menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Phòng 10, VKSND thành phố Đà Nẵng xây dựng Chương trình thực hiện Kế hoạch số 37/KH-VKSTC ngày 28/2/2020 của VKSND Tối cao.
Đăng ngày 07-05-2020 10:20

Để thực hiện tốt Kế hoạch số 37/KH-VKSTC ngày 28/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao và Kế hoạch số 201/KH-VKS ngày 30/3/2020 của VKSND TP Đà Nẵng, Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc Hành chính – kinh doanh Thương mại – Lao đông  và những việc khác theo qui định của pháp luật (Phòng 10) đã ban hành Chương trình thực hiện và quán triệt nội dung các Kế hoạch này đến toàn thể Kiểm sát viên, Chuyên viên trong đơn vị để thực hiện theo đúng những nội dung mà Kế hoạch số 37 của VKSND Tối cao và Kế hoạch số 201 của VKSND TP Đà Nẵng đã đề ra.

* Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc HC – KDTM – LĐ và những việc khác theo quy định của pháp luật: Để thực hiện tốt nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96 liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc HC – KDTM – LĐ và những việc khác theo quy định của pháp luật, Phòng 10 chú trọng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên; chú trong nâng cao chất lượng giải quyết an, nhất là những vụ án phức tạp, án dư luận quan tâm. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính để kiểm sát chặt chẽ các thủ tục tố tụng;  thực hiện tốt quyền yêu cầu. Phát hiện kịp thời, đầy đủ những vi phạm pháp luật trong các bản án, quyết định để thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị vànâng cao chất lượng của công tác này, chú trọng kháng nghị phúc thẩm ngang cấp. Đối với những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật để đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của Viện kiểm sát trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc KDTM , LĐ và những việc khác theo quy định của pháp luật.

 - Thực hiện hiệu quả các Chỉ thị về công tác kháng nghị phúc thẩm: Phòng 10 tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm những Chỉ thị của Viện trưởng VKSND Tối cao và hướng dẫn, chỉ đạo của VKSND TP Đà Nẵng trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc KDTM, LĐ và những việc khác theo quy định pháp luật nói chung và công tác kháng nghị phúc thẩm nói riêng. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 6/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao “Về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự, vụ án hành chính”.

 Tập trung nâng cao hơn nữa số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát; xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm sát. Phòng 10 có trách nhiệm bảo vệ kháng nghị; trường hợp kháng nghị của Viện kiểm sát có căn cứ nhưng không được Tòa án chấp nhận thì báo cáo đề nghị để Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm). Kháng nghị không được Tòa án xử chấp nhận hoặc kháng nghị phúc thẩm của cấp huyện không có căn cứ bị VKSND thành phố rút thì phải kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm.

- Tăng cường công tác tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong chỉ đạo khâu công tác kiểm sát giải quyết án HC – KDTM – LĐ và những việc khác theo qui định của pháp luật : Tăng cường tham mưu cho Lãnh đạo VKSND TP Đà Nẵng thực hiện triển khai Quy định của Ngành về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giải quyết các vụ án HC – KDTM – LĐ và những việc khác theo qui định của pháp luật ; quy định quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính.

Tham mưu cho Lãnh đạo VKSND thành phố phụ trách trong chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các VKSND quận, huyện về việc kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án cùng cấp nhằm phát hiện kịp thời, chính xác vi phạm pháp luật hoặc tình tiết mới làm căn cứ kháng nghị phúc thẩm và báo cáo đề nghị kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.

- Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ và trả lời báo cáo thỉnh thị: Tăng cường kiểm tra nghiệp vụ đối với các VKSND quận, huyện có nhiều tồn tại, vướng mắc, chú trọng công tác kiểm tra đột xuất. Đối với những vụ việc phức tạp, vướng mắc về quan điểm hoặc có nhiều quan điểm khác nhau, Lãnh đạo VKSND quận, huyện nghiên cứu hồ sơ, nếu thấy cần thiết thì báo cáo thỉnh thị theo mẫu quy định chung, Phòng 10 có trách nhiệm trả lời thỉnh thị đúng thời hạn 100%, đạt chất lượng, góp phần tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc và nâng cao chất lượng hoạt động công tác kiểm sát.

- Tập trung thực hiện tốt các báo cáo Chuyên đề khi Vụ 10 có yêu cầu: Phòng 10 tập trung thực hiện các báo cáo Chuyên đề khi Vụ 10 có yêu cầu, đảm bảo đúng thời hạn và đạt chất lượng. Thông qua các báo cáo Chuyên đề thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Nâng cao trách nhiệm của Lãnh đạo Phòng, đặc biệt là Trưởng Phòng trong kiểm sát việc giải quyết các vụ việc  HC – KDTM – LĐ và những việc khác theo qui định của pháp luật: Tập thể Lãnh đạo Phòng, đặc biệt là Trưởng Phòng tăng cường vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Chuyên viên; phân công Kiểm sát viên thực hiện tốt việc giải quyết án, phân công thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành kiểm sát chặt chẽ các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình kiểm sát việc giải quyết án; kiên quyết thực hiện việc kháng nghị đối với vi phạm pháp luật; khắc phục tình trạng Viện kiểm sát chưa phát hiện được đầy đủ các vi phạm pháp luật và việc ban hành kiến nghị, kháng nghị còn hạn chế so với tỷ lệ án bị tuyên hủy, sửa do vi phạm.

Trưởng phòng có trách nhiệm quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND TC, các chỉ đạo, hướng dẫn của Vụ nghiện vụ, kế hoạch công tác kiểm sát của Viện KSND TP Đà Nẵng. Tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác này. Chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND thành phố về chỉ tiêu không đạt theo yêu cầu của Quốc hội.

-Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và thực hiên tốt công tác xây dựng Ngành:Toàn đơn vị tăng cường phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Ngành về công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện phân công, nhiệm vụ phù hợp với từng cá nhân trong đơn vị nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Căn cứ vào Chương trình đã đề ra và trên cơ sở nhiệm vụ được giao - từng Kiểm sát viên trong đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt ./.

                                                                                              Huỳnh Thị Thu Sương – Phòng 10