10:39 ICT Chủ nhật, 25/02/2018
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản mới

Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Ngày 7/6/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Ban biên tập trang thông tin điện tử VKSNDTP Đà Nẵng trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định:

Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30-5-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Quyết định về ban hành Quy định chế độ hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở QUYẾT ĐỊNH về ban hành Quy định chế độ hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở - Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI; - Xét đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tài chính, BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở". Điều 2. Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tài chính hướng dẫn, theo dõi thực hiện thống nhất Quy định này trong toàn Đảng. Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 84-QĐ/TW, ngày 1-10-2003 của Ban Bí thư Trung ương (khoá IX) và có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các cấp uỷ và tổ chức đảng, đảng viên có trách nhiệm thực hiện Quy định này. T/M BAN BÍ THƯ Lê Hồng Anh (đã ký)

Quy định về Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự trong Công an nhân dân.

Ngày 02/05/2012 Bộ Công an đã ban hànhThông tưsố 25/2012/TT-BCAquy định về Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án, Cơ quan thi hành án hình sự trong Công an nhân dân. Thông tư này quy định về đối tượng bổ nhiệm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơquan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơquan thi hành án hình sự Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; con dấu của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, Cơ quan thi hành án hình sự thuộc Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sựCông an cấp huyện. Theo thông tư này, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp được bổ nhiệm làm Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sựthuộc Bộ Công an. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp được bổ nhiệm làm Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an.

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH

Ngày 17/5/2012, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-VKSTC-VPT1 về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm dân sự, hành chính. Trang tin điện tử VKSND TP Đà Nẵng trích đăng toàn văn nội dung Chỉ thị để bạn đọc tham khảo.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Ngày 16/1/2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ban biên tập trang Thông tin điện tử VKSND TP Đà Nẵng trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW về thực hiện Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên

1- Quy định này áp dụng đối với tất cả cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là tu dưỡng, rèn luyện đạo đức) theo Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. a- Cán bộ được kiểm tra, trước hết là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ các cấp quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ. b- Chú trọng kiểm tra những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, thiếu trách nhiệm, tham nhũng, thờ ơ, vô cảm, thiếu tính tiền phong, gương mẫu, nói không đi đôi với làm. 2- Các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. a- Đây là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của các cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ. Cấp uỷ phân công cấp uỷ viên phụ trách lĩnh vực địa bàn và giao các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra tham mưu, giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. b- Các cấp uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm, trong đó có kế hoạch kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo chức năng, nhiệm vụ của cấp uỷ và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới thực hiện.

ĐẢNG BỘ VKSND TP ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ  KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC

ĐẢNG BỘ VKSND TP ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 122 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2012). Đảng ủy VKSND TP Đà Nẵng phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Người với những nội dung cụ thể như sau:

QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO VỀ TƯ PHÁP

Điều 1. Các Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự ( Vụ 1, Vụ 1A, Vụ 1B, Vụ 1C, Vụ 2) kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động điều tra án hình sự của Cơ quan điều tra Bộ Công an ( theo phân công tại Điều 1 Quyết định số 04/QĐ-VKSTC-V9 ngày 14/01/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ). Vụ 1A còn có trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động điều tra án hình sự của Cơ quan điều tra ( Cục 6) thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Các Phòng, bộ phận thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm thuộc Viện kiểm sát nhân dân các cấp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động điều tra án hình sự của Cơ quan điều tra Công an cùng cấp và giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của Toà án nhân dân cùng cấp.

Bộ Tư pháp đề nghị Đà Nẵng hủy quy định 'cấm nhập cư'

Sau khi xem xét đầy đủ các luật liên quan, cơ quan kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp khẳng định, không có bất kỳ quy định nào cho phép HĐND cấp tỉnh thẩm quyền để tước đoạt hay ngăn cản quyền lợi hợp pháp của công dân.

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

•••Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Theo đó, cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư được bồi dưỡng mức cao nhất là 100 nghìn đồng/người/ngày và mức thấp nhất là 50 nghìn đồng/người/ngày.

QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN KIỂM SÁT VIÊN GIỎI, KIỂM SÁT VIÊN TIÊU BIỂU

QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN KIỂM SÁT VIÊN GIỎI, KIỂM SÁT VIÊN TIÊU BIỂU

Ngày08 tháng 03 năm 2012, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số56/QĐ-VKSTC-V9 ban hành Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu trong ngành Kiểm sát. Về đối tượng áp dụng :Quy định này áp dụng đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên các cấp trong ngành Kiểm sát, kể cả Kiểm sát viên, Điều tra viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Kiểm sát viên, Điều tra viên đã bị tước danh hiệu Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, nhưng sau 5 năm công tác có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn theo Quy định này là đối tượng tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi (Xem toàn văn Quy định tại mục tin nội bộ Websitte của VKSND TP Đà Nẵng)

THIẾT CHẾ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

THIẾT CHẾ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

Ngày 14 tháng 3 năm 2012, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động “xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, bản lĩnh và kỷ cương, công tâm và trách nhiệm”. Tại Hội nghị đồng chí Lê Hữu Thể trình bày một số vấn đề về sửa đổi, bổ sung chế định Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp năm 1992. Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao trích đăng nội dung để bạn đọc tham khảo.

