menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Kiểm tra và công tác kiểm tra trong ngành Kiểm sát nhân dân
Đăng ngày 10-10-2019 03:00

1. Kiểm tra trong ngành Kiểm sát nhân dân

a. Khái niệm về kiểm tra

Kiểm tra là quá trình so sánh giữa mục tiêu đã đề ra và những chỉ tiêu kế hoạch cụ thể với những kết quả thực tế đã đạt được thông qua những biện pháp tổ chức thực hiện các hoạt động trong từng khoảng thời gian nhất định nhằm bảo đảm cho những hoạt động thực tế phù hợp với các nội dung của kế hoạch đã đề ra.

b. Kiểm tra trong ngành Kiểm sát nhân dân

Để thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) theo quy định của Hiến pháp và pháp luật thì việc nâng cao chất lượng hoạt động toàn bộ hệ thống tổ chức của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) từ trung ương đến các địa phương đòi hỏi phải đồng bộ và có cơ chế quản lý theo dõi hợp lý, khoa học phù hợp với quy định của pháp luật. Trong đó công tác kiểm tra trong ngành KSND là một trong những hoạt dộng được đặt ra để phục vụ công tác theo dõi và quản lý điều hành của các cấp Lãnh đạo trong hệ thống cơ quan VKSND.

Kiểm tra trong ngành KSND là hoạt động để Viện trưởng VKSND tối cao nắm bắt được quá trình thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch công tác để ra các biện pháp và chỉ tiêu nghiệp vụ chuyên môn cụ thể, nhằm tổ chức, chỉ đạo VKSND các cấp thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ của ngành gắn với phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị và để nhằm triển khai, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về những nhiệm vụ liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành KSND.

Đồng thời, thông qua hoạt động kiểm tra trong ngành KSND, Viện trưởng VKSND tối cao tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp (CCTP) trong ngành KSND, hoạt động kiểm tra trong ngành KSND được thực hiện trên cơ sơ các quy định về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; đồng thời theo quy định của Luật tổ chức VKSND phù với từng khâu công tác nghiệp vụ.

Quy định về công tác kiểm tra trong ngành KSND được Viện trưởng VKSND tối cao đặt ra để làm căn cứ xây dựng các kế hoạch kiểm tra theo từng nội dung và thời điểm khác nhau trong tiến độ thực hiện kế hoạch công tác hàng năm trong ngành KSND. Trên cơ sở đó các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND các cấp và các đơn vị làm căn cứ để xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác và hướng dẫn về nghiệp vụ được giao theo dõi, quản lý.

Hoạt động kiểm tra trong ngành KSND được triển khai và thực hiện xuyên suốt quá trình tổ chức và hoạt động của VKSND các cấp; đồng thời làm cơ sở cho Lãnh đạo VKSND các cấp kiểm tra, đánh giá chất lượng tiến độ thực hiện các khâu công tác nghiệp vụ đảm bảo mang tính thực tiễn và tính khả thi cao; đồng thời còn đáp ứng phục vụ tốt cho công tác thống kê, báo cáo, kiểm tra, thanh tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giữa các đơn vị trong ngành để chủ động có những biện pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch, chương trình công tác hàng năm; trên cơ sở kết quả công tác kiểm tra, Hội đồng thi đua khen thưởng bình xét thi đua khen thưởng có chất lượng, khách quan và dân chủ.

Ngoài ra, hoạt động kiểm tra trong Ngành KSND còn giúp cho Lãnh đạo Viện KSND các cấp nắm bắt tình hình hoạt động của ngành để báo cáo công tác tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ phục vụ cho các hoạt động chính trị của ngành tại các địa phương.

2. Nội dung công tác kiểm tra trong ngành Kiểm sát nhân dân

a. Mục đích và yêu cầu của công tác kiểm tra

- Mục đích:

+ Công tác kiểm tra kiểm tra để giúp Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND các cấp có cơ sở đánh giá đúng kết quả việc thực hiện Chỉ thị hàng năm của Viện trưởng VKSND tối cao về “Công tác ngành Kiểm sát nhân dân” và Kế hoạch, Chương trình công tác cụ thể của các đơn vị trong hệ thống cơ quan VKSND. Qua đó, nắm bắt những việc đã làm được, chưa làm được; chất lượng, hiệu quả những thuận lợi, khó khăn; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của Lãnh đạo các đơn vị.

+ Trên cơ sở kết quả kiểm tra để có biện pháp đề ra các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các khâu công tác theo đúng nội dung, thời gian, yêu cầu đề ra trong kế hoạch, bảo đảm hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch, chương trình công tác.  

- Yêu cầu:

+ Hoạt động kiểm tra thực hiện theo đúng các quy định về công tác kiểm tra trong ngành KSND; tránh hình thức, lãng phí và hoạt động kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị được kiểm tra. Tập trung kiểm tra những đơn vị còn hạn chế, yếu kém; để xảy ra oan, sai.

+ Việc kiểm kiểm tra phải khách quan, toàn diện, thiết thực, đầy đủ, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm, đề cao tự phê bình, phê bình và đánh giá kết quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ phải căn cứ vào những quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nhất là những nhiệm vụ, chỉ tiêu trong các nghị quyết của Quốc hội và Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của ngành; các chỉ tiêu trong kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra; việc triển khai thi hành các đạo luật được Quốc hội thông qua về tư pháp và liên quan trực tiếp đến chức năng và nhiệm vụ của ngành KSND. Đồng thời, giúp cho đơn vị được kiểm tra thấy rõ những ưu điểm để phát huy; khuyết điểm, tồn tại để có biện pháp khắc phục; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn khắc phục những vướng mắc, khó khăn trong công tác của đơn vị được kiểm tra và toàn ngành để có hướng khắc phục trong việc hoàn thành kế hoạch công tác đã đề ra, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cho thời gian đến.

b. Nội dung về công tác kiểm tra trong ngành KSND

- Kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND và Kế hoạch, Chương trình công tác của từng đơn vụ trong ngành KSND gồm một số nội dung sau:

+ Kiểm tra việc tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình của VKSND tối cao

+ Kiểm tra việc xây dựng, tổ chức triển khai các Kế hoạch, Chương trình công tác và tiến độ thực hiện các chức năng, nhiệm vụ công tác của các đơn vị được kiểm tra.

