16:17 ICT Thứ sáu, 22/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Kiểm sát viên viết

VKSND thành phố Đà Nẵng: Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử

Thứ ba - 24/01/2017 21:46
Ngày 24/1/2017, để phát huy những kết quả đã đạt được, hạn chế những thiếu sót trong thời gian qua, đồng thời nâng cao chất lượng, trách nhiệm của Ban Biên tập, Cộng tác viên trong công tác thông tin tuyên truyền, Viện trưởng VKSND thành phố đã ban hành Quyết định số 81/VKS-VP, kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử, VKSND thành phố Đà Nẵng.

 Điều 2, Quy chế này quy định nhiệm vụ của Ban Biên tập: Điều hành mọi hoạt động của Trang tin, chịu trách nhiệm về các vấn đề nội dung thông tin, kỹ thuật, đề xuất kế hoạch tài chính nhằm đảm bảo Trang tin hoạt động thường xuyên, liên tục và an toàn, cũng như khả năng phát triển mở rộng Trang tin; Xây dựng kế hoạch công tác của Ban Biên tập trình Lãnh đạo Viện, chuẩn bị nội dung và chương trình các kỳ họp của Ban Biên tập, các Cộng tác viên; Tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do các đơn vị, tác giả gửi Trang tin, phân công xử lý, biên tập, soát xét bản thảo các ấn phẩm trước khi xuất bản; Xây dựng chủ đề, nội dung, hình thức, số lượng các tin tức, hình ảnh, sự kiện để xuất bản trên Trang tin; Hướng dẫn và phối hợp với công chức của các VKSND quận, huyện, các Phòng trực thuộc VKSND thành phố (các đơn vị) trong việc viết tin, bài, hình ảnh, văn bản và các thông tin khác từ các đơn vị. Xây dựng và tổ chức mạng lưới Cộng tác viên. Hướng dẫn nghiệp vụ viết tin, bài, hình ảnh cho Cộng tác viên; Tham gia viết, biên tập tin, bài, hình ảnh nhằm thông tin tuyên truyền về các hoạt động của VKSND thành phố và các VKSND quận, huyện (VKS hai cấp); Tổng hợp ý kiến của người truy cập; báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời với lãnh đạo Viện. Quản lý các văn bản, tài liệu có liên quan đến công tác xuất bản.

   Để nâng cao trách nhiệm của Ban Biên tập và các thành viên Ban Biên tập. Điều 3, Quy chế đã quyđịnh quyền hạn và trách nhiệm của Ban Biên tập: Yêu cầu các lãnh đạo đơn vị cung cấp thông tin và duyệt nội dung để phục vụ cho công tác của Ban Biên tập. Được tham dự cuộc họp, hội thảo do VKS hai cấp tổ chức; Đề nghị cung cấp, bổ sung các tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật, thông báo, văn bản chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện có liên quan đến nhiệm vụ của Ban Biên tập; Đề xuất thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm; Từ chối đăng các tin, bài, hình ảnh không đạt yêu cầu và thông báo cho tác giả biết lý do.

    Khoản 2, Điều 3, Quy chế này quy định rõ Ban Biên tập chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp, biên tập, xuất bản trên Trang tin; Cân đối nguồn kinh phí được Viện trưởng VKSND thành phố giao hàng năm để chi trả nhuận bút, thù lao theo Quy chế về chế độ thanh toán tiền nhuận bút, thù lao của VKSND thành phố.

Quy chế này quy định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của các thành viên Ban Biên tập và Cộng tác viên như sau:

 Trưởng Ban Biên tập là Phó Viện trưởng VKSND thành phố, Tổ trưởng Tổ Tuyên truyền chịu trách nhiệm trước pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, trước Viện trưởng VKSND thành phố về toàn bộ các nội dung thông tin đã xuất bản trên Trang tin. Có quyền và nhiệm vụ sau: Chỉ đạo Ban Biên tập hoạt động theo chương trình, kế hoạch đề ra; Định hướng chủ đề, nội dung thông tin tuyên truyền; Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Biên tập; Quyết định công nhận đội ngũ Cộng tác viên; Quyết định duyệt tin, bài, hình ảnh, văn bản xuất bản; thu hồi tin, bài, hình ảnh, văn bản đã xuất bản; Đề xuất Viện trưởng VKSND thành phố bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các Phó Ban, Biên tập viên; Bổ nhiệm, miễn nhiệm các Thư ký Ban Biên tập; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban Biên tập và cộng tác viên (Điều 6).

