menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Những nội dung mới cơ bản của Luật Thi hành án hình sự năm 2019
Đăng ngày 10-10-2019 03:01

Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2020. Luật Thi hành án hình sự năm 2019 bao gồm 16 chương với 207 điều. So với Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Luật Thi hành án hình sự có những nội dung mới cơ bản cụ thể như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh: Để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, Luật mở rộng thêm phạm vi điều chỉnh đối với việc xác định nội dung, trình tự, thủ tục thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; thi hành các hình phạt và biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại chấp hành án.

2. Những nội dung mới được quy định trong Luật để bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và khắc phục bất cập, hạn chế trong thực tiễn công tác thi hành án phạt tù.

3. Những nội dung mới quy định về thi hành án tử hình: Luật đã sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình theo hướng quy định cụ thể hơn về thời gian, mối quan hệ, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thành lập Hội đồng thi hành án tử hình; bổ sung về hồ sơ thi hành án tử hình; ngoài việc nhận tử thi và hài cốt, Luật bổ sung quy định về việc nhận tro cốt của người bị kết án tử hình.

4. Về thi hành án treo, cải tạo không giam giữ: Luật đã sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thi hành án treo như bổ sung nhiệm vụ của UBND cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ; quy định cụ thể các nghĩa vụ của người chấp hành án. Quy định cụ thể các nghĩa vụ của người chấp hành án treo trong thời gian thử thách, theo đó, người chấp hành án treo phải thực hiện các nghĩa vụ được nêu tại Điều 87. Quy định về trình tự, thủ tục, biện pháp lao động phục vụ tại cộng đồng đối với người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc mất việc làm trong thời gian chấp hành án. So với Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Luật đã bổ sung một số nội dung liên quan đến giải quyết trường hợp người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ vắng mặt tại nơi cư trú.

5. Về bổ sung quy định tha tù trước thời hạn có điều kiện: Luật đã bổ sung quy định nội dung tha tù trước thời hạn có điều kiện quy định về thời điểm; hồ sơ quản lý, cơ quan quản lý, nhiệm vụ của UBND cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện...

6. Về bổ sung quy định thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại: Luật bổ sung quy định “Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại” quy định về cơ quan được giao nhiệm vụ thi hành án; quyết định, thủ tục, hồ sơ thi hành án; quyền, nghĩa vụ của pháp nhân thương mại chấp hành án; cưỡng chế thi hành án...

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an quận Hải Châu

Vừa qua, ngày 12/9/2019 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng trên tinh trách nhiệm cao sau khi nghiên cứu toàn bộ nội dung Luật thi hành án hình sự năm 2019, căn cứ mục đích, yêu cầu và trách nhiệm của các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật đã tham gia góp ý kiến vào  kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đảm bảo nhanh chóng đưa Luật Thi hành án hình sự đi vào cuộc sống theo đúng quy định.

Phạm Văn Dũng – Phòng 8 VKSND thành phố Đà Nẵng