menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Kết quả trực tiếp kiểm sát hàng tuần tại Trại tạm giam
Đăng ngày 10-05-2020 07:09

Thực hiện Quy chế công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ( Ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng ViKSND tối cao). Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án, VKSND thành phố Đà nẵng (gọi tắc là Phòng 8 ) định kỳ tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Trại tạm giam - Công an thành phố Đà Nẵng trong việc tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam và hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam 02 lần một tuần tại Trại tạm giam- Công an thành phố Đà Nẵng vào các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.

Qua công tác trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam của cơ sở giam giữ theo quy định tại Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và kiểm sát tính có căn cứ, thẩm quyền, thủ tục, thời hạn áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; các quy định của pháp luật khác có liên quan, Phòng  Kiểm sát giam, giữ và thi hành án đã kịp thời phát hiện ra những tồn tại, thiếu sót như: Việc chậm trể gửi các lệnh, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng; việc thông báo chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ sở giam giữ. Qua đó, Phòng đã tham mưu cho Lãnh đạo viện ký ban hành kiến nghị để yêu cầu khắc phục nhằm góp phần bảo đảm quyền con người, các quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam, đồng thời phục vụ tốt cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm./.

Nguyễn Bá Ngọc- Phòng 8