18:38 ICT Thứ ba, 17/07/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới

Văn bản mới: Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp của Ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016 đến 2021

Thứ tư - 11/01/2017 10:00
Ngày 09/1/2017, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng xây dựng Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 đến 2021, Phòng Tổ chức cán bộ giới thiệu một số nội dung chính của chương trình

I. Công tác quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp

Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, trọng tâm là: Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII; Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3//2014; Kết luận số 01-KL/TW ngày 4/4/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch sổ 35-KH/CCTP ngày 14/3/2014 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương về “Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”; Chương trình số 03 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương; các chủ trương, đường lối về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa và Chương trình số 01-Ctr/BCSĐ ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016 đến 2021.

Phòng 15 cùng với Văn phòng tổng hợp và Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị ở cả hai cấp trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện.

 II. Về đóng góp ý kiến để xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp

1.Thông qua thực tế thực hiện chức năng nhiệm vụ công tác tại đơn vị, phát động để toàn thể công chức và người lao động của cả hai cấp Kiểm sát thành phố nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm 2015, Luật phòng, chống tham nhũng; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật thi hành án dân sự, Luật thi hành án hình sự, Luật đặc xá và các văn bản pháp luật có liên quan; thực hiện tốt chủ trương mà Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra là “đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”; phố hợp với Hội luật gia tích cực nghiên cứu, góp ý xây dựng các dự án luật, pháp lệnh khác trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIV liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.

2.Tiếp tục quán triệt để cả hai cấp Kiểm sát của thành phố triển khai thực hiện tốt Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật tố tụng hành chính năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan; và các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015.

3.Tổ chức tập huấn, quán triệt hướng dẫn thi hành các đạo luật về tư pháp; thông qua thực tế thực hiện các quy chế công tác, quy định nghiệp vụ của ngành, các đơn vị chủ động đề nghị lãnh đạo Viện hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế công tác, quy định nghiệp vụ phù hợp với quy định chung của Ngành.

Phòng 15 và Văn phòng tổng hợp tham mưu cho lãnh đạo Viện tổ chức thực hiện.

III. Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và củng cố, kiện toàn bộ máy.

1.Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; thực hiện việc quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, nhận xét đánh giá, phân loại và đề bạt, bổ nhiệm theo hướng trẻ hoá nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mới theo quy định của các bộ luật, luật.

Phòng 15 chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện.

2.Quán triệt cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của lãnh đạo quản lý, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, tạo điều kiện để Kiểm sát viên, Kiểm tra viên chủ động trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao tính độc lập, chịu trách nhiệm về các hành vi và quyết định tố tụng của mình theo quy định của pháp luật.

Văn phòng tổng hợp tham mưu cho lãnh đạo Viện tổ chức thực hiện.

IV. Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân

1. Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự; bảo đảm mọi hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, khởi tố, điều tra, truy tổ, xét xử, thi hành án hình sự tuân thủ đúng pháp luật; không để bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội.

1.1.Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu nghiệp vụ trong các nghị quyết của Quốc hội đã đề ra, như: Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2013/QH13, Nghị quyết số 96/2015/QH13, Nghị quyết số 111/2015/QH13 và Nghị quyết số 113/2015/QH13...; Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng và Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị vê tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; nâng cao chất lượng, hiệu qua công tác phát hiện, xử lý án tham nhũng thuộc trách nhiệm của Ngành; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về “tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và nâng cao trách nhiệm trong giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự.

Tất cả các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện.

1.2.Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/2013/CT-VKSTC ngày 6/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm”, bảo đảm việc phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, kiên quyết không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Tất cả các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện.

1.3.Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương “Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa”', bảo đảm thực hiện nguyên tắc “tranh tụng trong xét xử được bảo đảm” theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-VKSTC ngày 6/4/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”; đối mới, tăng cường các biện pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của Kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; kiểm sát chặt chẽ các Bản án, Quyết định của Tòa án, phát hiện kịp thời các vi phạm để kiến nghị, kháng nghị theo thẩm quyền, góp phần bảo đảm để Tòa án ra Bản án, Quyết định có căn cứ, đúng pháp luật, đúng người, đúng tội; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân (nếu để xảy ra oan, sai).

Phòng 7 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan ở cả hai cấp Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện.

1.4.Tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù; kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm trong việc giam giữ, thi hành án phạt tù bảo đảm việc quản lý và thực hiện đúng các chế độ về giam, giữ, thi hành án phạt tù; chú trọng kiểm sát trực tiếp; tăng cường kiểm sát các trường họp bị kết án phạt tù nhưng chưa thi hành, trốn thi hành án, tạm đình chỉ, hoãn chấp hành hình phạt tù, đặc xá, thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú.

Phòng 8 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan ở cả hai cấp Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện.

2.Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại và các việc khác theo quy định của pháp luật; bảo đảm công tâm, khách quan, cẩn trọng trong nghiên cứu, đánh giá các tài liệu, chứng cứ và việc áp dụng pháp luật của Tòa án; kiểm sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục và thời hạn tố tụng, khắc phục triệt để các vi phạm tố tụng do lỗi chủ quan của Kiểm sát viên; thực hiện tốt trách nhiệm tham gia phiên tòa, phiên họp, nâng cao chất lượng phát biểu quan điểm giải quyết vụ việc tại phiên tòa, phiên họp của Kiểm sát viên; thực hiện hiệu quả quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật tố tụng hành chính năm 2015, Luật Phá sản, Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tăng cường tổ chức tập huấn, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề án, đề tài, chuyên đề nghiệp vụ… (đã được cấp có thẩm quyền công nhận) vào thực tiễn công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại và các việc khác theo quy định của pháp luật.

Phòng 9, 10 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan ở cả hai cấp Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện.

