menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Công tác kiểm sát hàng tuần tại trại tạm giam công an thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 09-10-2019 07:28

 Thực hiện Quy chế công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ( Ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) về kiểm sát hàng tuần tại Trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh.

Hàng tuần vào các ngày thứ 3 và thứ 6,  Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà nẵng (gọi tắc là Phòng 8 ) tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam và các việc khác theo quy định của pháp luật tại Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, kiểm sát việc tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam của cơ sở giam giữ và kiểm sát tính có căn cứ, thẩm quyền, thủ tục, thời hạn áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và các quy định của pháp luật khác có liên quan được chuyên viên, Kiểm sát viên của Phòng 8 thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

Qua công tác kiểm sát hàng tuần, Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà nẵng thực hiện phương pháp nắm tình hình, tổng hợp các dạng vi phạm, thiếu sót để phục vụ cho công tác trực tiếp kiểm sát quý, 6 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm, đối với những vi phạm mà làm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tạm giữ, tạm giam thì Kiểm sát viên có báo cáo đề xuất và tham mưu cho Lãnh đạo Viện ký ban hành kiến nghị ngay để yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan khắc phục vi phạm, ngoài ra Kiểm sát viên, chuyên viên thực hiện việc theo dõi, nắm tình hình, tiếp nhận thông tin của các cơ quan, đơn vị có liên quan, qua khiếu nại, tố cáo của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án tại cơ sở giam giữ để yêu cầu cơ sở giam giữ chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, thiếu sót, góp phần bảo đảm quyền con người, các quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân, đồng thời phục vụ tốt cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm

Có thể nói, công tác kiểm sát hàng tuần tại cơ sở giam giữ của Lãnh đạo, Kiểm sát viên, chuyên viên Phòng 8 trong kiểm sát việc tiếp nhận, quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam và quản lý, giáo dục phạm nhân  trong thời gian qua thể hiện rõ nét về nhiệm vụ được phân công và những kết quả đã đạt được  trong 09 tháng năm 2019 ( đã ban hành 06 kiến nghị).

Để phát huy những kết quả đạt được, Lãnh đạo, kiểm sát viên, chuyên viên  Phòng 8- VKSNDTP Đà Nẵng tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân vào năm 2020 ( 26/7/1960- 26/7/2020)./.

 Nguyễn Bá Ngọc-P8