 Phó Trưởng Ban Biên tập Thường trực là Chánh Văn phòng, Tổ Phó Tổ Tuyên truyền, được Viện trưởng ủy quyền phát ngôn những thông tin liên quan đến hoạt động của VKSND thành phố, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND thành phố và Trưởng Ban Biên tập về các nhiệm vụ phân công, có nhiệm vụ: Giúp Trưởng Ban trong công tác biên tập, xuất bản tin, bài, hình ảnh của các Phòng thuộc VKSND thành phố (trừ Phòng Thống kê); chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách. Khi Trưởng Ban bận công tác thì Phó Trưởng Ban Thường trực được phân công thay mặt Trưởng Banđiều hành hoạt động của Ban Biên tập, giải quyết những vấn đề có liên quan tới Trang tin; Chỉ đạo, biên tập và duyệt tin, hình ảnh thuộc các Phòng thuộc VKSND thành phố (trừ Phòng Thống kê), Đảng ủy, Chi đoàn, Hội Luật gia, Hội Cựu Chiến binh và bài viết của Văn phòng; thực hiện các chuyên mục theo phân công của Trưởng Ban; Tổ chức, đôn đốc các Phòng, Thư ký liên quan đến lĩnh vực được phân công; Quyết định thu hồi tin, bài, hình ảnh, văn bản điện tử đã xuất bản thuộc lĩnh vực quản lý; Theo dõi, đánh giá kết quả và đề xuất thi đua, khen thưởng trong tác thông tin tuyên truyền trên Trang tin(Điều 7).

 Phó Ban Biên tập là Trưởng Phòng Thống kê, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND thành phố và Trưởng Ban về các nhiệm vụ phân công, có nhiệm vụ: Chỉ đạo, quản lý và điều hành công tác quản trị của Trang tin, công tác bảo mật; bảo đảm Trang tin hoạt động ổn định và liên tục; Phát triển và hoàn thiện kỹ thuật Trang tin; Chỉ đạo, biên tập và duyệt tin, bài viết, hình ảnh của các VKSND quận, huyện, Phòng Thống kê; cập nhật văn bản điện tử của các Phòng (trừ Văn phòng); các chuyên mục theo phân công của Trưởng Ban; Chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổng hợp, thanh toán chi trả nhuận bút, thù lao cho Cộng tác viên, thành viên Ban Biên tập; Xây dựng kế hoạch, báo cáo kết quả hoạt động của Ban Biên tập; Chỉ đạo công tác lưu trữ các tin, bài, hình ảnh và văn bản điện tử đã xuất bản trên Trang tin; Quyết định thu hồi tin, bài, hình ảnh, văn bản đã xuất bản thuộc lĩnh vực quản lý; Đề xuất danh sách và tham gia tổ chức mạng lưới cộng tác viên nhằm mục đích tạo nguồn cung cấp thông tin ổn định phục vụ biên tập tin theo chuyên mục phụ trách; Quản lý danh sách người được truy cập vào mục Tin nội bộ, Trang tin  (Điều 8).

Các Biên tập viên là người chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về các nhiệm vụ phân công, có nhiệm vụ: Phụ trách biên tập, duyệt các bài, hình ảnh, văn bản theo từng nội dung chuyên mục được phân công, đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, chính xác và đúng quy định nguồn thông tin thích hợp; Tham gia viết tin, bài và biên tập tin, bài, hình ảnh nhằm thông tin về các hoạt động của VKSND thành phố và các đoàn thể; Cập nhật văn bản điện tử lên Trang tin thuộc lĩnh vực phụ trách (Điều 9).

Các Thư ký Ban Biên tập có nhiệm vụ: Quản trị mạng, vận hành kỹ thuật Trang tin ổn định, liên tục và làm tốt công tác bảo mật; Tiếp nhận soát xét các tin, bài, ảnh, video clip của các đơn vị cung cấp; thiết kế hình thức, chỉnh sửa lỗi cú pháp, lỗi chính tả và cập nhật các văn bản do các Phòng gửi đến, phải đảm bảo nội dung, hình thức đúng theo quy định; Thông báo cho các Phó Ban, Biên tập viên biết các tin, bài, hình ảnh đã cập nhật lên Trang tin để Biên tập viên xử lý, duyệt xuất bản; Cập nhật các văn bản điện tử lên Trang tin do các Phòng chuyển đến  để công bố trên Trang tin; Khai thác có hiệu quả máy quay phim, máy ảnh được trang bị để phục vụ Trang tin; Đề xuất, thực hiện các chế độ, chính sách phục vụ công tác viết tin, biên tập, xuất bản. Giúp Ban Biên tập xây dựng kế hoạch, báo cáo những nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo Viện; Định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, 12 tháng), tổng hợp kết quả viết tin, bài và văn bản điện tử cập nhật lên trang tin để thông báo cho các đơn vị biết. Định kỳ, mỗi quý một lần (Trong vòng 10 ngày đầu quý), phải tổng hợp kết quả viết tin, bài, hình ảnh và cập nhật văn bản điện tử của hai cấp Kiểm sát để chuyển cho Văn phòng thanh toán cho các Cộng tác viên…(Điều 9)

Cộng tác viên là các công chức, và người lao động thuộc VKS hai cấp tham gia cung cấp thông tin thuộc tất cả lĩnh vực họat động của ngành Kiểm sát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Các tin, bài viết, hình ảnh phải liên quan đến hoạt động thực hiện chức năng của ngành Kiểm sát nhân dân theo quy định tại Điều 12, Quy chế này; Các Cộng tác viên được quyền sử dụng bút danh khi viết tin, bài, hình ảnh sau khi đăng ký và được Ban Biên tập chấp nhận (Điều  11).

