18:41 ICT Thứ ba, 17/07/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Kiểm sát viên viết

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Thi đua, khen thưởng của VKSND hai cấp thành phố Đà Nẵng (*)

Thứ bảy - 19/11/2016 15:57
Luật Thi đua Khen thưởng 2003 (được sửa đổi, bổ sung năm 2005 và 2013) và các nghị định, thông tư hướng dẫn các tiêu chí thi đua, danh hiệu thi đua đã được cụ thể hóa làm cơ sở triển khai thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng và tạo chuyển biến tích cực, tạo động lực cho các cấp, các ngành thực hiện phong trào trong những năm qua. Công tác thi đua, khen thưởng có vai trò quan trọng, vừa là mục đích vừa là động lực góp phần hoàn thành tốt nhiệm của Ngành. Trong những năm qua công tác này luôn được lãnh đạo Viện quan tâm. Hàng năm, sau khi có Chỉ thị về công tác thi đua của Viện trưởng VKSND tối cao, VKSND thành phố đều kịp thời xây dựng Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, bám sát Chỉ thị, Kế hoạch công tác thi đua của Ngành, đơn vị; phát động, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn, tổng hợp và thông báo tiến độ, kết quả thi đua của VKSND hai cấp thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng vẫn còn một số tồn tại nhất định… cần có các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này tại VKSND hai cấp thành phố trong thời gian tới.

I.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI VKSND HAI CẤP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Công tác thi đua khen thưởng tại VKSNDTP Đà Nẵng đã có nhiều chuyển biến tích cực

1.1. Chú trọng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong thi đua khen thưởng

Trong những năm qua, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành nói chung và trong công tác thi đua khen thưởng nói riêng được Lãnh đạo Viện duy trì thường xuyên. Thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng quý để rút kinh nghiệm công tác, đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại và nguyên nhân cũng như đề ra những biện pháp, giải pháp khắc phục. Lãnh đạo Viện phụ trách địa bàn xuống họp với VKSND quận, huyện hàng tháng để nghe những khó khăn vướng mắc của cơ sở, có chỉ đạo kịp thời.

Ngay từ đầu năm công tác, VKSND thành phố  đã phát động phong trào xây dựng các đề tài, sáng kiến về giải pháp công tác, sáng kiến về cải tiến phương pháp làm việc để nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp cũng các hoạt động thực hiện nhiệm vụ khác. Trong 03 năm 2014-2016, Hội đồng Sáng kiến đã xét duyệt và công nhận 117 sáng kiến và đăng trên Trang tin điện tử VKSND thành phố để cán bộ, công chức trong Ngành tham khảo, vận dụng vào thực tiễn công việc.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, VKSND thành phố đã cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý,chỉ đạo điều hành. Các văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của Đảng, Nhà nước, VKSND Tối cao và VKSND thành phố đều được đăng tải công khai trên trang tin điện tử tại địa chỉ vksdanang.gov.vn hoặc mạng nội bộ của hai cấp Kiểm sát.

Lãnh đạo VKS hai cấp đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt đơn vị, trao đổi những kiến thức về lý luận kiến thức nghiệp vụ; đánh giá tình hình của đơn vị, tình hình vi phạm, tội phạm trên địa bàn… để quán triệt tinh thần rèn luyện cho toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên phải không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát theo lời Bác Hồ dạy “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Bên cạnh việc bình xét thi đua và khen thưởng định kỳ 06 tháng, năm theo quy định chung của Ngành, để động viên kịp thời và khích lệ tinh thần làm việc của cán bộ công chức trong Ngành, Lãnh đạo VKSND thành phố còn chú trọng thực hiện khen thưởng đột xuất cho những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong những đợt thi đua ngắn hạn hoặc gắn với từng khâu công tác cụ thể như: Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền; Khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp kỷ niệm thành lập Ngành….