3.Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; tăng cường kiểm sát chặt chẽ việc xác minh, phân loại việc thi hành án, việc áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án, hoãn thi hành án; giải quyêt dứt điểm những vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài; thu hồi tài sản tham nhũng; các việc thi hành án liên quan đến các tổ chức tín dụng; tăng cường phối họp, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự.

Phòng 11 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan ở cả hai cấp Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện.

4.Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; đẩy nhanh tiến độ phân loại, xử lý và nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cao thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân; theo dõi chặt chẽ, tăng cường phối hợp, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp.

Phòng 12 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan ở cả hai cấp Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện.

V. Công tác xây dựng Ngành

1.Thường xuyên chăm lo, giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên và người lao động gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biển", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Phòng 15 phối hợp với Đảng uỷ tổ chức thực hiện.

2.Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, người lao động đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân theo những quy định mới của Luật tổ chức Viện kiểm sát nahan dân năm 2014 và các Bộ luật, luật mới về tư pháp; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 4/4/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; điều động, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức lãnh đạo quản lý, Kiểm sát viên phù họp, đúng theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu và nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực; lựa chọn người thực sự có đạo đức tốt, tâm huyết, năng lực, bản lĩnh chính trị để đề bạt, bổ nhiệm các chức danh tư pháp theo chỉ tiêu, biên chế đã được giao; chú trọng tạo nguồn cán bộ từ cơ sở, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ để tạo nguồn cán bộ có kiến thức thực tế, giỏi về nghiệp nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật; tích cực chuẩn bị đội ngũ Kiểm sát viên có đủ điều kiện tham gia tố tụng trong các vụ việc có yếu tố nước ngoài, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhưng vẫn đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên để thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý hai cấp. Thực hiện tốt chủ trương luân chuyển, định kỳ chuyên đổi vị trí công tác đối với Kiểm sát viên, công chức lãnh đạo, quản lý nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật nghiệp vụ.

Phòng 15 tham mưu cho Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện.

3.Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hai cấp; báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xin thành lập Thanh tra và Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy theo đề án đã báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Triển khai thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra trong ngành Kiểm sát nhân dân theo quy định; tích cực tổ chức rút kinh nghiệm về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường kỷ luật, kỷ cương ở cả hai cấp Kiểm sát thành phố Đà Nẵng.

Phòng 15 và Phòng 1 tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện.

 4.Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các buổi toạ đàm, rút kinh nghiệm và tăng cường công tác tự đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; rà soát cử công chức đi học nghiệp vụ Kiểm sát, các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức; cử công chức lãnh đạo quản lý đi học trung cấp, cao cấp lý luận chính trị và kiến thức quốc phòng bảo đảm đúng đối tượng quy định.

Phòng 15 tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện.

5.Thực hiện đúng quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về chế độ, chính sách tiền lương, khen thưởng, chính sách đãi ngộ… theo phân cấp quản lý. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc quản lý cán bộ, thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên đảm bảo đúng quy trình, đối tượng. Làm tốt công tác phân loại, đánh giá cán bộ hàng năm.

Phòng 15 tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện.

6. Đẩy mạnh các hoạt động công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung tăng cường kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật nội vụ tại các đơn vị, nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý, điều hành của cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc chấp hành kỷ luật nội vụ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-V9 ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Chú trọng công tác thanh tra nghiệp vụ nhằm kịp thời đánh giá được những ưu điểm, thiếu sót, vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của các đơn vị trực thuộc và công chức nghiệp vụ khi thi hành công vụ. Tổ chức kiểm tra, xác minh những dấu hiệu vi phạm và có kết luận cụ thể về những sai phạm, trách nhiệm của cá nhân trong việc để xảy ra sai phạm và đề xuất việc xem xét kỷ luật (nếu đến mức phải thi hành kỷ luật).

Phòng 15 tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện.

7.Báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc phù hợp với trụ sở mới xây dựng và bảo đảm kinh phí cho hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Tranh thủ nguồn hỗ trợ của chính quyền địa phương để trang bị phương tiện làm việc và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Triệt để thực hành tiết kiệm, tập trung kinh phí chi cho công tác nghiệp vụ, đào tạo cán bộ. Quản lý, khai thác tốt trang thiết bị được giao, bảo đảm việc sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

Văn phòng tổng hợp tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện.

8.Tiếp tục tăng cường đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm; đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2021.

Văn phòng tổng hợp phối hợp với Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện.

VI. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân đối với hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân

1.Thực hiện nghiêm túc các chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thàn phố Đà Nẵng đối với công tác của ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà nẵng.

2.Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; xây dựng, tổ chức thực hiện và chú trọng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác tư pháp, cải cách tư pháp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển chọn, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ ở cả hai cấp Kiểm sát thành phố Đà Nẵng.

Phòng 15 phối hợp với Văn phòng tổng hợp tham mưu cho Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện.

VII. Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp; về kết quả thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về cải cách tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân; về các quy định, chính sách mới trong các bộ luật, luật về tư pháp; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động nghiệp vụ kiêm sát, các tấm gương người tốt, việc tốt trong thi hành và chấp hành pháp luật.

Các đơn vị trực thuộc và Ban biên tập trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện.

Tác giả bài viết: Ngô Thị Trường Giang – Phòng 15

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Đại học kiểm sát
Truyền hình kiểm sát
Quản lý án dân sự
Viện kiểm sát tối cao
Hộp thư điện tử
Phần mềm quản lý án hình sự
báo bảo vệ pháp luật
thư viện pháp luật
Tạp chí kiểm sát
VKS Quảng Nam

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 4001

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 90210

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11138090

Bình yên trên vùng đất mới