,62

3

1,43

0

 

 

5

2015

217

120

55,29

93

42,85

4

1,84

0

 

 

 

Có thể nói rằng, trong những năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đánh giá, phân loại công chức công chức và người lao động. Về cơ bản, công tác đánh giá, phân loại công chức và người lao động đã được các cơ quan, đơn vị trong Ngành thực hiện một cách dân chủ, minh bạch. Kết quả công tác đánh giá là cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý Viện kiểm sát nhân dân hai cấp; tạo động lực phấn đấu cho đội ngũ công chức, viên chức trong Ngành, góp phần vào việc xây dựng đội ngũ công chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh.

2. Tồn tại và nguyên nhân

a. Tồn lại

Bên cạnh những kết quả đã đạt được như đã nêu trên, qua thực tiễn thực hiện công tác đánh giá công chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân hai cấp của thành phố Đà Nẵng thấy còn bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc, cụ thể như sau:

- Trước đây, việc đánh giá, phân loại công chức và người lao động hàng năm được thực hiện theo Công văn hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chưa phải là quy định mang tính pháp lý. Mặt khác, trong các văn bản hướng dẫn công tác đánh giá, phân loại công chức hoặc chưa hướng dẫn cụ thể hóa căn cứ đánh giá công chức, viên chức; hoặc quyền bảo lưu ý kiến và giải quyết khiếu nại về đánh giá cán bộ, công chức; hoặc chế độ quản lý văn bản, tài liệu về đánh giá. Đặc biệt, trong hướng dẫn đánh giá hàng năm có quy định công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì tỷ lệ không quá 20% tổng số công chức là nhầm lẫn với đánh giá thi đua khen thưởng, không khuyến khích được công chức, viên chức phấn đấu vươn lên đạt thành tích cao trong công tác. Từ năm 2014 đến nay, Viện kiểm sát nhân dân tối cao không còn quy định tỷ lệ không quá 20% tổng số công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc không quy định tỷ lệ cũng đã dẫn đến một số đơn vị vì thành tích chung, vì thi đua khen thưởng kể cả vì nể nang nên đã không tổ chức bình xét, đánh giá đúng thực tế công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng công chức, người lao động. Nhiều đơn vị tỷ lệ xếp loại  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao so với thực tế công tác và kết quả thi đua khen thưởng, cụ thể như năm 2015:

Stt

Đơn vị

Số người phân loại

Kết quả các mức phân loại

HTXS

Tỷ lệ %

HT tốt

Tỷ lệ %

HT hạn chế

Tỷ lệ %

Không hoàn thành

Tỷ lệ %

1

Phòng 1

05

04

80

01

 

 

 

 

 

2

Phòng 3

06

06

100

 

 

 

 

 

 

3

Phòng 7

06

04

66,6

02

33,3

 

 

 

 

4

Phòng 8

05

0

0

05

100

 

 

 

 

5

Phòng 9

08

06

75

01

12,5

01

12,5

 

 

6

Phòng 10

04

04

100

0

0

 

 

 

 

7

Phòng 11

06

01

16,6

04

66,6

01

16,6

 

 

8

Phòng 12

04

01

25

01

25

02

50

 

 

9

Phòng 15

06

04

66,6

02

33,3

 

 

 

 

10

TKTP và CNTT

04

04

100

0

0

 

 

 

 

11

Văn Phòng

19

09

47,3

10

52,6

 

 

 

 

12

Hải Châu

23

16

69,5

07

30,5

 

 

 

 

13

Thanh Khê

25

07

28

18

72

 

 

 

 

14

Liên Chiểu

19

15

79

04

21

 

 

 

 

15

Sơn Trà

19

12

63

07

37

 

 

 

 

16

Ngũ Hành Sơn

16

10

62,5

06

37,5

 

 

 

 

17

Cẩm Lệ

19

12

63

07

37

 

 

 

 

18

Hoà Vang

20

07

35

13

65

 

 

 

 

- Là ngành đặc thù, có nhiều vị trí công tác khác nhau, nhiều chức danh khác nhau nhưng chưa có tiêu chí đánh giá cụ thể nên dẫn đến kết quả đánh giá chưa sát với thực tế công việc, chỉ mang tính tương đối.

- Trong quá trình thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, người lao động đã có một bộ phận công chức, người lao động chưa tự nhận xét, đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định, chẳng hạn như chủ yếu nêu ưu điểm, chưa nêu những hạn chế, thiếu sót cần phải phấn đấu khắc phục. Bên cạnh đó, đơn vị nhận xét, đánh giá công chức hàng năm chưa thật đầy đủ, Thủ trưởng đơn vị chỉ xếp loại đối với công chức, người lao động chứ chưa nhận xét ưu điểm, khuyết điểm của công chức, người lao động. Thậm chí có nhiều bản nhận xét, đánh giá của công chức, người lao động chỉ được Thủ trưởng đơn vị ký tên xác nhận mà không có quan điểm đồng ý hay không đồng ý với bản tự đánh giá, phân loại của công chức, người lao động.