1.2. Về phát động, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá công tác thi đua khen thưởng.

Lãnh đạo VKSND thành phố tiếp tục xác định công tác thi đua, khen thưởng là một trong những công tác quan trọng, là trách nhiệm của toàn Ngành trong việc tổ chức, triển khai xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đạt chất lượng cao nhất, phục vụ tốt nhất việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương, gắn liền với triển khai thực hiện kịp thời và đạt hiệu quả cao Nghị quyết của Quốc hội, Luật tổ chức VKSND năm 2014; tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trật tự nội vụ theo các Chỉ thị của VKSND tối cao và của Ban Thường vụ Thành ủy.

Hàng năm, ngay sau khi nhận được Chỉ thị công tác thi đua, khen thưởng của VKSND Tối cao, Lãnh đạo VKSND thành đã tổ chức quán triệt đến thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên hai cấp kiểm sát. Trên cơ sở đó, VKSND thành phố đã xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng hàng năm, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu cần đạt và đề ra các biện pháp, giải pháp công tác để thực hiện. Các đơn vị trực thuộc cũng xây dựng các Chương trình công tác thi đua của đơn vị mình để cụ thể hóa Chỉ thị công tác thi đua, khen thưởng của VKSND Tối cao và Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của VKSND thành phố phù hợp với và theo quy định của Ngành và điều kiện thực tế tại đơn vị.

Đồng thời, tổ chức cho 100% cán bộ, Kiểm sát viên 2 cấp đăng ký thi đua định kỳ hàng năm, tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đơn vị. Cùng với đăng ký thực hiện thi đua theo những nội dung tiêu chí của các phong trào thi đua, các đợt thi đua; cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị còn tích cực gắn thi đua với việc thực hiện có hiệu quả “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và thực hiện các chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được xác định trong các Nghị quyết của Quốc Hội, Chỉ thị công tác hàng năm của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch công tác của Viện trưởng VKSND thành phố.

Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các phong trào thi đua của từng cán bộ, Kiểm sát viên được thực hiện thường xuyên; qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố điển hình, những tấm gương tiêu biểu; chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong việc các phong trào thi đua.

Bên cạnh thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng do VKSND Tối cao và UBND thành phố phát động, VKSND thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động thi đua tiêu biểu như:Thi tìm hiểu về Luật Tổ chức VKSND năm 2014; Thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên”; Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015; Tổ chức giải bóng đá mini, cầu lông, cờ vua, cờ tướng trong các dịp kỷ niệm thành lập Ngành, các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố Đà Nẵng … và các hoạt động thi đua sôi nổi khác. Những hoạt động này vừa thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác nhưng cũng tạo ra một không khí thi đua làm việc, phấn đấu của cán bộ, Kiểm sát viên trong toán Ngành.

1.3. Về bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng.

VKSND hai cấp đã có nhiều cố gắng trong xây dựng các sáng kiến áp dụng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND hai cấp, đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng,…Đa số tập thể, cá nhân được bình xét đều đúng đối tượng, đạt tiêu chuẩn và gửi đúng thời hạn theo qui định, nhiều đơn vị đã chú trọng đến bình xét người lao động trong đơn vị, góp phần biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp cho sự phát triển của VKSND hai cấp.

Trong quá trình bình xét các danh hiệu thi đua, các đơn vị đã căn cứ vào tiêu chuẩn, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu công tác của các cá nhân để đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng hợp lý, công bằng. Tình trạng cộng dồn các danh hiệu thi đua như thời kỳ trước hiện nay đã không còn mà thay vào đó bằng việc xét và đề nghị khen thưởng những người xứng đáng, có thành tích hoặc cống hiến trong công tác. Nguyên tắc bình đẳng, công bằng được Hội đồng thi đua khen thưởng quán triệt và thực hiện triệt để. Công tác thi đua, khen thưởng trong những năm gần đây của VKSND thành phố đã không để xảy ra tình trạng bất bình đẳng, mất công bằng hay những khiếu nại của các tập thể và cá nhân có liên quan.

