menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Cẩm Lệ - Họp triển khai Chỉ thị 02/CT-VKSTC của Viện trưởng Viện KSND Tối cao về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong Ngành KSND và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KSND
Đăng ngày 29-02-2020 15:06

Thực hiện Công văn số 46/VKS-TCCB ngày 07/02/2020 của Phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND TP Đà Nẵng v/v “Thực hiện Chỉ thị công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và Quy tắc ứng xử trong Ngành kiểm sát nhân dân”. Sáng ngày 26/02/2020, Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ tổ chức họp giao ban thường kỳ đồng thời triển khai Chỉ thị 02/CT-VKSTC ngày 14/01/2020 của Viện trưởng Viện KSND Tối cao về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong Ngành Kiểm sát nhân dân và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân được ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-VKSTC ngày 16/01/2020 của Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh đã quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị toàn văn Chỉ thị 02 về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong Ngành kiểm sát nhân dân và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân. Theo đó, Quy tắc ứng xử gồm có 03 Chương và 17 Điều. Qua đó, đơn vị đã triển khai từng Chương của Quy tắc ứng xử và chú trọng quán triệt nghiêm túc Chương II về “Nội dung Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân”, quy định “Những việc phải làm” và “Những việc không được làm” của công chức và người lao động trong ứng xử khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; trong nội bộ cơ quan, đơn vị; ứng xử với các cơ quan, tổ chức có quan hệ công tác; ứng xử trong gia đình, nơi cư trú; ứng xử nơi công cộng, qua giao tiếp điện thoại và với các thông tấn, báo chí.

Triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân và Quy tắc ứng xử trong Ngành kiểm sát nhân dân tại đơn vị. Qua đó, có 17/17 công chức và người lao động đơn vị tiếp thu thực hiện.

Xuân Lành - VKSND quận Cẩm Lệ