07:35 ICT Thứ bảy, 23/06/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 /10 /2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Thứ hai - 17/10/2016 13:52
Ngày 05 /10/ 2016, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT-TW của Bộ Chính trị.

Sau đây, Phòng Tổ chức cán bộ xin giới thiệu những nội dung chính của kế hoạch:

1. Công tác xây dựng Ngành

1.1. Cấp uỷ đảng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện và thường xuyên đối với công tác phòng, chống tội phạm; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài của ngành; gắn công tác phòng, chống tội phạm với ngăn ngừa, giải quyết tệ nạn xã hội; tiếp tục thực hiện tiếp chủ trương “5 không, 3 có” và bảo đảm an sinh xã hội theo chủ trương “Thành phố 4 an” của thành phố; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành tại đơn vị. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị khoá XI về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Toàn thể đảng viên, công chức và người lao động của ngành Kiểm sát thành phố Đà Nẵng phải tiên phong, gương mẫu trong phòng, chống tội phạm ngay trong gia đình, địa bàn nơi cư trú.

1.2. Người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị do mình lãnh đạo, phụ trách; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tội phạm. Thanh tra Viện kiểm sát thành phố phải nổ lực nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, góp phần giúp lãnh đạo Viện kiểm sát thành phố và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Ngành; tập trung thanh tra, kiểm tra những nội dung liên quan đến trách nhiệm của Kiểm sát viên, lãnh đạo đơn vị trong thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội nhất là các lĩnh vực, hoạt động dễ xảy ra vi phạm, tiêu cực dẫn đến oan, sai và các đơn vị có nhiều yếu kém; làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong công tác nghiệp vụ, quản lý, điều hành, các trường hợp vi phạm quy chế nghiệp vụ, quy định của ngành, tham nhũng, tiêu cực (nếu có) để tham mưu cho Lãnh đạo Viện xử lý kịp thời, nghiêm minh. Thực hiện tốt Luật cán bộ công chức, Quy chế phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế dân chủ ở cơ sở trong ngành; xác minh, kết luận và xử lý kịp thời, nghiêm minh các đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề do báo chí phản ánh về những cán bộ, công chức trong ngành liên quan đến vi phạm; đồng thời thông tin lại cho công luận biết.

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng định kỳ kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và việc triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch này; kịp thời đề xuất khen thưởng những cá nhân, tập thể tích cực đấu tranh với những hành vi phạm tội.

1.3. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục nâng cao đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm, thái độ ứng xử với tinh thần vì nhân dân phục vụ, thực sự là chỗ dựa và niềm tin cho nhân dân trong phòng chống tội phạm. Hàng năm, phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng tổng hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tự đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức nghiệp vụ cho công chức, Kiểm sát viên, nhất là các đạo luật về tư pháp mới được ban hành, phục vụ thiết thực nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

1.4. Lãnh đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhgắn với thực hiện Chỉ thị 29 của Thành ủy về “ Năm xây, Ba chống ”, làm cho công chức, đảng viên nhận thức sâu sắc và làm theo tấm gương đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của Bác Hồ, tiến đến xây dựng được đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" theo yêu cầu của Ngành đã đề ra. 

2. Thực hiện tốt quyền hạn, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Cả hai cấp Kiểm sát thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là những người đứng đầu phải nâng cao trách nhiệm, tăng cường hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, thực thi đúng đắn, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm, cụ thể:

2.1. Làm tốt nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, quản lý và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm theo Quy chế phối hợp Liên ngành số 01/2014/LN-QCPH ngày 30/5/2014 của Liên ngành thành phố Đà Nẵng.

Đề cao vai trò trách nhiệm của Viện trưởng, Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên trong việc nghiên cứu tài liệu, chứng cứ, phê chuẩn, không phê chuẩn các quyết định khởi tố, áp dụng, thay đổi các biện pháp ngăn chặn. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Toà án, đảm bảo mọi hành vi phạm tội được phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, có tác dụng răn đe, trấn áp tội phạm, giáo dục ý thức pháp luật trong nhân dân. Tăng cường hoạt động kiểm sát ngay từ khi khởi tố vụ án và trong suốt quá trình điều tra; kịp thời đề ra các yêu cầu điều tra  hoàn chỉnh hồ sơ vụ án, đảm bảo việc truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Phấn đấu hạn chế đến mức thấp nhất việc để lọt tội phạm, người phạm tội; không làm oan người vô tội; hạn chế việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tăng cường kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trong tố tụng hình sự.

Tiếp tục phối hợp với Tòa án tổ chức tốt các phiên tòa xét xử sơ thẩm, phúc thẩm rút kinh nghiệm; nâng cao trình độ, kỹ năng thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa góp phần nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên toà. Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên trong kiểm sát các bản án, quyết định hình sự nhằm phát hiện vi phạm để kiến nghị, kháng nghị; nâng cao chất lượng kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

2.2. Qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tích cực tổng hợp vi phạm, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, ban hành kiến nghị các cơ quan hữu quan có biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Chú ý phát hiện những sơ hở, thiếu sót của chính sách, pháp luật để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

2.3. Phối hợp với cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử của Ngành làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm cho nhân dân; thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử đối với các vụ án hình sự, tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tội phạm để nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ, nhân dân. Kịp thời biểu dương các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và tội phạm; xử lý nghiêm minh những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng công vụ vi phạm pháp luật, phạm tội, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2.4. Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, các vụ, việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

2.5. Đổi mới và tăng cường công tác kiểm sát thi hành án hình sự, đảm bảo các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật được thi hành theo đúng quy định của pháp luật.

2.6. Tiếp tục làm tốt công tác thống kê nghiệp vụ, thống kê tội phạm, góp phần thiết thực, hiệu quả cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh ứng dụng  khoa học, công nghệ trong công tác phòng, chống tội phạm.

2.7. Tăng cường hơn nữa công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng, gây ra điểm nóng. Xử lý kiên quyết những trường hợp lợi dụng khiếu nại, tố cáo sai sự thật gây rối an ninh trật tự.

2.8. Lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW với các nội dung Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. Triển khai thực hiện đúng Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025 và định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020, Chương trình phòng, chống ma tuý; các loại tội phạm xâm hại trẻ em; tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên; các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm và tội phạm có tính chất quốc tế.

2.9. Tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Đại hội XII của Đảng về nhiệm vụ an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Tác giả bài viết: Ngô Thị Trường Giang – P15

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Truyền hình kiểm sát
thư viện pháp luật
Đại học kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
Quản lý án dân sự
Tạp chí kiểm sát
Viện kiểm sát tối cao
Hộp thư điện tử
Phần mềm quản lý án hình sự
VKS Quảng Nam

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 658

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 122980

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11004961

Bình yên trên vùng đất mới