2. Những tồn tại và nguyên nhân

Nhìn chung, VKS hai cấp thành phố đã có nhiều cố gắng trong xây dựng các sáng kiến, giải pháp công tác hữu ích áp dụng trong thực tiễn vào thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKS hai cấp, đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng,…Đại đa số tập thể, cá nhân được bình xét đều đúng đối tượng, đạt tiêu chuẩn theo qui định; các văn bản qui định đối tượng, tiêu chuẩn xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng và các danh sách cá nhân, tập thể đủ tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng được công bố công khai lấy ý kiến trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố, góp phần vinh danh những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số đơn vị bình xét, đề xuất các danh hiệu thi đua, khen thưởng  không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, khen thưởng theo qui định.

Về đối tượng xét các danh hiệu thi đua: Một số đơn vị đề nghị xét các danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến” đối với trường hợp không thuộc đối tượng xét thi đua, khen thưởng của VKSND thành phố  theo Điểm 2, mục I, Quy chế về việc xét thi đua khen thưởng hàng năm ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-VKS, ngày 21/ 4/ 2014 của Viện trưởng VKSND thành phố  quy định: “2. Đối tượng thi đua khen thưởng là cán bộ, công chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định 68/CP và các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng” .Năm 2014 có 04 trường hợp: VKS T - 01 trường hợp, VKS S - 01 trường hợp, VKS N - 02 trường hợp. Năm 2015 có 01 trường hợp nghỉ trên 40 ngày làm việc không thuộc đối tượng xét thi đua, khen thưởng của VKSND thành phố nhưng vẫn được Phòng 11 đề nghị xét danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến”. Việc đề nghị này là không đúng theo quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013”, và  các Điều 1, 2 và Khoản 4, Điều 13, Quy chế thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân, ngày 03/7/2008 của VKSND tối cao (gọi tắt là Quy chế 307) quy định tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến ”quy định:Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” “Chiến sỹ tiên tiến” đối với một trong các trường hợp: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng, nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.” Cá nhân nghỉ làm việc từ 40 ngày trở lên, không thuộc diện xem xét, bình bầu các danh hiệu thi đua trong năm”.

Về tiêu chuẩn xét các danh hiệu thi đua: Một số cá nhân mặc dù được đơn vị quản lý trực tiếp đánh giá, xếp loại công chức cuối năm “Hoàn thành nhiệm vụ” song lại được đơn vị đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng VKSND thành phố tặng danh hiệu “Lao động Tiên tiến”. Việc đề nghị này là không đúng quy định tại các Điều 1, 2 và Khoản 4, Điều 13, Quy chế thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân, ngày 03/7/2008 của VKSND tối cao (gọi tắt là Quy chế 307) qui định tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” (Năm 2014 là 02 trường hợp).  Một số trường hợp không có sáng kiến, giải pháp công tác được Hội đồng sáng kiến VKSND thành phố công nhận nhưng vẫn được đơn vị bầu, đề xuất và làm báo cáo thành tích Chiến sĩ thi đua cơ sở là không đúng với quy định tại Khoản 3, Điều 13, Quy chế 307 qui định về tỉ lệ bình bầu và tiêu chuẩn “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Trong năm 2015, có 01 trường hợp đã được Viện trưởng VKSND Tối cao công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành năm 2014 nhưng năm 2015 đơn vị trực tiếp vẫn tiếp tục đề nghị VKSND Tối cao tặng Bằng khen là không đúng với nguyên tắc khen thưởng quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013”: “Thời gian để đề nghị khen thưởng cho lần tiếp theo được tính từ khi có quyết định khen thưởng lần trước”.

Cá biệt, có 01 trường hợp (VKS S) đề nghị VKSND Tối cao tặng thưởng cho cả 03 hình thức: Chiến sỹ thi đua Ngành, Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, và Chiến sỹ Thi đua Toàn quốc là vi phạm nguyên tắc khen thưởng quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013:“Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được”.

Bên cạnh nhiều đơn vị đã căn cứ vào tiêu chuẩn, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu công tác để bình xét thi đua, còn một số đơn vị, cá nhân không hoàn thành các chỉ tiêu công tác  hoặc để xảy ra nhiều sai sót trong công tác nghiệp vụ như: án hủy, án đình chỉ  có trách nhiệm của Kiểm sát viên, trả hồ sơ điều tra bổ sung vượt chỉ tiêu qui định..; để xảy ra vi phạm  kỷ luật nghiệp vụ, kỷ luật lao động…,nhưng vẫn đề nghị Viện trưởng VKSND cấp trên khen thưởng.