- Kiểm tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp gồm có những nội dung cơ bản như:

+ Về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự:

  • Kiểm tra việc triển khai, thực hiện các quy định mới, nhiệm vụ mới của ngành KSND khi các đạo Luật tư pháp mới có hiệu lực thi hành; việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kế hoạch, Quy chế hướng dẫn của VKSND tối cao; các Chương trình công tác, thông báo chỉ đạo và hướng dẫn của ngành trong lĩnh vực hình sự, việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, lập hồ sơ vụ án hình sự, việc tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án; việc đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh, yêu cầu điều tra và trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS); những biện pháp tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; tăng cường trách nhiệm công tố trong giai đoạn xét xử, nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên; kết quả công tác kháng nghị và đánh giá hiệu lực, hiệu quả các kiến nghị…
  • Kiểm tra tình hình án hình sự bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, điều tra lại giữa các các cơ quan tiến hành tố tụng và các trường hợp trả hồ sơ do thiếu tinh thần trách nhiệm của Lãnh đạo và Kiểm sát viên…
  • Kiểm tra công tác phối hợp trong và ngoài ngành trong việc giải quyết các vụ án hình sự và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tiến độ giải quyết án hình sự theo thủ tục rút gọn; phối hợp chọn vụ án làm án trọng điểm và phiên tòa rút kinh nghiệm….

+ Về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; kiểm sát thi hành án dân sự và thi hành án hành chính:

  • Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; thi hành án dân sự, hành chính (THADS, HC); kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội và của Ngành; các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả kháng nghị, kiến nghị; công tác thỉnh thị, hướng dẫn chỉ đạo về nghiệp vụ; công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan kiểm tra, giám sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, hành chính…  
  • Kiểm tra các trường hợp áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; các trường hợp VKS trả tự do, hủy bỏ, thay đổi biện pháp ngăn chặn. Kiểm tra công tác kiểm sát các trường hợp hoãn, trốn, thi hành án hình sự; công tác quản lý án treo, cải tạo không giam giữ, chấp hành biện pháp tư pháp, rút ngắn thời gian thử thách, tha tù trước thời hạn có điều kiện; việc miễn, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ chấp hành án; việc thi hành các hình phạt bổ sung được quy định trong Bộ luật hình sự.
  • Kiểm tra công tác kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên, định giá, đấu giá tài sản; các trường hợp miễn, giảm, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, chưa có điều kiện thi hánh án, việc áp dụng thời hiệu, việc tiêu hủy vật chứng, giải quyết khiếu nại và ủy thác THADS, HC…

+ Về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp:

  • Kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị của VKSND tối cao trong lĩnh vực hành chính (HC), dân sự (DS), kinh doanh thương mại (KDTM), lao động (LĐ)…và khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp; các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát trong lĩnh vực này; việc kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án; công tác kiến nghị và kháng nghị; công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị; công tác thỉnh thị và hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, thông báo rút kinh nghiệm và thực hiện rút kinh nghiệm của các đơn vị; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Quốc hội và của ngành…
  • Kiểm tra công tác kiểm sát giải quyết và việc trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu Tòa án; việc phân công Kiểm sát viên tham gia các phiên tòa và các phiên họp theo quy định của pháp luật và việc thực hiện các nhiệm vụ của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp; công tác phối hợp với Tòa án để tổ chức thực hiện các phiên tòa rút kinh nghiệm 
  • Kiểm tra tình hình tiếp công dân; công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn theo quy định của pháp luật và của Ngành; công tác quản lý, theo dõi kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; tiến độ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKS; công tác kiểm sát trực tiếp việc giải quyết đơn của các cơ quan tư pháp và kết luận; những kiến nghị và kháng nghị…

- Kiểm tra công tác xây dựng Ngành:

+ Kiểm tra việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, những chỉ đạo của Viện trưởng và các chỉ đạo liên quan về công tác xây dựng ngành, tập trung vào công tác tổ chức, quan hệ với cấp ủy và các cơ quan trong khối nội chính tại địa phương;

+ Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành;

+ Công tác tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng;

+ Công tác thi đua, khen thưởng; tham mưu tổng hợp, hướng dẫn nghiệp vụ; công nghệ thông tin

+ Công tác thanh tra, kiểm tra …

- Kiểm tra toàn diện việc thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND và các Kế hoạch công tác: Căn cứ các quy định của pháp luật; các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị, các Chương trình, kế hoạch công tác, hướng dẫn nghiệp vụ của VKSND tối cao; Kế hoạch công tác và các chương trình công tác; việc thực hiện các Chương trình Kế hoạch công tác của các đơn vị được kiểm tra; tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả toàn diện các mặt công tác của đơn vị được kiểm tra.

Các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 tại Hội nghị giao ban công tác Quý III năm 2019 của VKSND thành phố Đà Nẵng (Trong hình: Ông Nguyễn Phước Toán - Viện trưởng VKSND quận Hải Châu báo cáo về tiến độ công tác của đơn vị).

Nguyễn Tường Tâm- Văn phòng 

(Hình minh họa nguồn https://www.thanthongnhat.vn)