menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Tổng kết 05 năm quy chế phối hợp Liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự, hành chính
Đăng ngày 27-03-2020 14:16

Sau khi tiếp nhận Quy chế 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC liên bộ Tư pháp - Bộ Công an - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 09/10/2013 (gọi tắt là Quy chế 14), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng (VKSND TP ĐN) phối hợp với Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng (viết tắt là Cục THADS TP ĐN) và các ngành liên quan xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành của thành phố Đà Nẵng số 01/2014/QCLN/CTHADS-CA-TA-VKSND ngày 14/7/2014 và tổ chức quán triệt hai cấp kiểm sát thực hiện (gọi tắt là Quy chế 01).

Đến nay, do đặc thù công tác của địa phương, đã có 05/08 đơn vị xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành để thực hiện. Nhìn chung nội dung các quy chế này đã bám sát các quy định của Quy chế 01, có sự vận dụng linh hoạt với tình hình thực tiễn tại địa phương, việc ký kết và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế phối hợp đã mang lại nhiều kết quả tích cực góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả thi hành án, giải quyết được nhiều vụ việc thi hành án tồn đọng và phức tạp.

Nhìn chung, VKSND TP ĐN đã phối hợp tốt với Cục THADS TP ĐN và các ngành trong khối nội chính, các cơ quan liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, công tác phối hợp liên ngành đã đi vào nề nếp, ổn định góp phần quan trọng trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự nên nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài được giải quyết dứt điểm. Việc phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp mới nảy sinh được liên ngành phối hợp chặt chẻ, có sự tham gia của ban Nội chính Thành uỷ, Ban Pháp chế HĐND TPĐN, Phòng Nội chính UBNDTP góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương. Các vụ có kê biên cưỡng chế được đảm bảo an toàn tuyệt đối không để xảy ra sai phạm gì, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức được quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Về tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân

* Về khách quan: Số lượng các việc thi hành án gia tăng, tính chất ngày càng phức tạp trong khi lực lượng Chấp hành viên còn mỏng gây áp lực đến tiến độ tổ chức thi hành; hiện tại không có chế tài xử lý đối với cơ quan nhà nước không chịu thi hành án; bất cập về quy định của pháp luật về xử lý hậu quả của các vụ việc sau cưỡng chế thi hành án …

* Về chủ quan: Nhận thức về việc phối hợp thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong thi hành án về cơ bản đã được nâng cao nhưng có nơi, có lúc còn chưa đầy đủ, chưa thường xuyên; trong từng vụ việc cụ thể, cán bộ có trách nhiệm về giải quyết vụ án, tổ chức thi hành án còn chủ quan chưa nắm bắt đầy đủ các quy định pháp luật về thi hành án dân sự nên để xảy ra những thiếu sót trong việc chuyển giao bản án, quyết định, trong việc chậm yêu cầu giải thích bản án …

Phương hướng thực hiện, giải pháp khắc phục

* Phương hướng thực hiện

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng tham mưu đề xuất quan điểm xử lý với ban chỉ đạo THADS các cấp nhằm giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp, tồn đọng; Tăng cường nâng cao nhận thức trách nhiệm trong phối hợp công tác liên ngành về thi hành án của từng đơn vị tham gia cũng như trách nhiệm của cán bộ có liên quan; thực hiện nghiêm túc việc định kỳ rà soát bản án, quyết định tuyên khó thi hành để phối hợp xử lý; vận dụng linh hoạt cơ chế thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý có hiệu quả các vụ việc có đơn khiếu nại, kiến nghị gay gắt về thi hành án.

- Nghiêm túc tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp liên ngành để  kịp thời rút kinh nghiệm chung.

* Giải pháp khắc phục

- Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp liên ngành theo hướng cụ thể hóa một số nội dung để xảy ra thiếu sót tồn tại.

- Từng ngành liên quan nâng cao trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung quy chế; thường xuyên rà soát, kiểm tra các vụ việc tồn đọng, khó thi hành để báo cáo Ban chỉ đạo THADS và ngành chủ quản cấp trên chỉ đạo giải quyết kịp thời giảm thiểu án tồn đọng.

- Đề nghị Bộ Công an có văn bản chỉ đạo các trại giam, trại tạm giam thực hiện triệt để Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/2/2013 liên ngành tăng cường phối hợp trong việc thông báo tiền lưu ký của phạm nhân, kịp thời cung cấp thông tin về tiếp nhận phạm nhân đến thi hành án để hỗ trợ, tạo điều kiện cho Chấp hành viên thi hành nhiệm vụ.

- Nghiên cứu báo cáo liên ngành Trung ương kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật chưa phù hợp về thi hành án dân sự./.

                                                                           Nguyễn Văn Giáp – Phòng 8