b. Nguyên nhân

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do quy định về công tác nhận xét, đánh giá, phân loại công chức, người lao động chưa cụ thể, thường thay đổi. Mặt khác, công tác tham mưu của Phòng Tổ chức cán bộ chưa hiệu quả, chưa sử dụng triệt để kết quả nhận xét, đánh giá, phân loại để làm công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển công chức của Ngành.Một số ít cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức, người lao động còn hiện tượng nể nang, chưa nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình; khuyết điểm thường chỉ nêu chung chung những biểu hiện bên ngoài.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Đánh giá, phân loại công chức, người lao động là nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực và hiệu quả công tác. Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với công tác đánh giá cán bộ, lãnh đạo, quản lý của Ngành nói chung là cần nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao… Muốn làm được điều đó cần xây dựng những tiêu chí cụ thể đối với từng chức danh, chức vụ để làm cơ sở đánh giá.

Công chức, người lao động đã được giao nhiệm vụ thì phải được đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ về mọi mặt. Bảo đảm tính khách quan, toàn diện, cụ thể, công tâm và thực chất; kiên quyết khắc phục hiện tượng nể nang, hình thức trong đánh giá; lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá. Việc đánh giá phải sát thực, không làm qua loa, đại khái. Không đánh giá theo cảm tính hoặc vì nể nang, né tránh, cục bộ... mà đánh giá sai sự thật đối với cán bộ, nhất là lực lượng cán bộ dự nguồn, cán bộ quy hoạch, luân chuyển hoặc dự kiến bổ nhiệm.

 Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại công chức, người lao động của đơn vị mình; phải xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong đánh giá công chức, người lao động với tinh thần thẳng thắn tự phê bình và phê bình trong đánh giá công chức, người lao động; thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai đối với công chức, người lao động.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đánh giá, phân loại công chức, người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dânthành phố Đà Nẵng đòi hỏi Viện kiểm sát hai cấp cần quán triệt và triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1.     Phải thực hiện đúng quy trình

Phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững nguyên tắc trong công tác đánh giá, phân loại công chức, người lao động. Để việc nhận xét, đánh giá cán bộ được chính xác cần phải có nguyên tắc, quy trình, quy chế chặt chẽ bảo đảm cho công tác đánh giá đạt độ chính xác cao.

Công tác này đòi hỏi cán bộ lãnh đạo, quản lý và Phòng tổ chức cán bộ ở Viện kiểm sát nhân dân thành phố cần phải nắm vững quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác đánh giá, phân loại công chức, người lao động. Phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của công chức, người lao động ngành Kiểm sát, trong đó phải chú ý đến phẩm chất chính trị của người được đánh giá. Điều đó thể hiện ở lòng trung thành với Tổ quốc, là sự nhất trí và quyết tâm thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, là sự vững vàng về lập trường, quan điểm chính trị trước những tình huống khó khăn, phức tạp, ở những bước ngoặt của cách mạng. Năng lực của cán bộ là năng lực thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành và hoàn thành với hiệu quả cao nhiệm vụ được giao phó... Thể hiện là người dám nghĩ, dám nói, dám làm thì tư duy độc lập, ý kiến sắc sảo.

Đánh giá công chức, người lao động trên cơ sở tiêu chuẩn hoá từng chức danh cán bộ chứ không chỉ qua lời nói, viết lách, sự nhanh nhẹn bề ngoài hoặc nhìn vào bằng cấp, học hàm, học vị... Người lãnh đạo, quản lý Viện kiểm sát hai cấp và Phòng tổ chức cán bộ cần nắm vững đường lối, quan điểm, nhiệm vụ chính trị của Đảng, Pháp luật của Nhà nước cũng như chức năng, nhiệm vụ của ngành mới có thể nhận xét tư tưởng và hành động của công chức và người lao động là đúng hay sai. Đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các tiêu chuẩn của từng chức danh công chức, người lao động trên các lĩnh vực công tác, giúp cho công chức và người lao động có phương hướng phấn đấu đúng đắn, đồng thời làm căn cứ để đánh giá công chức và người lao động được chính xác.

Trước khi thực hiện việc đánh giá, phân loại hàng năm, Phòng Tổ chức cán bộ phải tham mưu cho Lãnh đạo Viện ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức đánh giá, phân loại gửi các đơn vị để thống nhất thực hiện hoặc tổ chức họp, quán triệt chủ trương của Lãnh đạo Viện và các văn bản hướng dẫn để các đơn vị có cơ sở làm căn cứ thực hiện đúng, tránh tình trạng như hiện nay mỗi đơn vị làm mỗi kiểu, không đúng uy định của Ngàn, đến khi thẩm tra phát hiện thì đã hết thời gian quy định, không thể thực hiện lai quy trình được.