Tại khoản 2, Điều 11 quy định cụ thể: Các tin, bài viết gửi về Ban Biên tập phải bảo đảm độ dài tối thiểu ½ trang A4, độ giãn 1.5, font: Times New roman; tin viết phải mang tính thời sự, không lạc hậu so với thời gian xảy ra sự kiện không quá 24 giờ, tính từ thời gian gửi tin điện tử đến hộp thư của Ban Biên tập.


 Điều 13,  Quy chế quy định cụ thể quy trình xuất bản tin, bài viết như sau:

- Bước 1(do người viết thực hiện): Đưa tin, bài, hình ảnh có đủ các yếu tố: chủ đề (tít tin), tóm tắt nội dung quan trọng nhất (sapo), nội dung, tên, địa chỉ người viết, nguồn tin (nếu lấy thông tin từ nguồn khác).

- Bước 2(Thư ký Ban Biên tập):

+ Nhận, phân loại sơ bộ theo chuyên mục;

+ Hiệu chỉnh nội dung, rà soát lỗi cú pháp và chính tả; định dạng nội dung hình ảnh cập nhật lên Trang tin và báo cho Trưởng, Phó Trưởng Ban, Biên tập viên (Gọi chung là Biên tập viên) biên tập và duyệt xuất bản.

- Bước 3:Biên tập viên xem xét, biên tập lại để hoàn thiện bài viết và duyệt nội dung tin, bài viết, hình ảnh của Cộng tác viên gửi về, nhằm kiểm tra, thẩm định, xác thực lại tính chính xác của thông tin để sửa đổi, bổ sung. Nếu đạt yêu cầu về nội dung và hình thức thì duyệt phát hành. Ngược lại, nếu không đạt yêu cầu, Biên tập viên trả tin, bài viết lại cho Cộng tác viên yêu cầu biên tập lại và nêu rõ lý do.

- Bước 4:Sau khi tin, bài viết, hình ảnh được phát hành, Biên tập viên tiếp tục kiểm tra lại để sửa chữa (nếu có). Nếu phát hiện ra sai sót không khắc phục được, Biên tập viên phải thu hồi tin, bài, hình ảnh, văn bản điện tử đã xuất bản.


 Điều 15, Quy định cụ thể  thời gian xử lý tin, xuất bản của Ban Biên tập như sau: Việc cập nhật tin, bài, hình ảnh và văn bản trên Trang tin được thực hiện hàng ngày (trừ thứ Bảy, Chủ nhật).

- Thời hạn Thư ký cập nhật tin viết lên Trang tin không quá 04 giờ làm việc; Thời hạn Biên tập viên duyệt tin không quá 04 giờ làm việc.

- Thời hạn cập nhật bài viết lên lên Trang tin không quá 8 giờ làm việc; Thời hạn duyệt bài viết không quá 24 giờ làm việc.

Điều 17, Quy chế quy định các Phòng, VKSND quận, huyện có trách nhiệm viết tin, bài, hình ảnh cung cấp cho Ban Biên tập phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, chỉ tiêu:

 - Mỗi Phòng: 02 tin hoặc bài viết/ tháng;

 - Mỗi VKSND quận, huyện: 03 tin hoặc bài viết/ tháng;

Các Phòng có trách nhiệm cung cấp văn bản điện tử, biểu mẫu nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho Ban Biên tập để phổ biến công khai, minh bạch và rộng rãi cho công chức, người lao động biết, thực hiện.Thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản hoặc văn bản được phát hành.


Việc ban hành Quy chế này góp phần nâng cao trách nhiệm của các thành viên Ban Biên tập, Cộng tác viên, các Phòng, các VKSND quận, huyện, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền của VKS hai cấp trong năm 2017 và những năm tiếp theo./.

Tác giả bài viết: VH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Quản lý án dân sự
Phần mềm quản lý án hình sự
VKS Quảng Nam
Đại học kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
Hộp thư điện tử
Truyền hình kiểm sát
Viện kiểm sát tối cao
thư viện pháp luật
Tạp chí kiểm sát

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Thành viên online : 1

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 3030

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 120694

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11002675

Bình yên trên vùng đất mới