menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Định hướng công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2020
Đăng ngày 01-03-2020 09:05

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-VKSTC ngày 21/01/2020 của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2020 của Ngành Kiểm sát nhân dân (KSND), VKSND thành phố Đà Nẵng (viết tắt là VKS thành phố) xác định rõ công tác tuyên truyền là một trong những khâu quan trọng, đặc biệt là trong năm 2020, một năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của Đất nước.

Năm 2020, cả nước nô nức tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ngành Kiểm sát nhân dân tròn 60 năm tuổi phấn đấu và trưởng thành (26/7/1960 – 26/7/2020). Với một năm nhiều sự kiện quan trọng như vậy, VKSND thành phố Đà Nẵng xác định những nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền như sau:

Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và của Ngành  

- Tuyên truyền các mặt hoạt động công tác kiểm sát để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII và tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

- Tiếp tục truyên truyền và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành và thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong tình hình mới.

- Các đơn vị thuộc VKS thành phố và Viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện thành phố Đà Nẵng tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành KSND; quy định tại Điều 39 Luật tổ chức VKSND năm 2014 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành KSND, trong các cơ quan tư pháp và các tầng lớp nhân dân.

- Tuyên truyền việc triển khai thi hành Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của Tòa án nhân dân (TAND) và công tác thi hành án; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về áp dụng luật và kỹ năng nghiệp vụ, bài học kinh nghiệm, các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp để phục vụ cho công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành KSND và những ngày Lễ lớn trong năm 2020

- Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-VKSTC ngày 12/4/2019 của VKSND tối cao về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập VKSND, Kế hoạch tuyên truyền số 152/KH-VKSTC ngày 30/8/2019 về chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 – 26/7/2020) và bám sát Đề cương tuyên truyền để xây dựng, triển khai đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với nội dung phong phú, hình thức đa dạng tới mọi tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành và công chức người lao động của hai cấp kiểm sát thành phố về truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển ngành KSND nói chung, của VKS thành phố và từng đơn vị nói riêng.

- Tham gia Hội thảo, góp ý trong quá trình in và phát hành cuốn kỷ yếu “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành KSND”; xây dựng và phát triển của ngành KSND và tham gia về hội thao, Hội diễn văn nghệ ngành KSND, Giải thể thao ngành KSND - “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ X” năm 2020 theo Kế hoạch số 06/KH-VKSTC ngày 15/01/2020 của VKSND tối cao và có kế hoạch để tổ chức các hoạt động về văn hóa, thể thao của VKS thành phố và của từng đơn vị; viết bài, tham gia phát hành các ấn phẩm trên các trang, chuyên mục báo chí ngành và công chúng về các hoạt động kỷ niệm 60 ngày thành lập ngành KSND.

- Đẩy mạng tuyên truyền về phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp; hướng tới tuyên truyền Kỷ niệm 60 thành lập ngành KSND và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI của Ngành.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và thực hiện Hướng dẫn số 118-HD/BTGTW ngày 08/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020.

Hội thi thuyết trình viên giỏi năm 2017 với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật tổ chức VKSND, góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tội phạm và hình phạt; hành vi vi phạm pháp luật, hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; tình hình vi phạm và tội phạm, nguyên nhân, bài học cảnh giác và các biện pháp phòng ngừa.

Cuộc thi tìm hiểu " Bộ luật hình sự và luật tố tụng hình sự" do Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức năm 2017

- Các đơn vị tăng cường công tác phối hợp trong việc cung cấp thông tin tuyên truyền, tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến VKS và tuyên truyền hoạt động của ngành KSND tại địa phương. Thực hiện đổi mới công tác hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền cho công cgức và người lao động trong đơn vị theo hướng trực tiếp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tuyên truyền và hướng ứng các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về Ngành

- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua.

- Quán triệt, triển khai, tuyên truyền việc hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành năm 2020;

- Tích cực hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành KSND” và Cuộc thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát và Bản lĩnh Kiểm sát viên” theo Kế hoạch số 07/KH-VKSTC ngày 15/01/2020 của VKSND tối cao.

Thời gian tới, để xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát cũng như ngành Kiểm sát nhân dân có chỗ đứng trong lòng nhân dân càng phải được đẩy mạnh để làm cho mọi tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự công bằng của xã hội, sự nghiêm minh của pháp luật. Qua đó tạo tinh thần trách nhiệm trong công việc, lòng yêu Ngành, yêu nghề, khả năng sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc định hướng công tác tuyên truyền trong năm nhằm mục đích nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao nhận thức của nhân dân về ngành KSND, tạo sự ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ VKSND trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời qua đó xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát, về vị trí, vai trò của VKSND trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Để hoạt động tuyên truyền có tính hiệu quả cao, đòi hỏi các đơn vị hai cấp có sự tập trung và chủ động tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm công tác truyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức các biện pháp thực hiện hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương./.

Tác giả: Khánh Ly - VPTH