2.     Phải đảm bảo tính khách quan

Công tác này đòi hỏi khi xem xét con người không được phiến diện, hời hợt, chủ quan cảm tính, không được định kiến, nhìn sự phát triển của công chức và người lao động theo quan điểm “tĩnh” bất biến. Người làm công tác cán bộ nếu chỉ nắm cán bộ qua các cuộc hội nghị, qua các báo cáo và bài phát biểu mà không sâu sát công việc thực tế của họ thì sự đánh giá khó tránh khỏi lầm lạc.

Xem xét con người cần phân biệt hiện tượng với bản chất, phải nhìn từ nhiều phía, từ nhiều sự việc cụ thể để phân tích tìm ra đâu là mặt bản chất của người công chức, không thể dừng lại ở những hiện tượng cụ thể, riêng rẽ, nhất thời. Vì vậy phải đánh giá công chức và người lao động một cách toàn diện, phân tích cụ thể tìm ra điểm chủ yếu, thứ yếu để sử dụng đúng cái mạnh, hạn chế cái yếu của công chức và người lao động. Cái mạnh và cái yếu hiện tại của công chức và người lao động được hình thành trong quá trình hoạt động lâu dài. Cần xem xét lý lịch công chức và người lao động, tìm hiểu quá trình lịch sử của công chức và người lao động nhưng không thể chỉ đánh giá công chức và người lao động qua đọc bản lý lịch khô cứng, định kiến với quá khứ của công chức và người lao động mà quan trọng hơn cả là đánh giá hoạt động hiện tại của công chức và người lao động.

3.     Phải có thái độ đúng, công tâm, vô tư khi đánh giá, phân loại

Người lãnh đạo và người làm công tác cán bộ có tấm lòng trong sáng, vì lợi ích chung của Đảng, của nhân dân thì nhìn người mới rõ. Nếu khác đi thì không thể vận dụng đúng đắn tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá công chức và người lao động, thậm chí còn cố tình xuyên tạc, đổi trắng thay đen. Chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa địa phương, cục bộ, bè phái là những căn bệnh nguy hiểm nhất trong công tác cán bộ cần phải lên án. Một khi đánh giá công chức và người lao động qua lăng kính chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bè phái thì sự nhìn nhận bị méo mó, yêu nên tốt ghét nên xấu, kẻ khéo nịnh bợ, luồn lọt, cùng phe cánh thì được ưu ái trọng dụng, còn cán bộ có đức tài, cương trực, thẳng thắn thì bị thành kiến, trù dập. Ở đơn vị nào mà người lãnh đạo như vậy thì bọn cơ hội và thoái hoá biến chất sẽ lộng hành, nội bộ mất đoàn kết, nhân dân mất lòng tin, mọi nhiệm vụ chính trị bị bê trể.

4. Phải lấy căn cứđánh giá, phân loại để làm công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm

Để công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm công chức đúng người, đúng sở trường công tác thì Phòng Tổ chức cán bộ phải rà soát kết quả đánh giá, phân loại công chức hàng năm kết hợp với các thành tích thi đua, khen thưởng và phân loại chất lượng đảng viên trong khoảng 3 năm gần nhất để lựa chọn, đề bạt, tham mưu cho Lãnh đạo Viện lựa chọn những người có thành tích tốt nhất. Tuyệt đối không được đề bạt, tham mưu cho Lãnh đạo Viện lựa chọn những người mà kết quả nhận xét, đánh giá hàng năm không phải là người xuất sắc nhất trong đơn vị; góp phần để đơn vị sử dụng đúng người, đúng việc, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

5. Phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về đánh giá, phân loại

Để khắc phục những hạn chế trong công tác đánh giá cán bộ trong ngành Kiểm sát thời gian quan, các đơn vị cần nghiên cứu, cập nhật những quy định mới của Đảng, Nhà nước để tổ chức thực hiện. Kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ sung khắc phục những thiếu sót, bất cập trong các văn bản hiện nay của Ngành.

KẾT LUẬN

Từ những quy định chung về mục đích và yêu cầu của công tác đánh giá, phân loại công chức, người lao động cũng như kết quả công tác công tác đánh giá, phân loại công chức, người lao động trong thời gian qua của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, với vốn kinh nghiệm còn hạn chế, bản thân tôi xin nêu ra một số giải pháp trên nhằm thực hiện tốt hơn công tác đánh giá, phân loại công chức, người lao động của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng. Để các giải pháp này hoàn thiện hơn và áp dụng có hiệu quả vào công tác đánh giá, phân loại công chức, người lao động của đơn vị, kính mong nhận được sự quan tâm, góp ý kiến của Hội đồng sáng kiến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

( *) Sáng kiến được công nhận năm 2016

Tác giả bài viết: Hoàng Vũ Thành- P15

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: cán bộ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Quản lý án dân sự
Hộp thư điện tử
Đại học kiểm sát
thư viện pháp luật
Tạp chí kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
VKS Quảng Nam
Viện kiểm sát tối cao
Truyền hình kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 4882

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 100951

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11148831

Bình yên trên vùng đất mới