Về đề xuất tỷ lệ khen thưởng: Đa số các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, chính xác và đề xuất tỷ lệ khen thưởng hợp lý theo đúng hướng dẫn của VKSND Tối cao và VKSND thành phố. Tuy nhiên, trong các phong trào thi đua định kỳ như phong trào thi đua“Thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và phong trào thi đua “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI ” và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” một số đơn vị chưa thực hiện tốt công việc này như các VKSND quận C, L, N. Các vị  chưa chấp hành nghiêm túc Hướng dẫn số 458/HD-VKSTC-TĐKT của VKSND tối cao, đã đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen vượt tỷ lệ từ 50% đến 60% so với quy định. Điều này không những trái Hướng dẫn của VKSND tối cao mà còn gây khó khăn, kéo dài thời gian thẩm định của Hội đồng Thi đua, khen thưởng.

Để khắc phục tình trạng không có thành tích nhưng vẫn đề nghị khen thưởng về phong trào thi đua “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI ” và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, VKSND thành phố đã có công văn số 236/VKS-VP, ngày 16/5/2016 về lưu ý trong đề nghị xét, đề nghị khen thưởng trong các phong trào thi đua đợt 1 năm 2016, trong đó lưu ý:Để việc khen thưởng đối với phong trào thi đua này có ý nghĩa thiết thực, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng chỉ xét, đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ và có những đóng góp thiết thực, cụ thể trong việc xây dựng và phát triển nông thôn được nêu trong báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng; Không xét đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân không có đóng góp thiết thực và cụ thể trong việc xây dựng và phát triển nông thôn mới. Mặc dù VKSND thành phố đã có hướng dẫn cụ thể như đã nêu trên, song một số đơn vị, cá nhân không có đóng góp thiết thực, cụ thể trong việc xây dựng và phát triển nông thôn mới, thậm chí  trong báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của một số tập thể, cá nhân chỉ báo cáo chung chung, không nêu được những công việc thiết thực và cụ thể trong việc xây dựng và phát triển nông thôn mới nhưng vẫn được đơn vị bình bầu đề nghị khen thưởng (Bằng khen, Giấy khen). Do đó, Hội đồng Thi đua- khen thưởng đã không xét khen thưởng cho một số tập thể và 16 cá nhân không đủ tiêu chí khen thưởng.

Về công tác xây dựng sáng kiến:Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng sáng kiến còn một số tồn tại như: một số tác giả chưa hiểu đúng, hiểu rõ thế nào là sáng kiến và thủ tục xét, công nhận sáng kiến; Một số sáng kiến chất lượng chưa cao như: tên sáng kiến và nội dung không phù hợp; có sáng kiến quá sơ sài (chưa tới 05 trang), trình bày cẩu thả, để sai nhiều lỗi chính tả; giải pháp nêu ra chung chung, ngoài chức năng, nhiệm vụ của VKSND hai cấp; thậm chí có giải pháp công tác có thể áp dụng “rộng rãi” ở “nhiều ngành, nhiều lĩnh khác nhau” và“ trong phạm vi cả nước”; Có một số sáng kiến trình bày như bản báo cáo thành tích cá nhân, có sáng kiến về giải pháp công tác không có phần thực trạng (kết quả, tồn tại, nguyên nhân) cần giải quyết; Cá biệt có một số sáng kiến có một số nội dung “cắt dán”  trùng nhau, có sáng kiến không có tính khả thi…  

Nguyên nhân của những tồn tại này đó là:

Về chủ quan, trước hết do lãnh đạo một số đơn vị chưa thật sự chú trọng và quan tâm chỉ đạo, đổi mới công tác thi đua; chưa bám sát vào các tiêu chí để phát động thi đua, cũng như bình xét thi đua. Vì vậy, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ nói chung và thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua nói riêng chưa thật sự đi sâu, chưa quán triệt, đôn đốc, kiểm tra đối với cán bộ, Kiểm sát viên. Hai là, bộ phận tham mưu cho các đơn vị chưa tập trung, nghiên cứu kỹ Luật thi đua khen thưởng và các văn bản liên quan cũng như các hướng dẫn của Ngành và VKSND thành phố.  

