menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng: Tổ chức tinh gọn bộ máy của Đảng bộ
Đăng ngày 22-01-2020 02:54

Ngày 22/01/2020,  Đảng ủy VKSND thành phố đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng để phổ biến và triển khai kế hoạch số 05-KH/ĐU-VKS, ngày 16/01/2020 về tổ chức thực hiện sát nhập các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa (XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Quyết định số 13140-QĐ/TU, ngày 10/6/2019 của Thành ủy Đà Nẵng về Đề án Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết số 01/NQ-ĐUVKS, ngày 25/12/2019 của Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng về công tác xây dựng Đảng năm 2020,đồng thời căn cứ vào đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ tương đồng của các đơn vị cấp Phòng, Đảng ủy VKSND thành phố sát nhập các chi bộ như sau:

- Sát nhập một phần Chi bộ 4 (đảng viên thuộc Phòng Thống kê và Phòng Tổ chức), một phần Chi bộ 2 (đảng viên thuộc Phòng 12) vào Chi bộ 1. Chi bộ 1 (mới) bao gồm các đảng viên thuộc Khối tham mưu- tổng hợp, gồm 05 đơn vị cấp Phòng: Văn phòng, Thống kê, Tổ chức, Thanh tra và Phòng 12.

- Sát nhập Chi bộ 5 vào Chi bộ 2. Chi bộ 2 (mới) bao gồm các đảng viên thuộc Khối kiểm sát hoạt động tư pháp, gồm 04 Phòng: Phòng 8, Phòng 9, Phòng 10 và Phòng 11.

- Sát nhập một phần Chi bộ 4 (đảng viên thuộc Phòng 7) vào Chi bộ 3. Chi bộ 3 (mới) bao gồm các đảng viên thuộc Khối Thực hành quyền công tố, gồm 03 Phòng:  Phòng 1, Phòng 3, Phòng 7.

Sau khi sát nhập. mỗi Chi bộ trực thuộc có từ 20 đến 23 đảng viên.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy cũng đã trình bày phương án nhân sự các Chi ủy mới và được Hội nghị nhất trí thông qua.

Các Chi bộ, Chi ủy  mới đi vào hoạt động từ ngày 01/12/2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưng- Phó Bí thư phụ trách nhấn mạnh một số nội dung cơ bản:

Thứ nhất, Các chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện lưu ý như sau:

- Sau khi Đảng ủy ban hành quyết định sát nhập các Chi bộ, chỉ định Chi ủy Chi bộ, Bí thư, Phó bí thư chi bộ. Các Chi ủy Chi bộ 4, Chi bộ 5 tiến hành lập biên bản và tổ chức bàn giao sổ sách và các tài liệu có liên quan, tài chính đảng (nếu có) cho Chi ủy Chi bộ 1, Chi bộ 2 (Có biên bản bàn giao có xác nhận, đóng dấu giáp lai của Đảng ủy).

- Các Chi ủy Chi bộ 1, Chi bộ 2 và Chi bộ 3 (mới) tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Đảng từ ngày 01/2/2020.

- Các Chi ủy Chi bộ mới tiếp tục thực hiện Nghị quyết năm 2020 của Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng, đồng thời xây dựng phương án nhân sự, văn kiện tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Thời gian hoàn thành Đại hội Chi bộ vào chậm nhất là tháng 3 năm 2020.

Chỉ định Chi bộ 2 tiến hành Đại hội Chi bộ mẫu vào tháng 2 năm 2020; các Chi bộ 1 và 3 dự để rút kinh nghiệm.

Các Chi ủy xấy dựng phương án nhân sự trình Đảng ủy trong tháng 2 năm 2020.

Thứ hai,Về phụ cấp cho các cấp ủy viên Chi bộ, Ủy viên UBKT (không phải là đảng ủy viên). Giao cho đồng chí Đinh Thị Việt Hồng dự thảo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ về phụ cấp cho các cấp ủy viên Chi bộ, Ủy viên UBKT ( không phải là đảng ủy viên)

Đây là khoản không có chế độ, tuy nhiên xuất phát từ thực tế công tác cần có khoản phụ cấp này để động viên các cấp ủy viên không phải là đảng ủy viên.

Thứ ba, Chuẩn bị Chuyên đề 2020: Giao cho đồng chí Trần Quang Nớp chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung , hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề để báo cáo Đảng ủy quyết định trong tháng 2 năm 2020. Lưu ý cần nâng cao trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, viết tin bài trong thực hiện nhiệm vụ của đảng, các đợt sinh hoạt chính trị của đảng như: Đại hội đảng các cấp; công tác Dân vận….

Cuối cùng, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hưng đã cảm ơn các cấp ủy viên cấp Chi bộ đã hoàn thành nhiệm vụ tốt nhiệm cấp ủy viên chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Cùng ngày, Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định số 06-QĐ/ĐU-VKS chỉ định các Chi ủy mới như sau:

 Chi ủy Chi bộ 1:

- Đ/c Huỳnh Phương Đông, nguyên Phó Bí thư Chi bộ 1 giữ chức Bí thư Chi bộ 1;

- Đ/c Hoàng Vũ Thành, nguyên Phó Bí thư Chi bộ 4 giữ chức Phó Bí thư Chi bộ 1;

- Đ/c Nguyễn Tường Tâm, Chi ủy viên Chi bộ 1.

Chi ủy Chi bộ 2:

- Đ/c Nguyễn Bá Ngọc, Bí thư Chi bộ 2;

- Đ/c Đặng Ngọc Hoài Linh, nguyên Phó Bí thư Chi bộ 5 giữ chức Phó Bí thư Chi bộ 2;

- Đ/c Lương Thị Chung, nguyên Ủy viên Chi bộ 5 giữ chức Chi ủy viên Chi bộ 2.

Chi ủy Chi bộ 3:

- Đ/c Nguyễn Công Hải, Bí thư Chi bộ 3;

- Đ/c Nguyễn Thị Như Phương, Phó Bí thư Chi bộ 3;

- Đ/c Nguyễn Sơn, Chi ủy viên Chi bộ 3.

Các Chi bộ, Chi ủy đi vào hoạt động từ ngày 01/2/2020

Hoài Linh (P10)