menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Triển khai thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2019
Đăng ngày 14-10-2019 10:11

Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2020. Luật Thi hành án hình sự năm 2019 gồm 16 chương với 207 điều. So với Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Luật Thi hành án hình sự có nhiều nội dung mới

Ngày 08.10.2019, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 6840/KH-UBND triển khai thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Mục đích của kế hoạch nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2019, đảm bảo thống nhất, hiệu quả; tuyên truyển, phổ biển các quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành để cán bộ và nhân dân trên địa bàn nắm vững và thực hiện có hiệu quả.

Theo kế hoạch, Công an thành phố Đà Nẵng chủ trù, phối hợp với Sở tư pháp và các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố tổ chức truyền truyền, phổ biến Luật thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác quản lý, chuyên môn, trực tiếp thực hiện công tác thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.

Sở thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, Cổng thôn tin điện tử thành phố để tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hànhcho cán bộ chiến sỹ thuộc phạm vi quản lý.

Cục thi hành án hình dân sự thành phố chủ trì phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật thi hành án hình sự  năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý

Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án thành phố có tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật thi hành án hình sự  năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tổ chức tuyền truyền, phổ biến Luật thi hành án hình sự  năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức trong hệ thống, hội viên, đoàn viên trực thuộc và nhân dân.

Các sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật thi hành án hình sự  năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngày 11.10.2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng có công văn số 121/VKS-P8 về việc triển khai thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2019 đến Viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện để huyện nghiên cứu, tổ chức triển khai kế hoạch một cách nghiêm túc, có hiệu quả.

Diệu Ánh – Phòng 8