Về khách quan, như trên đã nói, Luật thi đua khen thưởng đã được sửa đổi bổ sung cùng với các văn bản hướng dẫn mới đã có hiệu lực thi hành nhưng Quy chế 307 đã lạc hậu, chậm được sửa đổi, bổ sung. VKSND Tối cao chậm ban hành bộ tiêu chí chấm điểm thi đua trong toàn Ngành cũng là một trở ngại. Bên cạnh đó, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng thay nhau đi học phần nào cũng ảnh hưởng tới chất lượng trong công tác này.

Nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua của VKSND thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Những tồn tại trong công tác này dần đần được khắc phục. Đồng thời, qua mỗi đợt thi đua Hội đồng Thi đua khen thưởng VKSND thành phố đều đã có Thông báo rút kinh nghiệm, chi ra những tồn tại của các đơn vị để khắc phục kịp thời.

3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI VKSNDTP ĐÀ NẴNG

3.1. Về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

VKS hai cấp tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 38 của Thành ủy Đà Nẵng, Chỉ thị số 08 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; triển khai Thông tư của VKSND tối cao về Thi đua, khen thưởng và hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá, chấm điểm thi đua đối với VKS hai cấp; Tiếp tục nâng cao chất lượng các sáng kiến, giải pháp công tác của các tập thể, cá nhân trong cả hai cấp Kiểm sát; sửa đổi, bổ sung các Quy chế Thi đua, khen thưởng; Quy chế xét công nhận sáng kiến của VKSND thành phố cho phù hợp với các quy định mới của Nhà nước và của Ngành.

Nhận thức đúng vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, nên những năm qua, lãnh đạo VKSND hai cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đưa công tác này vào nền nếp, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực. Có thể khẳng định rằng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban cán sự đảng, các cấp ủy, lãnh đạo VKS hai cấp là nhân tố quan trọng, quyết định trong thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần đưa công tác này ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Công tác thi đua đã trở thành là một trong những động lực quan trọng để các đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Lãnh đạo Viện, Đảng VKSND thành phố, Chi ủy, các Viện trưởng, các Trưởng phòng phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; cần thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất, không trọng tâm, không đúng đối tượng. Mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động sâu rộng, thường xuyên, chất lượng trong toàn ngành kiểm sát thành phố Đà Nẵng.

3.2. Về công tác phát động, triển khai và tổng kết các phong trào thi đua

Để công tác này đạt hiệu quả cao, trước hết phải tạo sự thống nhất về tư tưởng trong việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong VKS hai cấp thành phố. Đây là động lực phấn đấu đối với mỗi cán bộ, công chức, người lao động tỏng ngành, là tiền đề cơ bản, quan trọng nhất trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả, thành công công tác thi đua, khen thưởng. Vì vậy, các cấp ủy, chi bộ Đảng cần tăng cường sự lãnh đạo của mình đối với công tác thi đua khen thưởng; các tổ chức đoàn thể cần phối hợp vào cuộc một cách quyết liệt để công tác thi đua khen thưởng phát triển đồng bộ, sâu rộng, đạt kết quả và thường xuyên được duy trì; mỗi đơn vị cần xác định công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ chính trị quan trọng; mỗi cán bộ, công chức cần xác định tư tưởng thi đua, phấn đấu hết mình trong từng nhiệm vụ công tác, trong các lĩnh vực của đời sống, nâng cao chất lượng công tác về mọi mặt, hoàn thiện bản thân. Như vậy, yêu cầu đặt ra là mỗi cấp ủy, đoàn thể phải tăng cường trách nhiệm quản lý, vận động và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các phong trào, các hoạt động chuyên môn của tổ chức mình cũng như các phong trào thi đua do ngành phát động. Khi đã phát động phong trào thi đua thì phải huy động cả hệ thống chính trị trong đơn vị cùng tham gia. Thông qua việc tham gia thực hiện phong trào thi đua đối với cán bộ, công chức và người lao động là một tiêu chí để đánh giá khen thưởng hàng năm. Phải tạo cho được hiệu ứng trong phong trào thi đua, mang tính cạnh tranh cao, lành mạnh, giữa cá nhân với cá nhân, giữa tập thể với tập thể, giữa đơn vị này và đơn vị khác.

Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng cần nhanh nhạy, nắm bắt những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những khâu yếu, việc khó của các đơn vị và hơn nữa phải chủ động, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, đề xuất nội dung và phương thức để tháo gỡ thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề, phong trào thi đua đột xuất. Vì là phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, chỉ có khoảng thời gian nhất định, nên trước hết, cấp ủy, lãnh đạo và người đứng đầu phải xác định quyết tâm cao trong thực hiện chuyên đề đã xác định,phải tập trung nhân lực và các nguồn lực để hướng vào giải quyết những khó khăn, tồn tại đó.

Một vấn đề quan trọng là đã phát động phong trào thi đua thì phải có sơ, tổng kết khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đưa tiêu chí phát động phong trào thi đua thường xuyên, theo chuyên đề, theo đợt là một trong tiêu chí hàng đầu để Hội đồng thi đua khen thưởng xét danh hiệu thi đua cho đơn vị, cá nhân. Đơn vị nào mà phát động thi đua mang tính hình thức, không triển khai sơ, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến thì người đứng đầu đơn vị đó phải chịu trách nhiệm về những thiếu sót trên.

3.3. Đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ trong xét, duyệt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

Có thể nói đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong công tác thi đua khen thưởng và cũng là quá trình mà một số đơn thường hay gặp những vướng mắc, tồn tại như nêu ở trên. Để làm tốt vấn đề này, bên cạnh sự lãnh đạo sâu sát của Cấp ủy, Chi bộ, lãnh đạo các đơn vị, sự thống nhất trong tư tưởng và hành động trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua thì trách nhiệm, sự nỗ lực, ý thức của mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong ngành đóng một vai trò hết sức quan trọng, bởi nó phát huy được sức mạnh của cả tập thể trong việc phấn đấu, hướng tới mục tiêu chung của toàn Ngành.

Trước hết, lãnh đạo các đơn vị phải quán triệt đến toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị mình các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng, nhất là tinh thần thi đua lành mạnh, không tiêu cực. Từ đó, hình thành ý thức chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và của Ngành về thi đua, khen thưởng trong cán bộ, công chức và người lao động. Trong quá trình xét thi đua và đề nghị khen thưởng đơn vị phải căn cứ vào tiêu chuẩn, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu công tác của các cá nhân và của tập thể mình để bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng. Tỷ lệ đề nghị khen thưởng phải không vượt quá tỷ lệ theo tiêu chuẩn mà Ngành và VKSND thành phố đã thông báo, tránh trường hợp đề nghị vượt quá tỷ lệ so với số lượng biên chế của đơn vị mình.

Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng trong việc xét các danh hiệu thi đua và khen thưởng, đề nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân xứng đáng. Vấn đề này trong thời gian qua đã dần đần được khắc phục, những sai sót về đối tượng, tiêu chuẩn xét thi đua và tỷ lệ đề nghị khen thưởng đã được Thường trực Hội đồng báo cáo, tham mưu và Hội đồng thi đua khen thưởng kiên quyết không xét thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn và vượt quá tỷ lệ khen thưởng. Việc này đã được Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng có thông báo rút kinh nghiệm để các đơn vị khắc phục và hoàn thành tốt hơn trong thời gian tới.

