menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Những điểm bất hợp lý trong các mẫu lệnh tố tụng hiện hành
Đăng ngày 01-09-2020 10:13

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam và các Nhà tạm giữ chúng tôi nhận thấy việc các cơ quan tiến hành tố tụng chậm hoặc  không  tống đạt các Lệnh quyết định cho Người bị tạm giữ, Người bị tạm giam là tương đối phổ biến, có trường hợp các cơ quan tiến hành tố tụng gởi các Lệnh, Quyết định qua đường bưu điện đến Bộ phận hồ sơ của Trại tạm giam và Nhà tạm giữ mà không tống đạt cho Người bị tạm giữ, Bị can, Bị cáo theo quy định. Việc làm trên đã ảnh hưởng đến quyền của người bị tạm giữ, của bị can, bị cáo.

 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 60 BLTTHS năm 2015, bị can có những quyền sau đây:

a)…

c) Nhận quyết định khởi tố bị can; quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can; quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; bản kết luận điều tra; quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra; quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án; bản cáo trạng, quyết định truy tố và các quyết định tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này;

Tại khoản 2 Điều 61 BLTTHS năm 2015, bị cáo có những quyền sau đây:

a) Nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử; quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; quyết định đình chỉ vụ án; bản án, quyết định của Tòa án và các quyết định tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này;

o) Các quyền khác theo quy định của pháp luật."

Các quyền này bị can, bị cáo được quy định rất cụ thể như trên. Tuy nhiên khi ban hành các mẫu lệnh của các cơ quan tiến hành tố tụng lại không thống nhất.

 Tại các mẫu lệnh của cơ quan điều tra đều có dòng dành riêng cho bị can ở cuối trang mẫu lệnh với nội dung: Lệnh này đã được giao cho bị can một bản vào hồi…giờ…ngày.. tháng… năm; Bị can ký tên..

Còn các Lênh, Quyết định của VKS và Tòa án lại không thể hiện ngay trên mầu Lệnh mà thông qua Biên bản tống đạt riêng. Biên bản này chỉ có trong hồ sơ vụ án chứ không thể hiện trong Hồ sơ giam giữ dẫn đến quá trình kiểm sát tạm giữ, tạm giam không có cơ sở để phát hiện các Lệnh, Quyết định nêu trên được đã tống đạt cho bị can, bị cáo hay chưa? Dẫn đến vi phạm các quyền của Người bị tạm giữ, Người bị tạm giam.

Từ thực tiễn nêu trên, chúng tôi đề nghị Liên ngành trung ương có hướng dẫn để các cơ quan tiến hành tố tụng kịp thời bổ sung thêm dòng dành riêng cho Người bị tạm giữ, Người bị tạm giam trong các Mẫu Lệnh, Quyết định mà những Lệnh, Quyết định này phải tống đạt cho Người bị tạm giữ, Người bị tạm giam hoặc quy định các biên bản tống đạt này phải gửi cho Trại tạm giam, Nhà tạm giữ nhằm đảm bảo quyền của Người bị tạm giữ, Người bị tạm giam theo đúng quy định của pháp luật./.

 Phạm Văn Dũng-P8