19 ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Ban Chấp hành trung ương đã ban hành quy định số 47-QÐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quy định này thay quy định 115 do Bộ Chính trị ban hành năm 2007.Xin trân trọng giới thiệu:

Chỉ thị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 4

Ngày 24/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 15 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Đảng ủy VKSNDTP Đà Nẵng giới thiệu toàn văn Chỉ thị: Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã bàn và thống nhất ban hành Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đây là Nghị quyết cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về lĩnh vực xây dựng Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau đây:

Cần có cơ chế đột phá về tiền lương

Cần có cơ chế đột phá về tiền lương

Lương tối thiểu năm 2011 tăng 295,2% so với năm 2003, nhưng nếu trừ đi tốc độ tăng giá tiêu dùng trong khoảng thời gian này, thì tiền lương thực tế tăng chưa đến 60%, mỗi năm chỉ tăng 5,4%. Dưới góc nhìn của nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Như Lợi, quá trình cải cách tiền lương đang đi vào vòng luẩn quẩn sau 20 năm thực hiện và cần có cơ chế đột phá về tiền lương trong thời gian tới để có thể cải cách bộ máy hành chính.

HƯ­ỚNG  DẪN CÔNG TÁC KHIẾU TỐ NĂM 2012

HƯ­ỚNG DẪN CÔNG TÁC KHIẾU TỐ NĂM 2012

Thực hiện Chỉ thị số 01/2012/CT-VKSTC ngày 01/01/2012 của Viện trư­ởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao; Kế hoạch số 20/VKS ngày 20/01/2012 của Viện tr­ưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Đà Nẵng về công tác của ngành kiểm sát năm 2012, Hướng dẫn số 09/ HD- VKSTC-V7 ngày 02/ 02/ 2012 của Vụ7-VKSTC, Chư­ơng trình công tác khiếu tố năm 2012 của VKSND thành phố Đà Nẵng, vào ngày 08/02/2012, Phòng khiếu tố VKSND thành phố Đà Nẵng h­ướng dẫn thực hiện công tác khiếu tố như sau:

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC KHIẾU TỐ NĂM 2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC KHIẾU TỐ NĂM 2012

Quán triệt các nội dung yêu cầu, nhiệm vụ đề ra tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 01/ 01/ 2012 của Viện tr­­ưởng VKSNDTC; Kế hoạch số 20/KH-VKS ngày 20/ 01/ 2012 của Viện tr­­ưởng VKSTP Đà Nẵng về nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2012, Hướng dẫn số 09/HD-VKSTC-V7 ngày 02/02/2012 của Vụ 7- VKSTC và các qui định của ngành, đơn vị về công tác giải quyết đơn thuộc thẩm quyền và kiểm sát việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo về tư­­ pháp tại các cơ quan tư­­ pháp, vào ngày 08/02/2012, Phòng khiếu tố đề ra chư­­ơng trình công tác năm 2012 để thực hiện và hư­ớng dẫn VKS quận, huyện cùng thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KHIẾU TỐ NĂM 2012

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KHIẾU TỐ NĂM 2012

Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng, bức xúc kéo dài; chủ động giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh thuộc thẩm quyền của Ngành; đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm về dân sự. Tăng cường kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp. VKSND cấp trên phải tổng hợp những vi phạm của các cơ quan tư pháp để thông báo, hướng dẫn VKSND cấp dưới phát hiện vi phạm; kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng kiểm sát. Thông qua công tác kiểm sát, chú trọng phát hiện nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm, những thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước để kiến nghị biện pháp khắc phục. Đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với khâu Khiếu tố, hướng các hoạt động về cơ sở; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động kiểm sát; tăng cường công tác tổng kết thực tiễn và việc xây dựng, hướng dẫn áp dụng pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho VKSND cấp dưới; định kỳ 3 hoặc 6 tháng, các đơn vị thuộc VKSND cấp trên có thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ với VKSND cấp dưới; chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành.

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT TẠM GIAM, TẠM GIỮ VÀ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HINH SỰ

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT TẠM GIAM, TẠM GIỮ VÀ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HINH SỰ

Thực hiện Chỉ thị số 01/2012/CT-VKSTC ngày 01 tháng 01 năm 2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2012. Năm 2012, ngành Kiểm sát xác định là năm hoạt động: "Đổi mới, Chất lượng, Kỷ cương, Hướng về cơ sở; trên cơ sở kết quả công tác của ngành Kiểm sát và công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án hình sự,căn cứ đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội năm 2011, những dự báo về tình hình vi phạm và tội phạm, căn cứ vào nhiệm vụ công tác được giao, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những thiếu sót để hoàn thành tết nhiệm vụ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và kiểm sát thi hành án hình sự năm 2012, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) hương dẫn nội dung cơ bản của công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự như sau:

Hướng dẫn đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên

Hướng dẫn đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên

(TCTG) – Ngày 11/1/2012, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 32-HD/BTGTW: “Đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên”. Sau đây là toàn văn Hướng dẫn:


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3 ... , 22, 23, 24  Trang sau 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Truyền hình kiểm sát
Viện kiểm sát tối cao
báo bảo vệ pháp luật
thư viện pháp luật
Phần mềm quản lý án hình sự
Hộp thư điện tử
VKS Quảng Nam
Tạp chí kiểm sát
Quản lý án dân sự
Đại học kiểm sát

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 50

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 45


Hôm nayHôm nay : 2147

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 150217

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10269444

Bình yên trên vùng đất mới