3.4. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng:

Hiện nay, theo quy định của Ngành, chỉ ở VKSND cấp tỉnh mới có công chức chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng. Đối với VKSND cấp huyện, công tác thi đua khen thưởng thường giao cho một công chức kiêm nhiệm, thường là cán bộ phụ trách tổng hợp thực hiện. Đối với VKSND thành phố được biên chế 01 công chức chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng thuộc Văn phòng tổng hợp. Tuy nhiên, ngay cả biên chế này cũng là kiêm nhiệm, cán bộ tổng hợp giúp Chánh Văn phòng (Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng) trong công tác thi đua, khen thưởng. Ở các VKSND quận, huyện, do kiêm nhiệm nên quá trình triển khai, thực hiện, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và đề nghị khen thưởng vẫn còn lúng túng, vẫn để xảy ra một số sai sót nhất định. Vì vậy,  cán bộ, công chức trong Ngành nói chung và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng nói riêng phải không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu đường lối, chủ trương của Ðảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng chú trọng Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, nhận thức rõ nét hơn, cụ thể hơn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của chính bản thân mình đối với công tác này.

Bên cạnh đó, việc kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng của VKSND thành phố là một yêu cầu cấp bách nhằm tạo sự thống nhất, ổn định lâu dài. Đồng thời, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến phải được thường xuyên kiện toàn để phù hợp với các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và đảm bảo chất lượng hoạt động hiệu quả hơn, sâu sát hơn. Tăng cường công tác tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khen thưởng và đề nghị khen thưởng đúng người đúng việc, đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai. Chú trọng khen thưởng người tốt, việc tốt. Thành tích mức nào thì khen mức đó. Quan tâm đến những đơn vị những thành tích nổi bật, có cách làm hay, cá nhân là người lao động, công chức nữ.

3.5. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thi đua bám sát hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ theo quy định của Ngành:

Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác thi đua, khen thưởng theo Luật Thi đua, khen thưởng (Sửa đổi, bổ sung năm 2013) và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như Luật tổ chức VKSND năm 2014, trong đó, tập trung triển khai, thực hiện tốt hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá, chấm điểm thi đua ngay sau khi VKSND Tối cao ban hành Bộ tiêu chí chấm điểm thi đua của toàn Ngành. Trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu cơ bản của VKSND tối cao và Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ngành Kiểm sát nhân dân (sửa đổi, bổ sung), Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, VKSND quận, huyện xây dựng tiêu chí cơ bản đánh giá, chấm điểm từng Phòng nghiệp vụ và các VKSND quận, huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng sáng kiến của các tập thể, cá nhân trong cả hai cấp; sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua, khen thưởng của VKSND thành phố cho phù hợp với quy định mới.

3.6. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra trong công tác thi đua khen thưởng

Chúng ta có thể thấy rõ tác dụng của việc hướng dẫn kịp thời, chính xác cùng với việc kiểm tra việc triển khai và thực hiện các phong trào thi đua là một trong những nguyên nhân làm cho hiệu quả trong công tác này ngày càng được nâng lên.

Căn cứ vào từng thời điểm cụ thể (Hàng quý, sáu tháng), Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tham mưu cho Viện trưởng VKSND thành phố kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cũng như các chỉ tiêu nghiệp vụ của các đơn vị và cá nhân với những yêu cầu, nội dung, mục tiêu cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của Ngành gắn với yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các Trưởng Phòng và các Viện trưởng VKSND quận, huyện phải chú trọng đôn đốc, kiểm tra trong công tác này. Đặc biệt, trong những đợt thi đua cao điểm như sáu tháng, cuối năm nên tạo điều kiện về thời gian và giảm khối lượng công việc cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị mình để họ tập trung nâng cao hiệu quả các báo cáo, hồ sơ thi đua, khen thưởng theo yêu cầu./.

(*) Trích từ sáng kiến năm 2016

Tác giả bài viết: Đặng Văn Anh -Văn phòng tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Quản lý án dân sự
Đại học kiểm sát
Phần mềm quản lý án hình sự
Viện kiểm sát tối cao
thư viện pháp luật
Tạp chí kiểm sát
Truyền hình kiểm sát
VKS Quảng Nam
Hộp thư điện tử
báo bảo vệ pháp luật

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 4014

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 90223

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11138103

Bình yên trên vùng đất mới