menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đăng ngày 10-12-2019 04:18

Sáng ngày 09/12/2019, Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị  về “đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 06/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Toàn cảnh Hội nghị triển khai Chỉ thị 35CT/TW

Đồng chí Đinh Thị Việt Hồng- Đảng ủy viên đã quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Việt Hồng- Đảng ủy viên đã quán triệt, hướng dẫn thực hiện  những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW, Hướng dẫn số 26-HD/TW; một số văn bản khác của Trung ương về công tác đại hội; Kế hoạch số 103-KH/TU, Hướng dẫn số 09-HD/TU; kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố.

Đồng chí Lương Hồng Minh, Đảng ủy viên đã phổ biến triển khai Hướng dẫn số 21-HD/BTC-TW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lương Hồng Minh, Đảng ủy viên đã triển khai Hướng dẫn số 21-HD/BTC-TW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 06-HD/BTC-TW ngày 29/11/2019 của Thành ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưng- Phó Bí thư phụ trách nhấn mạnh một số n.hiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Đảng bộ, đó là:

Thứ nhất, Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/102/2017 của Hội nghị Ban chấp Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Đề án cải cách bộ máy trong các cơ quan Đảng của Thành ủy Đà Nẵng, Đảng ủy tiến hành sát nhập 05 chi bộ trực thuộc còn 03 chi bộ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, gồm:

Chi bộ 1: Khối các đơn vị cấp Phòng thuộc Khối Tham mưu, tổng hợp.

Chi bộ 2: Khối các Phòng thuộc Khối  kiểm sát hoạt động tư pháp.

Chi bộ 3: Khối các Phòng thuộc Khối Thực hành quyền công tố và kiểm sát  vụ án hình sự

Đồng thời, Đảng ủy chỉ định các Chi ủy lâm thời để tiến hành chuẩn bị các nội dung để tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2013. Việc sát nhập các chi bộ và chỉ định chi ủy thực hiện ngay sau khi có Quyết định của VKSND tối cao sắp xếp lại các đơn vị cấp Phòng.

Thứ hai, Đảng ủy đã ban hành quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025:

+ Tiểu Ban Nhân sự gồm:

1, Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư phụ trách- Trưởng Tiểu Ban

2, Đồng chí Nguyễn Văn Bung, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng phụ trách- Thành viên;

3, Đồng chí Trần Quang Nớp, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT- Thành viên.

+ Tiểu Ban Văn kiện gồm:

1, Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư phụ trách- Trưởng Tiểu Ban.

2, Đồng chí Lương Hồng Minh, Đảng ủy viên- Thành viên.

3, Đồng chí Trần Quang Nớp, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT- Thành viên.

+ Tiểu Ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ

1, Đồng chí Đinh Thị Việt Hồng, Đảng ủy viên- Trưởng Tiểu Ban

2, Đồng chí Nguyễn Thị Trâm, Đảng ủy viên -Thành viên

3, Đồng chí Nguyễn Văn Thư, Bí thư Chi đoàn -Thành viên

Đảng ủy hoàn thành việc chỉ đạo tiến hành đại hội chi bộ trước ngày 30/3/2020; hoàn thành đại hội Đảng bộ trước ngày 30/5/2020.

 Thứ ba, Các chi bộ triển khai Hướng dẫn số 21-HD/BTC-TW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 06-HD/BTC-TW ngày 29/11/2019 của Thành ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

Thứ tư, Đảng ủy tiến hành kiểm tra toàn diện 05 chi bộ theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Trên cơ sở kết uqar kiểm tra để đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức cơ sở đảng.

Hoài Linh -P10