menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hải Châu - Tham gia góp ý dự thảo quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ việc theo thủ tục phá sản
Đăng ngày 09-09-2020 03:26

Trong thời gian qua, theo yêu cầu góp ý kiến về dự thảo Quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ việc theo thủ tục phá sản, bản thân tôi xin góp một số ý kiến như sau.

Điều 1 quy định phạm vi điều chỉnh1. Quy định này quy định về trình tự, thủ tục kiểm sát việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến khi có quyết định có hiệu lực pháp luật giải quyết đề nghị xem xét lại, kiến nghị về việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (nếu có) hoặc từ khi nhận được thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến khi có quyết định giải quyết phá sản của TAND có hiệu lực pháp luật mà không có kiến nghị, kháng nghị, đề nghị xem xét lại theo quy định của Luật Phá sản.

2. Quy định này được áp dụng trong kiểm sát việc giải quyết các vụ việc theo thủ tục phá sản kể cả thủ tục phá sản các tổ chức tín dụng. Theo quy định của dự thảo Quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ việc theo thủ tục phá sản thì bản thân thấy cần thiết dự thảo nên quy định thêm phạm vi điều chỉnh có hay không yếu tố nước ngoài nhằm phân định rõ phạm vi điểu chỉnh gắn với có yếu tố nước ngoài hay không?

Điều 2 quy định về đối tượng áp dụng: “1. VKSND nhân dân tối cao, VKSND nhân dân cấp cao, VKSND nhân dân cấp tỉnh, VKSND nhân dân cấp huyện (sau đây viết tắt là VKSND các cấp);"

2. Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức khác của VKSND các cấp được giao thực hiện nhiệm vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc theo thủ tục phá sản (sau đây gọi chung là công chức)”. Bản thân thấy rằng dự thảo Quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ việc theo thủ tục phá sản cần bổ sung thêm cụm từ “Viện kiểm sát nhân dân (sau đây viết tắt là VKSND)”.

Điều 4 quy định về quy trình chung về kiểm sát quyết định giải quyết vụ việc phá sản:“1. Khi nhận được quyết định giải quyết vụ việc phá sản do TAND chuyển đến, công chức thực hiện theo quy trình chung sau đây:

a) Vào sổ thụ lý kiểm sát quyết định;

b) Lập Phiếu kiểm sát theo Mẫu tương ứng với Danh mục biểu mẫu công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc phá sản được ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành mẫu văn bản tố tụng, nghiệp vụ tạm thời trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp (sau đây được viết tắt là Mẫu số …/PS);

c) Nếu xét thấy cần thiết, công chức báo cáo lãnh đạo VKSND cấp mình phối hợp yêu cầu TAND chuyển hồ sơ vụ việc phá sản để xem xét hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ theo quy định tại Điều 7 Luật Phá sản. Văn bản yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ theo Mẫu số 12/PS;

d) Bổ sung văn bản, tài liệu cần thiết vào hồ sơ kiểm sát theo quy định tại Điều 11 Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết phá sản ban hành kèm theo Quyết định số 435/QĐ-VKSTC ngày 26/9/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao (sau đây viết tắt là Quy chế số 435/2019);

đ) Kiểm sát thời hạn ban hành, thời hạn gửi, hình thức, nội dung quyết định;

e) Dự thảo văn bản kiến nghị theo các Mẫu số 02/PS, 04/PS, 07/PS, 09/PS, 21/PS hoặc quyết định kháng nghị theo Mẫu số 13/PS, 14/PS;

g) Sao gửi các quyết định kèm theo Phiếu kiểm sát cho VKSND có thẩm quyền theo quy định của Ngành.

2. Trường hợp VKSND tham gia các phiên họp khi có đơn đề nghị xem xét lại, kháng nghị đối với quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, quyết định tuyên bố phá sản thì VKSND đã ban hành kháng nghị chuyển hồ sơ kiểm sát cùng với Quyết định kháng nghị cho VKSND cấp trên trực tiếp tham gia phiên họp. Viện trưởng VKSND cấp trên trực tiếp ban hành Quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp theo Điều 5 Quy chế số 435/2019 và Mẫu số 15/PS.” Bản thân tham gia góp ý kiến dự thảo Quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ việc theo thủ tục phá sản cụ thể là cần quy định cụ thể Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ; đồng thời trong dự thảo cần bỏ các cụm từ “công chức” vì sẽ mang tính chất khái quát, chung chung.

Điều 5 quy định về lập hồ sơ kiểm sát: “1. Công chức được phân công có trách nhiệm lập hồ kiểm sát việc giải quyết vụ việc theo thủ tục phá sản theo Mục III, Phần thứ hai Hướng dẫn số 28/HD-VKSTC ngày 19/10/2018 của VKSND tối cao Hướng dẫn lập hồ sơ kiểm sát giải quyết vụ án hành chính; vụ việc kinh doanh thương mại; lao động; phá sản; xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND (sau đây viết tắt là Hướng dẫn số 28/2018).

2. Hồ sơ kiểm sát phải được sao chụp đầy đủ tài liệu, chứng cứ và thể hiện rõ nguồn của tài liệu, chứng cứ được thu thập. Ngoài các tài liệu được sao chụp trên, hồ sơ kiểm sát còn bao gồm các văn bản tố tụng do VKSND ban hành và tài liệu khác thể hiện hoạt động nghiệp vụ của VKSND gồm: Phiếu kiểm sát; bản trích cứu tài liệu; báo cáo đề xuất giải quyết vụ việc và quan điểm của công chức nghiên cứu; ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND cùng cấp; ý kiến chỉ đạo của VKSND cấp trên (nếu có).

3. Hồ sơ kiểm sát phải được sắp xếp theo thứ tự, đánh số bút lục và lập bảng kê danh mục tài liệu theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân”. Bản thân tham gia góp ý kiến dự thảo Quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ việc theo thủ tục phá sản cụ thể là cần bổ sung thêm cụm từ “sắp xếp theo trình tự thời gian”.

Trên đây là một số đóng góp ý kiến của dự thảo Quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ việc theo thủ tục phá sản mà bản thân tôi đã tham gia, mời bạn đọc theo dõi và cùng tham gia góp ý kiến.

Trần Nhã Minh Hoàng – VKSND quận Hải Châu