menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Kết quả thẩm định đơn yêu cầu công nhận sáng kiến năm 2019
Đăng ngày 04-04-2019 10:58
Sáng ngày 04/4/2019, Thường trực Hội đồng Sáng kiến đã họp, thẩm định 71 đơn yêu cầu công nhận sáng kiến năm 2019 của 71 cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc VKSND Thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ các Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Quy chế về điều kiện, thủ tục công nhận sáng kiến, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến ban hành kèm theo Quyết định số: 62/QĐ-VKS-VP ngày 09/ 01/2017 của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng, Hướng dẫn công tác xây dựng sáng kiến năm 2019, Thường trực Hội đồng Sáng kiến VKSND thành phố Đà Nẵng đã chấp nhận 57 đơn yêu cầu công nhận sáng kiến; từ chối công nhận 07 đơn công nhận sáng kiến; đồng ý cho chỉnh sửa lại 07 đơn yêu cầu công nhận sáng kiến để xét lại.

Hội đồng Sáng kiến đề nghị các tác giả có đơn công nhận đơn yêu cầu sáng kiến được chấp nhận hoặc chỉnh sửa thực hiện theo đúng Hướng dẫn xây dựng sáng kiến năm 2019. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng giải pháp cho đơn vị có tính khả thi cao và gửi sáng kiến được công nhận về Ban Biên tập trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng  để công bố trước ngày 31/12 hàng năm theo quy định tại Quy chế về trình tự, thủ tục công nhận sáng kiến của VKSND thành phố Đà Nẵng.

 (Toàn văn kết quả thẩm định đơn yêu cầu công nhận sáng kiến năm 2019 được đăng tại tiểu mục "Thi đua khen thưởng và Sáng kiến" của mục Tin Nội bộ của Trang tin này)