menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Cẩm Lệ - Hội nghị đánh giá, phân loại công chức và người lao động năm 2019
Đăng ngày 06-12-2019 08:41

Vào ngày 03/12/2019, Viện Kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ đã tổ chức Hội nghị đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2019. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Hiệp – Trưởng phòng tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, tập thể Lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.

Hội nghị đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và người lao động tại VKSND quận Cẩm Lệ

Trên cơ sở hướng dẫn của VKSND thành phố Đà Nẵng về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và người lao động năm 2019; Căn cứ vào Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 561/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo đó nội dung các tiêu chí đánh giá gồm: Việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác, chấp hành sự phân công, điều động của cơ quan, đơn vị; thực hiện nội quy, quy chế, quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đơn vị và địa phương nơi cư trú; Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc; tinh thần trách nhiệm trong công tác, tự phê bình và phê bình, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác; Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức học tập nâng cao trình độ; Kết quả thực hiện nhiệm vụ thể hiện ở khối lượng, chất lượng, chỉ tiêu công tác, tiến độ và hiệu quả của công việc trong từng vị trí, từng thời gian; Quan hệ phối hợp trong công tác với các đơn vị liên quan và đồng nghiệp; ý thức giữ gìn đoàn kết và xây dựng đơn vị; Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân; Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của công chức..

Hội nghị đánh giá phân loại công chức và người lao động tại VKSND quận Cẩm Lệ đã diễn ra đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục qua đó đã nêu bật được ưu, khuyết điểm; về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thể hiện ở mức độ hoàn thành, thời gian, chất lượng, tiến độ, hiệu quả, khi thực hiện công việc trong từng vị trí, các góp ý đánh giá, thể hiện sự thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng, chỉ ra những ưu điểm để tiếp tục phát huy và những tồn tại, hạn chế, của từng cá nhân trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao ở mỗi khâu công tác để khắc phục, rút kinh nghiệm chung… công chức, người lao động được góp ý đã thể hiện thái độ cầu thị, tiếp thu ý kiến khắc phục sửa chữa.

Kết quả, trong tổng số 16 công chức và người lao động được phân loại, đánh giá có 02/16 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 14/16 người hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có được kết quả trên là sự nỗ lực, phấn đấu thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc ở mỗi cá nhân góp phần vào thành tích chung của tập thể, với những kết quả công tác nổi bật đã đạt được tại báo cáo thành tích và đăng ký giao ước thi đua đơn vị đã đăng ký đề nghị phong tặng danh hiệu cao nhất đối với tập thể là Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối” trong ngành kiểm sát nhân dân năm 2019”.

Lê Vũ - VKSND quận Cẩm Lệ